Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu 1 marca 2024 r.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN

na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu 1 marca 2024 r.

 

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2021 r. poz. 45 t.j.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2024 roku.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych  kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk prawnych;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych;

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu Nauk Prawnych PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie dokumentu tekstowego oraz prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
  • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  • przebieg pracy zawodowej;
 3. posiadanie tytułu lub stopni naukowych;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytut Nauk Prawnych PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata.
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 t.j.). Wymogi te nie dotyczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. W wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku elektronicznym na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie” lub składać osobiście pod adresem: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 8.00 do 16.00 lub na Dzienniku Podawczym Kancelarii PAN, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2105 (21 piętro) w godz. od 7.00 do 15.00.

Lub

 1. W wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: wydzial_1@pan.pl

 

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Nauk Prawnych PAN dostępne są na stronie internetowej https://bip.pan.pl   https://inp.pan.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 29 listopada 2023 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 29 grudnia 2023 r.  O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. el.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. podanie danych osobowych o których mowa w dokumencie „Konkurs na stanowisko….” jest dobrowolne,
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, a po jego rozstrzygnięciu archiwizowane przez Administratora- na podstawie art.6 ust.1 lita, art. 9 2. lit a. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego  i Rady UE ( 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku   w sprawie  ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie  podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą prze okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody przed jej wycofaniem,
 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
 9. posiada Pani/Pan
  • na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zobacz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk.