Strona główna » Pracownicy » dr Wojciech Drobny

dr Wojciech Drobny

Kontakt:
tel. (22)65-72-781,
email: w.drobny@inp.pan.pl
dyżur: wtorki w godz. 12:00-14:00, pok. 222 (dawny 230)

Doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN, wykładowca akademicki współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa urzędniczego. Praktyk w zakresie administracji rządowej, który pełnił funkcje kierownicze m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

 1. „Prawne źródła etosu urzędniczego” (w: ) „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy”, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 2018
 2. „Kierunki zmian tożsamości polskiego prawa urzędniczego”, ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska SECTIO G, Vol LXIV, 2017
 3. „Nadrzędne i aksjologiczne atrybuty polskiej służby cywilnej”, (w:) J. Zimmermann, „Aksjologia prawa administracyjnego”, Warszawa 2017
 4. „Odpowiedzialność administracyjna „urzędnika” i organu administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków, skarg i petycji”, (w:) M. Błachucki (red.), G. Sibiga (red.), „Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej”, Wrocław 2017
 5. „Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?”, T. Górzyńska, W. Drobny (red.), Wydawnictwo C.H. Beck 2015
 6. „Wpływ zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy na status krajowych funkcjonariuszy publicznych”, red. I. Lipowicz, Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej. Władzaobywatele-informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Wydawnictwo C.H. Beck 2014
 7. „Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r.”, Wydawnictwo C.H. Beck 2015
 8. „Zarys koncepcji teoretyczno-prawnej nadzoru wojewody na działalnością JST” (w:) T. Stanisławski (red.), Reformy ustrojowe w Polsce 1989-1998-?”, Wydawnictwo KUL 2015
 9. „Ochrona „celu kontroli, dochodzenia czy audytu” jako przesłanka ograniczenia publicznego dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości”, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 5.
 10. „Problematyka realizacji prawa do informacji publicznej w świetle ustawowych założeń naboru do polskiej służby publicznej” [w:] red. G. Sibiga, „Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013
 11. „Zasady służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej a źródła prawa administracyjnego” [w:] M. Błachucki (red.), T. Górzyńska, „Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli”, Wydawnictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2014
 12. „Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz”, Wolters Kluwer 2012, (współautor)
 13. „Ustawa o pracownikach urzędów państwowych. Komentarz”, Wolters Kluwer 2012, (współautor)
 14. „Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz”, Wolters Kluwer 2010, (współautor)