Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart pełnomocnika

Instytut Nauk Prawnych PAN zaprasza na intensywny kurs prawa UE prowadzony w nowatorskim ujęciu i formie dedykowanej praktykom prawa.

W ramach letniej szkoły zaplanowano zajęcia w grupach warsztatowych, tj. nie większych niż 25 osób, dla praktyków prawa, zainteresowanych podniesieniem kompetencji w obszarze skutecznego powoływania argumentów opartych na prawie UE w praktyce zawodowej, w szczególności postępowaniach sądowych i administracyjnych.

INP PAN oferuje 40 godzin zajęć w ciągu 5 dni (8 godzin dziennie), w przeważającej części w formie warsztatów i konwersatoriów prowadzonych przez kadrę Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz współpracowników.

Kurs jest adresowany do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny, pragnących zdobyć lub poszerzyć kompetencje w dziedzinie stosowania prawa UE w praktyce, w szczególności: radców prawnych, adwokatów, prawników zatrudnionych w kancelariach prawniczych i przedsiębiorstwach, sędziów, pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej).


Co można zyskać uczestnicząc w kursie?

 • wiedzę w zakresie podstawowych zasad systemu prawa UE oraz jego interakcji z prawem krajowym, w szczególności zasad prounijnej wykładni oraz pierwszeństwa i bezpośredniego skutku prawa UE zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • wiedzę w zakresie zastosowania ww. zasad w postępowaniach przed urzędami i sądami krajowymi zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w świetle przykładów z praktyki krajowej;
 • wiedzę w zakresie wpływu prawa unijnego na procedury krajowe (w tym w zakresie instytucji takich jak np. legitymacja procesowa, terminy, środki dowodowe, wzruszanie prawomocnych orzeczeń sądowych i administracyjnych niezgodnych z prawem UE);
 • wiedzę w zakresie systemu ochrony praw podstawowych w UE oraz jego relacji z systemem EKPC;
 • poprzez pracę na praktycznych przykładach z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i orzecznictwa sądów polskich – praktyczne umiejętności identyfikacji argumentów opartych na prawie UE w postępowaniach administracyjnych i sądowych oraz ich zastosowania w konkretnych sprawach;
 • praktyczne umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy w zakresie stosowania prawa UE oraz doskonalenia kompetencji nabytych w trakcie kursu;
 • możliwość uczestnictwa w inspirujących dyskusjach z wybitnymi specjalistami z zakresu sądowego stosowania prawa UE w celu doskonalenia kompetencji do rozwiązywania bieżących problematycznych kwestii pojawiających się w praktyce zawodowej.

Termin kursu: 25-29.07.2022 r.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: maj 2022 r., liczba miejsc ograniczona


Prowadzący zajęcia:

 • Prof. Monika Szwarc, INP PAN, radca prawny;
 • prof. Dawid Miąsik, INP PAN, Sędzia Sądu Najwyższego;
 • prof. Monika Domańska, INP PAN, Sąd Najwyższy;
 • dr hab. Maciej Taborowski, INP PAN, Zastępca RPO, adwokat;
 • dr Agnieszka Sołtys, INP PAN, radca prawny.