Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 5.04.2024 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2024 r.

§ 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U z 2018 r. poz.261) oraz z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Dominiki Zawadki

obrona w formule stacjonarnej odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00
w sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

temat rozprawy doktorskiej:

Ochrona produktów oryginalnych w polskim prawie karnym


Promotor:
dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Kulik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Jerzy Skorupka – Uniwersytet Wrocławski


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (tymczasowo pok. 214)
Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/

Dyrektor
Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
/-/ Dr hab. Celina Nowak, prof INP PAN