Consumer protection law

Name of the studies: Postgraduate Studies in Consumer Protection Law
Organiser: Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences
Director of the studies: Dr Grzegorz Materna, Professor ILS PAS, Department of Competition Law of ILS PAS
Duration of studies: two semesters (October 2022 – June 2023), 142 hours of lecture during 9 weekend webinars.
Frequency of classes: once a month (Saturdays and Sundays)

 • 22 – 23.10.2022 r.;
 • 19 – 20.11.2022 r.;
 • 10 – 11.12.2022 r.;
 • 14 – 15.01.2023 r.;
 • 11 – 12.02.2023 r.;
 • 04 – 05.03.2023 r.;
 • 15 – 16.04.2023 r.;
 • 20 – 21.05.2023 r.;
 • 17 – 18.06.2023 r.

Full tuition fee: 5800,00 PLN
Registration fee: 100 PLN
Bank account number (for the registration fee and tuition fee): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Recruitment: Graduates of all fields of study with a Master’s or Bachelor’s degree are eligible to enrol.
Deadline for submission of documents: until October 2, 2022
Graduation rules: Final examination


 1. The lectures are conducted by prominent representatives of academia and law: employees of the Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences, the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, and other renowned universities in Poland, as well as distinguished practitioners.
 2. The curriculum includes 142 hours (lectures and workshops).
 3. The postgraduate studies are addressed to people with a higher education, with a Master’s degree, who wish to gain or expand knowledge of consumer protection law necessary for applying it in practice, in particular:
  • legal advisers,
  • attorneys at law,
  • employees of law firms,
  • judges,
  • employees of the Office of Competition and Consumer Protection and regulatory authorities,
  • employees of consumer ombudsman offices, the Trade Inspectorate, and other employees of public administration (state and local government),
  • employees of the Consumers Federation and other consumer organisations,
  • business owners,
  • company managers, executives, and members of supervisory boards,
  • employees of the economic and professional councils,
  • researchers in the field of consumer protection law, and
  • other persons interested in consumer protection law.
 4. Students take part in lectures and – outside of the classes – read the literature and the case law indicated by the lecturers.
 5. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.
 6. Each student has the right to use the library collection and the library information system of the Institute of Law Studies of PAS. The library of the Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences has a constantly updated collection of Polish and foreign legal literature, including items in the field of consumer protection law and European law
 7. All the students are required to attend classes and take the final examination.
 8. Participants are obliged to take part in classes and obtain sufficient credit by:
  • receiving a passing grade in the final examination
  • meeting the official requirements of class attendance: the number of absences from classes during the entire postgraduate studies may not exceed 3 weekends (6 days of classes) in the case of unexcused absences, and 4 weekends (8 days of classes) in the case of the total number of absences (during the entire course of study).
 9. Any student who does not receive a passing grade on the exam on the first date is entitled to re-sit the exam on another date.
 10. Any student whose absence from the examination on the first date was justified is also entitled to re-sit the examination on the second date.
 11. Certificate – after completing the courses, obtaining credits for the lectures, and passing the final exam, each student receives a Certificate of Graduation of Postgraduate Studies in Consumer Protection Law from the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences.
 1. The basic sources of law regulating the issue of consumer rights protection in Polish law (civil law regulations, administrative law, economic law, and sectoral regulations) and in European Union law, including the meaning of EU law and court rulings for the application of consumer protection law by Polish authorities and courts and for the legal position of the consumer.
 2. Consumer protection in the system of law, justification of this protection, and basic notions defining the scope of regulations governing consumer protection, i.e. ‘consumer’ and ‘entrepreneur’.
 3. The jurisdiction, competences, and meaning of the most important authorities, institutions and associations responsible for protecting consumer rights in Poland, including the President of the Office of Competition and Consumer Protection, the Trade Inspectorate, other state inspectorates, consumer ombudsmen, and the European Consumer Centre.
 4. Protection of consumers against unfair market practices, including misleading market practices, aggressive market practices, and against the use of illegal codes of good practices described in the Act on counteracting unfair commercial practices as an implementation of Directive No. 2005/29/EC.
 5. Consumer rights when entering into a contract with a trader, including the principles and procedures for the conclusion of distance and off-premises contracts and the exercise of a consumer’s right to withdraw from such a contract.
 6. The principles and procedures of public interest protection of consumer rights by the President of the Office of Competition and Consumer Protection under the Act on Competition and Consumer Protection (counteracting practices that infringe collective consumer interests and the use of prohibited contractual terms), including the types of decisions issued by the President of the Office of Competition and Consumer Protection, the rules and practice of imposing sanctions for infringement of the provisions of the Act and the use of so-called public compensation.
 7. The protection of individual consumer interests, including types of consumer claims and the rules of solving individual consumer disputes in court and in the system of out-of-court settlement of consumer disputes.
 8. Relations between consumer protection and regulations serving the protection of competition and counteracting unfair competition.
 9. The system of market supervision and control of products introduced to the market.
 10. System nadzoru rynku i kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu.
 11. Regulations on the control of the legality and reliability of businesses in the field of production, trade, and services, and compliance with the requirements by the products intended for consumers, including product safety.
 12. Case law in the area of consumer protection – decisions of the Chairman of the UOKiK, verdicts of SOKiK and other common courts and the Constitutional Tribunal – and case law of the Union Courts.

Individuals employed in institutions that are patrons of the postgraduate studies conducted at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences or who belong to a professional association that sponsors, co-organises, or advertises postgraduate studies at the Institute through its own communication channels are entitled to a 10% discount on the tuition fee.

