Ogłoszenie o rozpoznaniu rynku w ramach szacowania wartości zamówienia

W ramach procedury szacowania wartości zamówienia Instytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 72, 00-330 (Pałac Staszica) zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę serwera.

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‑ Prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku zgodnie z zasadą pisemności, jawności, konkurencyjności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

II. Zaproszenie do składania ofert

1.Przedmiot zamówienia wraz z opisem:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego serwera backup’owego Dell PowerEdge R450 (1 sztuka) z systemem operacyjnym (kody CPV: 48800000-6 Serwery plików, 48620000-0 Systemy operacyjne, 48514000-4 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu), spełniającego specyfikację techniczną (minimalne parametry/funkcjonalności) wskazaną poniżej wraz z także świadczeniem serwisu gwarancyjnego.

l.p. Nazwa parametru/funkcjonalności Wartości minimalne (obligatoryjne)
1 obudowa typu Rack w obudowie 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 3,5” HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wsuwane bez wysięgnika do mocowania kabli. Obudowa posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera
2 procesor Intel Xeon Silver 4309Y 2,8GHz, 8rdzenie/16wątki, 10,4GT/s, 12MB pamięci podręcznej, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 wraz z radiatorem o mocy mniejszej niż 185W
3 pamięć RAM 2x 32GB pamięci RDIMM, 3200MT/s, w modułach dwubankowych, podstawa 16Gb
4 płyta główna jednoprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach
5 dyski twarde 4x 18TB SATA 6Gb/s 512e 7,2tys. obr./min 3,5-calowy dysk twardy wymieniany bez wyłączania systemu, pracujących pod kontrolą PERC H745 (kontroler przedni) wraz kontrolerem RAID
6 kontroler macierzowy RAID 5
7 karta sieciowa Intel X710 dwuportowa karta 10GbE SFP+, OCP 3.0
8 karta rozszerzeń Intel X710 dwuportowa karta 10GbE BaseT
9 karta zdalnego zarządzania iDRAC9 Express piętnastej generacji
10 porty 1 x szeregowy
4 x USB
Port do zdalnego zarządzania
11 zasilanie podwójny nadmiarowy zasilacz z możliwością wymiany bez wyłączania systemu (1+1), 600W; 2x C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stopy)
12 wyposażenie klawiatura, mysz
13 bezpieczeństwo układ Trusted Platform Module 2.0 V3
14 zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS).
15 oprogramowanie Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera, umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie i diagnostykę. Komplet sterowników do urządzeń zainstalowanych w serwerze.
16 wsparcie dla systemów operacyjnych Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware.
17 system operacyjny Windows Server 2022 Standard, 16CORE, FI, No Med, No CAL, Multi Language; Windows Server 2022 Standard,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, Multi Language; licencja dostępowa Windows Serwer 2019/2022 CAL (Standard or Datacenter) dla użytkownika do systemu operacyjnego Windows Server 2019 Standard (dopuszczalna jest wersja EDU) – 5 oddzielnych licencji
 1. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 60 dni od udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
 2. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa, ul. Nowy Swiat 72, III piętro – p. 326 (serwerownia)
 3. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (przy czym termin i warunki gwarancji stanowią dodatkowe kryterium oceny ofert) w modelu Next Business Day
 4. Warunki płatności: płatność na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń
 5. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
  1. Dostawa serwera na kosz i ryzyko Dostawcy
  2. Usługa serwisu gwarancyjnego musi być świadczona w miejscu instalacji serwer. Zamawiający wymaga aby serwis w całym okresie gwarancyjnym był realizowany przez producenta oferowanego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oferowanego sprzętu.
  3. Wykonawca nie może złożyć oferty proponując sprzęt o parametrach (chociażby jednym z parametrów), gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
  4. Dopuszcza się zaoferowanie sprzętu, systemów o parametrach lepszych niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia (np. większej ilości pamięci, kart sieciowych w standardzie wyższym niż wskazany w opisie).
  5. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku. Muszą pochodzić z legalnego źródła – od dystrybutora sprzętu na rynek polski.
  6. Zamawiający wymaga, aby serwer i jego elementy były wytwarzane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001 lub równoważnej.
  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert, kryterium oceny.

 1. Ofertę można złożyć:
  1. osobiście w siedzibie INP: w Sekretariacie (p. 219)
  2. przesłać na adres: ul. Nowy Świat 72,00-330 Warszawa
  3. w wersji elektronicznej na e-mail: cin@inp.pan.pl
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2021 r. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
 3. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria, które nie podlegają negocjacji:
  1. cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia – 90%

  W powyższym kryterium oceniana będzie łączna wartość oferty netto podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Maksymalną liczbę punktów tj. 90 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączna wartość oferty netto. Liczba punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę: (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 90 pkt.

  1. inne kryteria: termin oraz warunki gwarancji udzielanej na serwer i dyski – 10 %

  W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji (zarówno na serwer i dyski) podany przez Wykonawcę w ofercie. Ofercie zostaną przyznane punkty w zależności od długości podanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (w pełnych latach) według następujących zasad: okres gwarancji 3 lata – 0 pkt, okres gwarancji 4 lata – 5 pkt, okres gwarancji 5 i więcej lat – 10 pkt.

 4. Do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.
 5. Oferta musi zawierać: jednoznaczne wskazanie wartości zamówienia (netto w PLN), okresu i warunków gwarancji oraz terminu realizacji dostawy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.
 7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

III. Informacje dodatkowe

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź ograniczenia przedmiotu zamówienia.
 3. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert.
 5. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 6. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 7. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia i terminów składania ofert.
 8. Zapytania w przedmiocie niniejszego rozeznania rynku należy kierować na adres cin@inp.pan.pl.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w przedmiocie wyboru inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji budowalnej pn. „Pracownia Naukowa INP PAN – usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania dachu Pałacu Staszica”

Po przeprowadzeniu procedury szacowania wartości zamówienia na usługę inwestorstwa zastępczego wraz wykonaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Pracownia Naukowa INP PAN – usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania dachu Pałacu Staszica wybrano ofertę złożoną przez Polską Akademię Nauk Zakład Działalności Pomocniczej z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w wyniku zaproszenia do złożenia oferty zgodnie z opublikowanym opisem przedmiotu zamówienia, Instytut Nauk Prawnych PAN zawarł umowę z Polską Akademię Nauk Zakładem Działalności Pomocniczej z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, jako oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową, kompletną z punktu widzenia planowanej inwestycji.

Postępowanie prowadzone było bez stosowania Ustawy PZP, w trybie właściwym dla zamówień poniżej 130 000 zł.