Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Prof. dra hab. Andrzeja Biercia

Z głębokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 31 października 2020 roku Pana Prof. dra hab. Andrzeja Biercia.


dr hab. Andrzej Bierć

Prof. dr hab. Andrzej Bierć był przez 48 lat pracy zawodowej związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN, gdzie w 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1987 r. – stopień doktora habilitowanego, a w 1999 r. – tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1988-1991 Profesor Andrzej Bierć pełnił funkcję zastępcy Dyrektora INP PAN ds. naukowych, od 1999 r. był redaktorem naczelnym „Studiów Prawniczych”, od 2003 r. był kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego, od 2010 r. pełnił funkcję redaktora naukowego „Polskiej Bibliografii Prawniczej” oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Profesor Andrzej Bierć został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Łączył pracę naukową z działalnością ekspercką, był członkiem komitetów redakcyjnych wielu prawniczych czasopism naukowych i autorem ponad 120 publikacji z zakresu prawa prywatnego, gospodarczego i rolnego. Miał wielki wkład w dostosowanie polskiego prawa gospodarczego do standardów europejskich.

Profesor Andrzej Bierć był cenionym dydaktykiem i opiekunem wielu młodych naukowców, człowiekiem wielkiej kultury, przyzwoitości i życzliwości, zwolennikiem zdrowego rozsądku, umiaru i konsensusu. Przedwczesne odejście Profesora to ogromna strata dla społeczności Instytutu Nauk Prawnych PAN i polskiej nauki prawa.


Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Nauk Prawnych PAN

Informacja o uroczystości pogrzebowej zostanie podana w późniejszym terminie.
W tym celu prosimy o śledzenie strony internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.