Oferty pracy w Bibliotece INP PAN

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów na następujące stanowiska

I. Współpracowników do zespołu Polskiej Bibliografii Prawniczej.

Zakres obowiązków:

 • katalogowanie artykułów z czasopism naukowych i specjalistycznych z zakresu prawa, ich indeksowanie i klasyfikowanie zgodnie z językiem informacyjno-wyszukiwawczym bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej, zgodnie z priorytetami wyznaczanymi przez przełożonych;
 • tworzenie deskryptorów – osobowych oraz sygnatur orzeczeń sądów, przywoływanych w katalogowanych publikacjach;
 • realizacja kwerend zewnętrznych w bibliotekach naukowych lub w zasobach dostępnych online.

Wymagania:

 • wykształcenie z informacji naukowej / prawa / kryminologii / socjologii administracji / politologii (bądź w trakcie studiów);
 • dobra umiejętność obsługi komputera;
 • znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
 • skrupulatność, systematyczność, rzetelność i dokładność w zakresie realizowanych zadań;
 • gotowość do podnoszenia swoich kompetencji;
 • zaangażowanie, zdyscyplinowanie, terminowość, wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość czasopism naukowych z zakresu nauk prawnych, bazy bibliograficzno-abstraktowej ePBP, systemów informacji prawnej Lex i Legalis oraz ogólnodostępnych repozytoriów i baz danych;
 • umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem;
 • znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
 • znajomość standardów i norm bibliograficznych;
 • znajomość zasad katalogowania z wykorzystaniem języka informacyjno-wyszukiwawczego bazy PBP;
 • doświadczenia w pracy w systemach bibliotecznych (preferowany system KOHA).

Oferujemy:

 • umowę zlecenie z stawką akordową (wynagrodzenie zależne od ilości prawidłowo skatalogowanych publikacji);
 • pracę zdalną, wykonywaną poza siedzibą Zleceniodawcy;
 • możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę najbardziej efektywnych zleceniobiorców;
 • możliwość uczestniczenia w realizacji projektów z zakresu upowszechniania nauki.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres cin@inp.pan.pl:

 • CV wraz z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 • oświadczenia o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska administracyjne”, dostępnych na stronie BIP INP PAN w zakładce Konkursy i ogłoszenia o pracę.
 • informacji o oczekiwaniach finansowych – jednostkowych stawek za (1) skatalogowanie artykułu dostępnego online, (2) skatalogowanie artykułu dostępnego wyłącznie w czasopismach w tradycyjnym nakładzie – w kwotach brutto.
 • prosimy również o deklarację odnośnie ilości artykułów bądź numerów czasopism, jakie kandydat jest gotowy opracować w ciągu miesiąca rozliczeniowego.

W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Rekrutacja będzie miała charakter dwuetapowy:

 1. test wiedzy, sprawdzający wymagane umiejętności (etap ten będzie realizowany na bieżąco, po wstępnej analizie ofert przesłanych przez kandydatów);
 2. rozmowa rekrutacyjna (online lub w siedzibie Instytutu).

II. Bibliotekarzy (2 stanowiska)

Zakres obowiązków:

 • katalogowanie poloników w bazie e-Polskiej Bibliografii Prawniczej,
 • współtworzenie bazy dorobku publikacyjnego ePBP ScienceHub,
 • tworzenie pozostałych zasobów informacyjnych Instytutu Nauk Prawnych PAN – głównie katalogowanie nowych nabytków, systematyczna retrokonwersja katalogu bibliotecznego;
 • realizacja kwerend bibliograficznych, katalogowych, w tym zewnętrznych w bibliotekach naukowych lub w zasobach dostępnych online;
 • sporządzanie zestawień bibliograficznych i analiz bibliometycznych;
 • uczestnictwo w innych pracach wykonywanych przez Bibliotekę.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (kierunek informacja naukowa lub pokrewny);
 • doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej lub ośrodku informacji naukowej;
 • dobra znajomość systemów bibliotecznych (preferowany system KOHA); standardów opisu bibliotecznego Marc21;
 • dobra znajomość systemów informacji prawnej, baz danych z zakresu nauk społecznych i otwartych zasobów informacyjnych;
 • znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
 • znajomość zagadnień z zakresu bibliometrii i zasad ewaluacji jednostek naukowych;
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji, w tym w języku angielskim;
 • skrupulatność, systematyczność, rzetelność i dokładność w zakresie realizowanych zadań;
 • gotowość do podnoszenia swoich kompetencji;
 • zaangażowanie, zdyscyplinowanie, terminowość;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność szybkiego czytania;
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego w stopniu pozwalającym na wykonanie kwerendy bibliograficznej i udzielenie pisemnej informacji;
 • znajomość systemów bazodanowych oraz języków xml i html;
 • znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
 • znajomość zasad katalogowania z wykorzystaniem języka informacyjno-wyszukiwawczego bazy ePBP;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Oferujemy:

 • umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy lub części etatu – nie mniej niż ½);
 • pracę częściowo zdalną (1 dzień), wykonywaną poza siedzibą Pracodawcy;
 • stabilne zatrudnienie, bezpośrednią i życzliwą kulturę pracy;
 • możliwość uczestniczenia w realizacji projektów z zakresu upowszechniania nauki;
 • ciekawą i ambitną pracę przy tworzeniu zasobów informacyjnych z zakresu prawa;
 • realny wpływ na tworzone zasoby informacyjne i funkcjonalność rozwijanych systemów.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres cin@inp.pan.pl:

 • CV wraz z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko administracyjne (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 • oświadczenia o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska administracyjne”, dostępnych na stronie BIP INP PAN w zakładce Konkursy i ogłoszenia o pracę.
 • listu motywacyjnego z informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu.

W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


III. Bibliotekarza systemowego

Zakres obowiązków:

 • współtworzenie bazy dorobku publikacyjnego ePBP ScienceHub;
 • nadzór nad prawidłowością dodawanych rekordów bibliograficznych w bazie ePBP oraz katalogu bibliotecznym (system: KOHA – 4 instancje);
 • dbanie o rozwój systemów bibliotecznych użytkowanych przez bibliotekę i Wydawnictwo INP PAN (KOHA, DSpace, OJS, VuFind);
 • masowe modyfikacje rekordów bibliograficznych i rekordów haseł wzorcowych w zintegrowanych systemach bibliotecznych obsługujących bibliotekę i zespoły projektowe;
 • rozwój języka informacyjno-wyszukiwawczego bazy ePBP;
 • proponowanie rozwiązań optymalizujących i automatyzujących współpracę systemów użytkownych przez Bibliotekę i Wydawnictwo INP PAN;
 • opracowywanie/współtworzenie autorskich rozwiązań bazodanowych w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby użytkowników;
 • koordynacja prac w systemach bibliotecznych pomiędzy pracownikami realizującymi poszczególne projekty z zakresu upowszechniania nauki oraz realizujących podstawowe zadania biblioteczne;
 • pomoc instrukcyjno-szkoleniowa w zakresie funkcjonowania bibliotecznego programu obsługi zbiorów i czytelników;
 • współpraca z administratorem systemów i obsługą informatyczną w zakresie utrzymania i rozwoju systemu.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej lub ośrodku informacji naukowej na analogicznym stanowisku lub z zbieżnym zakresem obowiązków;
 • dobrej znajomości systemów bazodanowych;
 • znajomości MSQL, XML, HTML, CSS.
 • dobra znajomość systemów bibliotecznych (preferowany system KOHA);
 • praktyczna znajomość standardów opisu bibliotecznego Marc21;
 • dobra znajomość systemów informacji prawnej, baz danych z zakresu nauk społecznych i otwartych zasobów informacyjnych;
 • znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym współpracę w środowisku międzynarodowym (w zakresie definiowania wymagań dla systemów, testowania wprowadzanych modyfikacji);
 • skrupulatność, systematyczność, rzetelność i dokładność w zakresie realizowanych zadań;
 • gotowość do podnoszenia swoich kompetencji;
 • zaangażowanie, zdyscyplinowanie, terminowość;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • gotowość administrowania stroną www Instytutu;
 • doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu systemów bazodanowych w pełnym cyklu wytwórczym;
 • doświadczenie w realizacji projektów w obszarze ML, AI lub prompt-based learning.

Oferujemy:

 • umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy lub części etatu – nie mniej niż ½);
 • pracę częściowo zdalną (1 dzień), wykonywaną poza siedzibą Pracodawcy;
 • stabilne zatrudnienie, bezpośrednią i życzliwą kulturę pracy;
 • możliwość uczestniczenia w realizacji projektów z zakresu upowszechniania nauki;
 • ciekawą i ambitną pracę przy tworzeniu zasobów informacyjnych z zakresu prawa;
 • realny wpływ na tworzone zasoby informacyjne i funkcjonalność rozwijanych systemów.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres cin@inp.pan.pl:

 • CV wraz z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko administracyjne (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 • oświadczenia o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska administracyjne”, dostępnych na stronie BIP INP PAN w zakładce Konkursy i ogłoszenia o pracę.
 • listu motywacyjnego z informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu.

W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.