Zaproszenie do składania ofert na renowację posadzek w pomieszczeniu użytkowanym przez INP PAN w Pałacu Staszica

Warszawa, 24.02.2023 r.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
Ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

 

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NA RENOWACJĘ POSADZEK W POMIESZCZENIU UŻYTKOWANYM PRZEZ INP PAN W PAŁACU STASZICA

W ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego Instytut Nauk Prawnych PAN  z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (NIP: 525-000-93-93 REGON: 000325802) zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na renowację posadzek w ramach 2 etapu inwestycji pn. Modernizacja magazynu bibliotecznego, którego wartość oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego nie przekracza 130 000 zł netto.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac obejmuje renowację posadzek o powierzchni 188,34 m2 wraz z miejscowym uzupełnieniem / wymianą parkietu w posadzce (do 20%), wymianę cokolików – 99,16 mb, cyklinowanie oraz lakierowanie.

Szczegółowy zakres prac określony został dokumentacją projektową, Programem Prac Konserwatorskich i przedmiarem robót.

Zakres robót budowlanych obejmuje naprawę zniszczeń parkietu wynikłych podczas bieżącego użytkowania. Nie przewiduje się ingerencji w istniejące elementy budowlane w zakresie zmiany wyglądu, przestawienia czy wymiany elementów. Naprawa parkietu zostanie wykonana poprzez wymianę zniszczonych deszczułek, wymianę zniszczonych i wtórnych fragmentów cokołów, następnie odbędzie się cyklinowanie parkietu ze szpachlowaniem likwidującym szczeliny i jego lakierowanie.

Kod CPV: 45453100-8

Istotne warunki realizacji zamówienia na roboty budowlane:

 1. Przedmiary robót są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w dokumentacji projektowej, załączonej do niniejszego ogłoszenia i musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. Przedmiary robót mają za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
 2. W sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWIOR, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany wykazać w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Przed rozpoczęciem robót wszelkie powierzchnie mogące ulec zniszczeniu, zabrudzeniu zostaną zabezpieczone.
 5. Przedmiot umowy zostanie wykonany w dwóch etapach:
  1. Renowacja posadzek w części magazynowej pomieszczenia o powierzchni 128 m2 w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
  2. Renowacja posadzek w części zaadaptowanej na część biurową pomieszczenia o powierzchni 48,5 m2 w terminie 30 dni od odbioru etapu 1 zamówienia.
 6. W trakcie renowacji parkietu w części magazynowej w pomieszczeniach w części biurowej będą znajdować się spakowane i zabezpieczone książki, których przeniesienie na czas trwania robót nie było możliwe. Po utwardzeniu lakieru parkietu, książki zostaną przemieszczone z części biurowej do magazynowej, co warunkuje możliwość rozpoczęcia renowacji posadzki w części biurowej.
 7. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 3 miesiące od podpisania umowy, przy czym roboty prace renowacyjne przewidziane w poszczególnych etapach nie potrwają dłużej niż 2 tygodnie dla każdego z etapów. Termin wykonania obejmuje datę podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy na podstawie faktury przedłożonej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego bez uwag.

SKŁADANIE OFERT

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania usługi. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, że w okresie ostatnich5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na remontach budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości powyżej 30 tys. zł netto.
  2. posiadają ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej przedmiotem postępowania na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł.
 2. Oferty należy złożyć droga elektroniczną na adres e-mail: cin@inp.pan.pl w terminie do 7.03.2023 r., godzina 17.00
 3. Oferta musi zawierać co najmniej:
  1. dane oferenta;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. ofertę cenową wyrażoną w polskich złotych brutto;
  4. okres gwarancji
  5. proponowany termin realizacji inwestycji.
 4. Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.
 5. Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące wykonawcy, musi zatem obejmować wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu, dostawy sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, eksploatacji sprzętu oraz opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) i pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy.
 6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Dla przygotowania informacji konieczne jest uwzględnienie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, Program Prac Konserwatorskich, STWiOR i przedmiaru) praz decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów. Dokumentacja ta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i jest dostępna pod linkiem https://www.inp.pan.pl/download/biblioteka/renowacja_parkietu_322.zip.
 8. Zamawiający zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej, którą można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym – adres email: cin@inp.pan.pl. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

WYBÓR OFERTY

 1. Kryterium oceny oferty (80%) jest cena realizacji zamówienia, (20%) gwarancja na wykonane zamówienie( minimalny czas 12 miesięcy maksymalny oceniany 36 miesięcy)
 2. Zamawiający będzie się komunikował z oferentami za pośrednictwem poczty elektronicznej: cin@inp.pan.pl.
 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca jest zobligowany złożyć następujące środki dowodowe:
  1. wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane i dowód/dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
  2. dowód ubezpieczenia OC.
 4. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 6 kwietnia 2023 r. W tym terminie wykonawca, którzy złożył najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie wezwany do zawarcia umowy w przedmiocie realizacji zamówienia.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00-300 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@inp.pan.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
   1. 6 ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   2. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonanie tej umowy
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz partnerzy świadczący usługi techniczne, operator pocztowy;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i RWA przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź ograniczenia przedmiotu zamówienia.
 2. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert.
 4. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 5. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 6. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia i terminów składania ofert.
 7. Zapytania w przedmiocie niniejszego rozeznania rynku należy kierować na adres cin@inp.pan.pl.