Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce – Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa


 

 

Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN wraz z Zakładem Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce,
– Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa.

 

Konferencja odbędzie się w Poznaniu 23 lutego 2023 r., w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Konferencja odbywa się z okazji przypadającej 23 lutego 2023 roku 65-roczniczy śmierci pierwszego Kierownika Katedry I Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawno-Ekonomicznym, ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Stanisław Kasznicy oraz 80-rocznicy pierwszego wydania – jakże istotnego dla pokoleń prawników – podręcznika pt. ,,Polskie prawo administracyjne’’ pod pseudonimem dr A. Łużycki na zamówienie Delegatury Rządu.


Konferencję poświęconą jest dorobkowi naukowemu Stanisława Kasznicy i jego recepcji we współczesnej doktrynie prawa i postępowania administracyjnego. Konferencja ma wymiar nie tylko naukowy ale jej zamierzeniem jest przybliżenie młodszym pokoleniom prawników i administratywistów tej barwnej i jakże zasłużonej postaci. Stanisław Kasznica prócz działalności akademickiej bardzo aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, społecznym i w walce o niepodległość. Był członkiem licznych organizacji, chociażby zarządu Bratniej Pomocy, był członkiem organizacji Oświata Narodowa, aktywnym działaczem Związku Młodzieży Polskiej – „Zet”, tajnej Ligi Narodowej, założycielem Klubu Dyskusyjnego, przewodniczył dublańskiemu kołu Towarzystwa Szkoły Ludowej, posłem do Sejmu Krajowego, brał też czynny udział w pracach Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny.

Profesor Stanisław Kasznica był m.in. prorektorem i rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, kilkukrotnie dziekanem Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, senatorem, członkiem Rady Archiwalnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wreszcie był też sędzią Trybunału Kompetencyjnego. Wiele czasu poświęcał sprawom lokalowym, m.in. do jego zasług zaliczyć można uregulowanie spraw własnościowych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM. Wykładał na tajnych kompletach w toku II wojny światowej, a po 195 włączył się w odbudowę państwa działając w Instytucie Ziem Zachodnich i biorąc czynny udział w reaktywacji Uniwersytetu Poznańskiego, a w szczególności Wydziału Prawa Administracji.

Mając to na uwadze, konferencja poświęcona osobie Stanisława Kasznicy nie mogłaby pominąć jego osiągnieć na polu społecznym, teologicznym, jak i organizacyjnym. Dlatego też, do udziału zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele nauk prawnych, ale także naukowcy z Oddziału IPN w Poznaniu oraz Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie (PUSC).


Konferencja pod patronatem:  

 
 

Konferencja jest bezpłatna. Wydarzenie odbędzie się wyłącznie w świecie rzeczywistym. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestników, której można dokonać pod adresem: https://ankiety.inp.pan.pl/index.php/418152?newtest=Y&lang=pl


Konferencja jest częścią szerszego projektu badawczego poświęconego Profesorowi Stanisławowi Kasznicy realizowanego przez Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN wraz Zakładem Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM.

O kolejnych działaniach i efektach projektu będziemy informować.

Zobacz program konferencji

9.00 – 9.20 Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Nieborak, Dziekan WPiA UAM

Dr Wojciech Drobny, Zastępca Dyrektora INP PAN

 

9.20 – 11.00

Naczelnik Marta Szczesiak-Ślusarek, IPN O. Poznań, Biografia Profesora Stanisława Kasznicy

Prof. dr hab. Kazimierz Ginter, PUSC, Duchowość Profesora Stanisława Kasznicy. Próba rekonstrukcji

Dr hab., prof. UW, Dobrochna Bach-Golecka, WPiA UW, Pokora w pracy naukowej. Przykład życia Stanisława Kasznicy seniora

 

11.00-11.20 – przerwa kawowa

 

11.20 – 13.00

Prof. dr hab. Marek Szewczyk, WPiA UAM, Prawny charakter stosunku administracyjnoprawnego

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, WPiA UŁ, Akt administracyjny – wczoraj i dziś (Rozważania na kanwie przemyśleń Stanisława Kasznicy)

Prof. dr hab. Iwona Niżnik–Dobosz, WPiA UJ, Instytucjonalizacja wartości w świetle dorobku Stanisława Kasznicy

Dr hab., prof. UAM, Rafał Szczepaniak, WPiA UAM, Odpowiedzialność odszkodowawcza władz publicznych w świetle nauki prawa czasów Stanisława Kasznicy oraz w świetle nauki współczesnej – uwagi cywilisty

 

13.00-13.40 – lunch

 

13.40-15.20

Dr hab., prof. UŁ, Joanna Wegner, WPiA UŁ, Następstwo prawne w polskim prawie administracyjnym

Dr Lucyna Staniszewska, WPiA UAM, O aktualności poglądów Stanisława Kasznicy na temat władzy i władztwa administracyjnego w czynnościach podejmowanych przez współczesną administrację publiczną

Dr hab., prof. INP PAN, Mateusz Błachucki, INP PAN, Kontrola zewnętrzna i rozliczalność organów administracji publicznej

Dr Karol Flisek, Myśl profesora Stanisława Kasznicy w zakresie ustroju, kompetencji i zadań sądownictwa administracyjnego w państwie prawnym w odniesieniu do współczesnego sądownictwa administracyjnego

 

15.20 – 15.40 – przerwa kawowa

 

15.40 – 16.40 Co nam zostało z dorobku Profesora Stanisława Kasznicy?

