Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok.

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok.

Badanie powinno spełniać wymogi:

 1. ustawy o rachunkowości,
 2. norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 3. wytycznych Biura Finansów Polskiej Akademii Nauk.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem raportu i opinii biegłego rewidenta, nie później niż do:

 • za rok 2020 do 28 maja 2021 roku
 • za rok 2021 do 27 maja 2022 roku

Oferta powinna zawierać:

 1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 2. oświadczenie o spełnieniu przez podmiot oraz biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 3. oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, w tym znajomość zasad gospodarki finansowej instytutów naukowych PAN oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki;
 4. cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu za poszczególne lata;
 5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie , z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 6. zobowiązanie się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021 w terminie zaproponowanym przez Instytut;
 7. projekt umowy.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok” w sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pokój 220 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: g.mormol@inp.pan.pl w terminie do 15 lutego 2021 roku.

W przypadku przesłania ofert pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Instytutu.


Kryteria wyboru oferty:

 • cena za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu 100% oraz doświadczenie w badaniu jednostek naukowych PAN.
  Rozpatrywane będą jedynie oferty zawierające wszystkie wymagane informacje i oświadczenia.
  Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
  Dalszych czynności związanych z wyborem biegłego rewidenta (zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości ) dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, którym jest Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Informacje o podmiocie badanym:

 1. Instytut jest wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-I-28/98;
 2. przedmiot działalności: prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych oraz kształcenie i doskonalenie kadr naukowych;
 3. suma bilansowa na 31.12.2019r.: 14 385 016,71 PLN;
 4. przychody za 2019r.: 12 436 325,54 PLN;
 5. średnioroczne zatrudnienie w 2019r.: 108 etatów;
 6. ostatnie badanie sprawozdania finansowego obejmowało rok 2018 – bez uwag i zaleceń.