Strona główna » Badania naukowe » Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna

Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna


Informacje Ogólne

Międzynarodowe prawo praw człowieka stało się częścią porządku prawnego wszystkich państw demokratycznych. Polska jest stroną traktatów przynależnych zarówno do uniwersalnego (ONZ-owskiego) systemu ochrony praw człowieka, jak i sytemu Rady Europy. Oba te systemy funkcjonują niezależnie od siebie, ale ich wzajemne odziaływanie jest coraz większe. Celem projektu jest zbadanie, jaki jest zakres wpływu standardu tworzonego w ramach systemu traktatowego ONZ na działalność orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na badany system ONZ składa się dziewięć konwencji regulujących różne aspekty praw człowieka. Kluczową rolę w procesie wykładni wskazanych traktatów odgrywają organy kontrolne przez nie powołane, czyli tzw. organy traktatowe ONZ.

W ramach projektu badawczego trzeba będzie przede wszystkim zrekonstruować relewantne standardy, czyli opisać normy traktatowe oraz sposób ich interpretacji przez wspominane wyżej organy. Dotyczyć to będzie tylko tych postanowień, które odnoszą się do praw i wolności regulowanych Europejską Konwencją Praw Człowieka. Kolejną, a zarazem kluczową fazą badań będzie ustalanie, czy tak zrekonstruowane standardy ONZ wpływają na dorobek orzeczniczy ETPCz. Ustalenie zakresu i znaczenia tego wpływu wymagać będzie szczegółowej analizy orzecznictwa Trybunału.

Prowadzone badania pozwolą przedstawić potencjał, jaki może wnieść standard ONZ do systemu europejskiego oraz wskazać przykładowe obszary, w których mógłby być on wykorzystany w większym zakresie. Rezultaty badań powinny zarazem umożliwić odpowiedź na kilka pytań. Jak istotny jest wpływ systemu ONZ na system Rady Europy w badanym obszarze? Czy ów wpływ modyfikuje sposób interpretacji postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dokonywany przez ETPCz? Czy możliwe i pożądane z punktu widzenia poziomu ochrony praw człowieka gwarantowanej przez EKPCz jest dążenie do zwiększenia tego wpływu?