Dyskusja panelowa z udziałem dr hab., prof. UZ, Ewy Szewczyk, dr hab., prof. WSH, Magdaleny Gurdek, prof. dra hab. Piotra Dobosza, dra hab., prof. UW, Adama Szafrańskiego, dra hab., prof. UAM, Sławomira Pawłowskiego, dra Wojciecha Drobnego, dra Rafała Sierchuły, a także prelegentów i uczestników konferencji.

Ukazały się następujące sprawozdania z konferencji:

K. Bieńkowski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce – Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa”, Poznań, 23 lutego 2023 r., “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2023, t. 85, nr 2, s. 269–271.

Wydarzenie przybliżyło słuchaczom sylwetkę wybitnego męża stanu Stanisława Kasznicy, który był zaangażowany nie tylko w działalność stricte prawniczą, lecz także w życie społeczne i kulturalne odradzającej się Rzeczypospolitej. Przypadło mu żyć w burzliwym czasie dwóch wojen światowych. Był silnym człowiekiem na trudne czasy. To właśnie on był jednym z twórców nowo-czesnego, niepodległego państwa polskiego. Zapłacił za to wysoką cenę, jaką były prześladowania ze strony okupantów, zarówno niemieckiego, jak i rosyjskiego. Postać i działalność prof. Kasznicy stanowi wzór do naśladowania dla młodych prawników i pracowników administracji państwowej.


Głównym przedmiotem konferencji był wybitny dorobek naukowy Profesora Stanisława Kasznicy. Przedstawiona została jego fascynująca, a zarazem tragiczna biografia, z uwzględnieniem tła historycznego, jakim było odrodzenie się i upadek niepodległej Rzeczpospolitej, oraz udziału w tych wydarzeniach osoby Profesora. Jednocześnie, w wystąpieniach podkreślono wpływ, jaki dorobek Profesora Kasznicy wywarł na rozwój prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej. […]
Konferencja pozwoliła jej uczestnikom zapoznać się z niezwykle bogatym życiorysem Profesora Stanisława Kasznicy, który w sposób zarówno piękny, jak i tragiczny związany był z najnowszymi dziejami Państwa Polskiego. Uczestnicy mogli prześledzić, jak – na przykładzie Profesora Kasznicy oraz jego rodziny – następował wzlot, a następnie upadek niepodległej Rzeczypospolitej. W trakcie wykładów oraz dyskusji uczestnicy zwracali przede wszystkim uwagę na niezwykłą aktualność poglądów Profesora Stanisława Kasznicy na pojęcie państwa i prawa, a w szczegól-ności na podejście do kwestii praw jednostki oraz obowiązków państwa w ramach stosunku administracyjnoprawnego wykraczające poza ówczesne mu czasy.
Konferencja była doskonałym remedium na wymazywanie dorobku Profesora Stanisława Kasznicy z historii oraz świadomości akademickiej. Poza oczywistymi walorami naukowymi Konferencja może zostać potraktowana jako jedna z inicjatyw przywracania należnej pamięci osobom, które swoim przykładnym życiem służyły niepodległej Rzeczypospolitej, Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza oraz Stołecznemu Miastu Poznań. Biografia Profesora Stanisława Kasznicy stanowić winna przykład nie tylko dla kolejnych pokoleń prawników, lecz także dla wszystkich, którym nie są obojętne losy ojczyzny. Należy żywić nadzieję, że konferencja będzie impulsem do dalszych działań, przywracających dorobek Profesora Stanisława Kasznicy na należne mu od dawna miejsce.

M. Kubanek, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce. Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa”, Poznań, 23 lutego 2023 r., “Studia Prawa Publicznego” 2023, nr 2(42), s. 225-230.


Wygłoszone w trakcie konferencji 12 referatów i głosy panelistów przyniosły obraz wybitnego człowieka i uczonego, osoby niezależnej z własnym punktem widzenia i bogatym życiu duchowym, o którym pamięć miała być zatarta […]
Można powiedzieć, że Konferencja unaoczniła, jak wiele pozostało z dorobku prof. Kasznicy – uczonego, patrioty, państwowca, osoby o bogatym życiu wewnętrznym, głębokiej wiary i duchowości, człowieka pracy i służby innym, a nie budowniczego pomnika własnej wielkości, wreszcie człowieka czynu i organizacji, wroga improwizacji („on musi”, „jemu nie wolno”, „to jego psi obowiązek”)

J. Supernat, Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce. Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa, “Biuletyn Wydziału Prawa i Administracji UWr” 2023, nr 2(27), s. 1-3.

     
     
     
     
     

Fot. Bartosz Wilczyński.