Zakład Prawa Administracyjnego


Obszary badawcze

Zakład Prawa Administracyjnego prowadzi działalność naukową, której przedmiotem jest badanie polskiego i transnarodowego prawa administracyjnego zarówno materialnego jak i procesowego.

Przedmiotem badań w ostatnim okresie była problematyka:

 • rozwój prawa dostępu do informacji publicznej
 • prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • konstytucyjne podstawy służby cywilnej
 • pragmatyka służbowa korpusu służby publicznej
 • informatyzacja administracji publicznej
 • ochrona danych osobowych
 • współpraca międzynarodowa organów administracji publicznej
 • kontrola koncentracji przedsiębiorców
 • ponadnarodowe prawo administracyjne
 • regulacja tajemnic w prawie administracyjnym

Konferencje

Zakład Prawa Administracyjnego rozwija współpracę z innymi instytucjami publicznymi, tj. Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wspólnie zorganizowaliśmy wiele konferencji, tj:

 • Powszechne środki ochrony prawnej (petycje, wnioski, skargi) w prawie administracyjnym jako instrumenty ochrony praw obywatelskich (29 listopada 2016 r.);
 • Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa (15 czerwca 2015 r.);
 • Realizacja prawa do dobrej administracji a rozwój służby publicznej – stan obecny i wyzwania (8 grudnia 2014 r.);
 • Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju (11 grudnia 2013 r.);
 • Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich (13 grudnia 2012 r.);
 • Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych (29 marca 2012 r.);
 • Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2010 – 2011 (7 czerwca 2011 r.).
 • Efektem tych konferencji są monografie wieloautorskie zawierające referaty z konferencji oraz nadesłane artykuły.

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji) – grant badawczy realizowany w ramach konkursu NCN Opus 12.

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu Prawa Administracyjnego stworzyli i odpowiadają za prowadzenie Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, które cieszą się nieprzerwanym zainteresowaniem słuchaczy od 2014 r.


Zakład rozwija współpracę z innymi instytucjami publicznymi, tj. Naczelnym Sądem Administracyjnym czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wspólnie z Naczelnym Sądem Administracyjnym w czerwcu oraz wrześniu 2010 r. zostały zorganizowane dwie konferencje poświęcone problematyce rozdziału właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych. Na podstawie wygłoszonych referatów przygotowywana jest publikacja książkowa, która ma się ukazać do końca 2010 r.

Pracownicy Zakładu brali udział w pracach eksperckich w Radzie Europy, International Organisation of Pension Funds Supervisors, International Competition Network, OECD, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.


Udział w grantach badawczych

 • Balancing transparency and confidentiality in administrative organization and decision-making – prowadzony na zlecenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i kierowany przez prof. Mario Savino
 • Transformacja systemowa w Polsce – zrealizowany w Szkole Głównej Handlowej i kierowany przez prof. Katarzynę Żukrowską

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
pok. 222 (dawny 230)
tel. (22)65-72-781
dyżur: środa, godz. 14.00