Konkursy na stanowiska profesorskie w Zakładach Naukowcy INP PAN

Zapraszamy do udziału w konkursach na stanowiska:

 • profesor Instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN
 • profesor Instytutu w Zakładzie Prawa Europejskiego INP PAN
 • profesor Instytutu w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN
 • profesor Instytutu w Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN

Informacje dostępne również na naszej stronie BIP

Pełne ogłoszenia w zakładkach poniżej:


INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor Instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo administracyjne
DATA OGŁOSZENIA: 29.01.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.02.2021 r.
LINK DO STRONY: inp.pan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor Instytutu, prawo administracyjne
DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 12.02.2021 r.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zainteresowania naukowo badawcze w zakresie problematyki materialnego i procesowego prawa administracyjnego, prawa dostępu do informacji publicznej i wykorzystywania informacji sektora publicznego, konstytucyjnych podstaw służby cywilnej i jej funkcjonowania, informatyzacji administracji publicznej w zestawieniu z wymogami ochrony danych osobowych. Wiedza dotycząca ponadnarodowego prawa administracyjnego oraz regulacji tajemnic w prawie administracyjnym.


Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,
 2. osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa administracyjnego,
 3. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa administracyjnego, potwierdzone publikacjami naukowymi,
 4. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 5. biegła znajomość języka obcego,
 6. doświadczenie w prowadzeniu i wykonywaniu projektów naukowych,
 7. znajomość metod badawczych i umiejętność prowadzenia badań naukowych, w tym pozyskiwania, analizy i opracowania materiału źródłowego,
 8. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 9. dodatkowym atutem będzie biegła znajomość drugiego języka obcego.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
 2. odpisy: dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego, dyplom uzyskania stopnia doktora, dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł magistra prawa),
 3. CV wraz z listem motywacyjnym,
 4. życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 5. wykaz publikacji,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
 8. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
 9. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.02.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.02.2021 r.
O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.
Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym.

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor Instytutu w Zakładzie Prawa Europejskiego INP PAN
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo europejskie
DATA OGŁOSZENIA: 29.01.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.02.2021 r.
LINK DO STRONY: inp.pan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor Instytutu, prawo europejskie
DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 12.02.2021 r.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zainteresowania naukowo badawcze w zakresie stosowania i wykonywania prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym z uwzględnieniem sądowego stosowania prawa unijnego oraz ochrony praw człowieka. Zagadnienia dotyczące współpracy sądowej w sprawach karnych, prawa azylowego, imigracyjnego i antydyskryminacyjnego oraz zagadnienia konstytucjonalizmu europejskiego, w szczególności tożsamości narodowej i konstytucyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej.


Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,
 2. osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa europejskiego,
 3. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa europejskiego, potwierdzone publikacjami naukowymi,
 4. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 5. biegła znajomość języka obcego,
 6. doświadczenie w prowadzeniu i wykonywaniu projektów naukowych,
 7. znajomość metod badawczych i umiejętność prowadzenia badań naukowych, w tym pozyskiwania, analizy i opracowania materiału źródłowego,
 8. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 9. dodatkowym atutem będzie biegła znajomość drugiego języka obcego.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
 2. odpisy: dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego, dyplom uzyskania stopnia doktora, dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł magistra prawa),
 3. CV wraz z listem motywacyjnym,
 4. życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 5. wykaz publikacji,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
 8. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
 9. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.02.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.02.2021 r.
O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.
Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym.

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor Instytutu w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo międzynarodowe
DATA OGŁOSZENIA: 29.01.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.02.2021 r.
LINK DO STRONY: inp.pan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor Instytutu, prawo międzynarodowe
DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 12.02.2021 r.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zainteresowania naukowo badawcze dotyczące podstaw prawnych i funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz ich kompetencji, międzynarodowej ochrony praw człowieka, regionalnych systemów ochrony praw człowieka oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w wymiarze międzynarodowym. Znajomość problematyki prawa konfliktów zbrojnych, międzynarodowego prawa humanitarnego, zasad arbitrażu międzynarodowego oraz możliwości i konsekwencji użycia siły w prawie międzynarodowym.


Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,
 2. osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa międzynarodowego,
 3. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa międzynarodowego, potwierdzone publikacjami naukowymi,
 4. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 5. biegła znajomość języka obcego,
 6. doświadczenie w prowadzeniu i wykonywaniu projektów naukowych,
 7. znajomość metod badawczych i umiejętność prowadzenia badań naukowych, w tym pozyskiwania, analizy i opracowania materiału źródłowego,
 8. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 9. dodatkowym atutem będzie biegła znajomość drugiego języka obcego.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
 2. odpisy: dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego, dyplom uzyskania stopnia doktora, dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł magistra prawa),
 3. CV wraz z listem motywacyjnym,
 4. życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 5. wykaz publikacji,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
 8. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
 9. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.02.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.02.2021 r.
O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.
Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym.

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Poznań
STANOWISKO: profesor Instytutu w Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo rodzinne i prawa dziecka
DATA OGŁOSZENIA: 29.01.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.02.2021 r.
LINK DO STRONY: inp.pan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor Instytutu, prawo rodzinne, prawa dziecka
DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 12.02.2021 r.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zainteresowania naukowo badawcze dotyczące problematyki prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w kontekście standardów międzynarodowych, aspekty formalno prawne i praktyczne, funkcjonowanie instytucji i procedur wspierających rodzinę oraz mechanizmów mających na celu zagwarantowanie prawnej ochrony dziecka.


Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,
 2. osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa rodzinnego i praw dziecka,
 3. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa rodzinnego i praw dziecka, potwierdzone publikacjami naukowymi,
 4. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 5. biegła znajomość języka obcego,
 6. doświadczenie w prowadzeniu i wykonywaniu projektów naukowych,
 7. znajomość metod badawczych i umiejętność prowadzenia badań naukowych, w tym pozyskiwania, analizy i opracowania materiału źródłowego,
 8. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 9. dodatkowym atutem będzie biegła znajomość drugiego języka obcego.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
 2. odpisy: dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego, dyplom uzyskania stopnia doktora, dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł magistra prawa),
 3. CV wraz z listem motywacyjnym,
 4. życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 5. wykaz publikacji,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
 8. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
 9. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.02.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.02.2021 r.
O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.
Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym.