Strona główna » Badania naukowe » Wpływ zasad prawa UE na nakładanie kar pieniężnych przez krajowe organy administracji publicznej.

Wpływ zasad prawa UE na nakładanie kar pieniężnych przez krajowe organy administracji publicznej.

Logo NCN

Podstrona w budowieInformacje ogólne

Wpływ zasad prawa UE na nakładanie kar pieniężnych przez krajowe organy administracji publicznej.

„Ukarzą mnie, czy nie ukarzą?”; „Uwzględnią ten argument, czy nie?”; „Jak wysoka może być kara?”; „Czy sąd może coś zmienić?”; „Jak przekonać sąd do moich racji?” – tego rodzaju dylematy często towarzyszą przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium Polski. Analizując przepisy unijnego lub krajowego prawa, w tym ochrony konsumentów, prawa telekomunikacyjnego, energetycznego, bądź kolejowego nakładające obowiązki na przedsiębiorców, w niewielkim stopniu znajdą odpowiedzi na te pytania. Obowiązujące przepisy prawa polskiego, podobnie jak i prawa unijnego, w bardzo ograniczonym zakresie zawierają regulacje normatywne odpowiadające na te pytania. Odpowiedzi te można znaleźć w całym spektrum zasad prawa unijnego rozwijanych w orzecznictwie TSUE częściowo wynikających z traktatów założycielskich, które wiążą krajowe organy administracji i sądy krajowe przy nakładaniu kar pieniężnych na podstawie przepisów krajowych. Zasady te aktywują się w każdym postępowaniu karowym objętym zakresem zastosowania prawa unijnego.

Prezentowany projekt ma na celu weryfikację, kiedy i które zasady prawa unijnego rzeczywiście znajdują zastosowanie w postępowaniach karowych przed krajowymi organami administracji publicznej i w jaki sposób wiązka tych zasad wpływa na sposób stosowania przepisów krajowych przez organy administracji Państwa Członkowskiego w toku postępowania w przedmiocie nałożenia kary. Zasady te wpływają również na sposób oceny cen legalności i prawidłowości wykonania tych kompetencji przez sądy krajowe. Badane zasady przyznają karanym jednostkom konkretne uprawnienia, które muszą być respektowane w postępowaniach krajowych. Konieczne jest więc ustalenie zakresu i podstaw ingerencji prawa unijnego w kształtowanie i stosowanie krajowych regulacji w zakresie administracyjnych kar pieniężnych.

Proponowany projekt badawczy zmierza do wypełnienia luki w dotychczasowych badaniach w tym zakresie w odniesieniu do interakcji między prawem unijnym a prawem krajowym. Nie ma publikacji analizujących w wyczerpujący sposób te zagadnienia poza prawem konkurencji. Efektem przeprowadzanych prac będzie kompleksowa analiza obowiązujących w Polsce regulacji w zakresie nakładania kar pieniężnych w czterech dziedzinach prawa pod kątem ich zgodności ze standardami unijnymi. Rezultatem projektu będzie także opracowanie swoistej matrycy badawczej pozwalającej przeprowadzać analogiczne analizy w odniesieniu do innych dziedzin prawa wchodzących w zakres zastosowania prawa unijnego.

dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN

Dr hab. Dawid Miąsik stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2002 r. na WPiA UMCS na podstawie rozprawy doktorskiej „Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawnoporównawcze” (promotor prof. dr hab. Ryszard Skubisz). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w INP PAN w 2013 r. na podstawie monografii „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej” (Warszawa 2012).

Od stycznia 2014 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Prawa Europejskiego, wcześniej w Zakładzie Prawa Konkurencji (od października 2006 do grudnia 2013 r.). W latach 1999-2006 asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Prawa Wspólnot Europejskich (Prawa Unii Europejskiej) WPiA UMCS; pełnomocnik JM Rektora UMCS ds. integracji europejskiej; kierownik studiów podyplomowych na WPiA UMCS, w tym współorganizator i kierownik Podyplomowego Studium Praw Europejskiego dla Sędziów.

Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego (Oxford, 1998); Fundacji Fulbrighta (Fordham Law School, 2001-2001) oraz Centrum Europejskiego Natolin (2010). Laureat XXIX konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie za doktorat „Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawnoporównawcze”. Laureat nagrody CARS 2013 za monografię „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej”. Monografia otrzymała nagrody Ministra Gospodarki, Urzędu Patentowego RP oraz Związku Banków Polskich w XI edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu własności intelektualnej. Za monografię habilitacyjna otrzymał II nagrodę w XLIX konkursie Państwa i Prawa na najlepsze rozprawy habilitacyjne (2014). Otrzymał grant MNiSzW na projekt badawczy „Stosunek prawa konkurencji do prawa własności intelektualnej” (NN110 088739).

Od grudnia 2014 r. sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (do wiosny 2018 r. – w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych). Orzekał w wielu składach występujących z pytaniami prejudycjalnymi oraz wykonujących orzeczenia TS w sprawach unijnych z zakresu ochrony konkurencji, ochrony konsumentów, pomocy publicznej, regulacji rynków, ubezpieczeń społecznych oraz praworządności.


dr Michalina Szpyrka

Dr Michalina Szpyrka stopień doktora uzyskała w 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozporowy doktorskiej „Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na podstawie polskiego prawa telekomunikacyjnego” (promotor prof. dr hab. Robert Grzeszczak).

Od 2015 r. zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, a następnie starszego asystenta sędziego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego (do wiosny 2018 r. – w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych). Od 2020 r. wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prowadząca zajęcia z zakresu prawa europejskiego, prawa ochrony konkurencji, postępowania cywilnego oraz wykładni prawa. Autorka opracowań Sądu Najwyższego z zakresu prawa europejskiego, publikowanych w Europejskim Przeglądzie Sądowym oraz z zakresu prawa administracyjnego, publikowanych w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

Dwukrotna stypendystka projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


mgr Kamil Kapica

doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych oraz absolwent Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, m.in. stypendium Ministra Edukacji za znaczące osiągnięcia naukowe (2019/2020 oraz 2020/2021) oraz stypendiami Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się prawem ochrony konsumentów i konkurencji, obszarem regulacyjnym usług sektora finansowego i ubezpieczeniowego oraz ochroną danych osobowych. Przygotowywana przez niego, pod opieką prof. Roberta Grzeszczaka, praca doktorska porusza problematykę kampanii wyborczych opartych na danych i ich algorytmizacji w świetle zasady wolnych i uczciwych wyborów w prawie europejskim.

Wykonawca w grancie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN), pt. „Wpływ prawa unijnego na nakładanie kar pieniężnych przez krajowe organy administracji publicznej” realizowanym w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN).

e-mail: kp.kapica@uw.edu.pl / kapica.kamil@gmail.com

Treść analizy 1

Treść analizy 2

Treść analizy 3

Jeżeli zainteresowały Cię nasze badania i chciałbyś się w nie zaangażować serdecznie zapraszamy do kontaktu drogą mailową.


m.szpyrka@inp.pan.pl