Podstawowe zagadnienia prawa ochrony konsumentów.

 1. Wykład inauguracyjny.
 2. Główne kierunki ewolucji polskiego prawa ochrony konsumentów.
 3. Prawo ochrony konsumentów w systemie źródeł prawa – podstawowe źródła prawa regulujące problematykę prawa ochrony konsumentów w prawie polskim i w prawie UE.
 4. Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe w kontekście prawa ochrony konsumentów.
 5. Pojęcie konsumenta w prawie ochrony konsumentów.
 6. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie ochrony konsumentów.
 7. Organy, instytucji i stowarzyszenia tworzące sieć ochronę konsumentów w Polsce.

Uregulowania prawne służące ochronie indywidualnych praw konsumenta.

 1. Ochrona konsumentów przed praktykami mogącymi zniekształcać ich zachowania rynkowe – ujęcie ogólne.
 2. Działania wprowadzające w błąd w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Nieuczciwa reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów szczególnych.
 4. Agresywne praktyki rynkowe.
 5. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich.
 6. Zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta i wyłączenia z tego zakresu.
 7. Obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem.
 8. Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 9. Zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 10. Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.
 11. Ochrona praw konsumentów na rynku usług energetycznych.
 12. Ochrona praw konsumentów na rynku usług finansowych.
 13. Ochrona praw konsumentów w turystyce.
 14. Ochrona praw konsumentów w branży deweloperskiej.
 15. Rodzaje roszczeń przysługujących konsumentom.
 16. Reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich na drodze sądowej.
 17. Reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 18. Warsztaty z zakresu praktycznych aspektów realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz niedozwolonych postanowień umownych.

Publicznoprawna ochrona konsumentów na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 1. Status i kompetencje Prezesa UOKiK jako centralnego organu administracji publicznej w zakresie ochrony konsumentów oraz rodzaje postępowań w sprawach z zakresu ochrony konsumentów.
 2. Pojęcie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Rodzaje praktyk zakazanych – ujęcie ogólne.
 3. Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
 4. Nieuczciwe praktyki rynkowe i czyny nieuczciwej konkurencji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
 5. Misseling jako praktyka naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
 6. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – warsztaty.
 7. Reguły proceduralne w postępowaniach z zakresu ochrony konsumentów.
 8. Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów.
 9. Sankcje administracyjne w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów.
 10. Sankcje penalne w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów (w ustawie uokk).
 11. Rekompensata publiczna jako środek eliminacji naruszeń praw konsumentów przez Prezesa UOKiK.
 12. Postępowania dotyczące ochrony praw konsumentów a standardy ochrony praw w EKPC i w Karcie Praw Podstawowych UE.
 13. Postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć Prezesa UOKiK.
 14. Publicznoprawna ochrona praw konsumentów a uregulowania służące ochronie konkurencji.

Wykładowcami dotychczasowych edycji Studiów byli:

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska – Kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, były Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w INP PAN, radca prawny, adwokat;
 2. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ – członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kancelaria Prawnicza Modzelewska & Paśnik Competition Regulation Litigation;
 3. dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN – Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w INP PAN, b. dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK;
 4. dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ – Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, b. członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lubasz i Wspólnicy;
 5. dr hab. Stanisław Piątek, prof. WZ UW – kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW;
 6. dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN – kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN, adwokat, Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki Sp.j.;
 7. prof. dr hab. Monika Szwarc – Zakład Prawa Europejskiego INP PAN;
 8. dr hab. Maciej Bernatt – Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Wydział Zarządzania UW;
 9. dr Antoni Bolecki – radca prawny, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, partner w kancelarii Hansberry Tomkiel Sp.k.;
 10. dr Piotr Cybula – Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie;
 11. dr Maciej Gac – prawnik w zespole prawa konkurencji w kancelarii Hogan Lovells;
 12. dr Mateusz Grochowski – Zakład Prawa Prywatnego INP PAN;
 13. dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Zakład Prawa Konkurencji INP PAN, b. Prezes UOKiK (w latach 2008-2014), partner w kancelarii Hansberry Tomkiel Sp.k.;
 14. dr hab. Ewa Stefańska – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW;
 15. dr Anna Zientara – Katedra Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW;
 16. Anna Dąbrowska-Hanas – radca prawny, b. zastępca dyrektora Departamentu Prawnego oraz Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK;
 17. Agnieszka Kowalczyk-Zagaj – radca prawny, b. naczelnik w Departamencie Polityki Konsumenckiej UOKiK, Kancelaria Prawnicza Modzelewska Paśnik Competition Regulation Litigation;
 18. Małgorzata Kozak – dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich w Urzędzie Regulacji Energetyki, była wiceprezes UOKiK;
 19. Jarosław Król – b. Wiceprezes UOKiK (w latach 2005-2014) odpowiedzialny m.in. za stosowanie prawa ochrony konsumentów, Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis;
 20. Kamil Pluskwa-Dąbrowski – Prezes Federacji Konsumentów;
 21. Dorota Podsiedzik-Malec – dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB; b. dyrektor Departamentu Prawnego UOKiK;
 22. mec. Anna Mlostoń-Olszewska – Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi, długoletni pracownik Delegatury UOKiK w Łodzi;
 23. Artur Szmigielski – Asystent w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN, pracownik Departamentu Ochrony Konkurencji UOKIK;
 24. Aleksandra Kapnik – naczelnik wydziału w UOKiK;
 25. Maciej Czapliński – Radca Prezesa UOKiK.
KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Paulina Ochman
tel.: +48 699 856 879
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (październik 2022 – czerwiec 2023)