Inwestycja budowlana w pomieszczeniach użytkowanych przez Instytut Nauk Prawnych na III piętrze Pałacu Staszica (skrzydło B) w Warszawie

Zamawiający niniejszym informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Inwestycja budowlana w pomieszczeniach użytkowanych przez Instytut Nauk Prawnych na III piętrze Pałacu Staszica (skrzydło B) w Warszawie” (nr postępowania: W/375/6/2022/2) z podziałem na dwie części, tj.:
część 1: Usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania dachu wraz z przebudową instalacji elektrycznej pracowni naukowej INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie;
część 2: Modernizacja biblioteki INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie wraz z przebudową instalacji elektrycznej – etap 1,
którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, pod adresem:
https://bsskancelaria.ezamawiajacy.pl/pn/bsskancelaria/demand/notice/public/71279/details

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.

Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy dostępna jest pod adresem wskazanym w ust. 5, w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W przypadku problemów w obsłudze Platformy, należy zgłaszać je na adres e-mail: oneplace@marketplanet.pl lub nr tel. + 48 (22) 257 22 23.