Prawo Ochrony Konsumentów


Rekrutacja otwartaNazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (październik 2024 – czerwiec 2025), 142 godziny wykładowe w trakcie 9 weekendowych webinariów.
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)

Terminy zajęć zostaną opublikowane w czerwcu 2024 r.


Czesne za całość studiów: 5800,00 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 tytułem: imię i nazwisko POK
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków uczelni studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
Termin składania dokumentów: do 30 września 2024 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy


 1. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.
 2. Program studiów obejmuje 142 godzin wykładów i warsztatów.
 3. Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł magistra, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa ochrony konsumentów niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności:
  • radcowie prawni,
  • adwokaci,
  • pracownicy kancelarii prawniczych,
  • sędziowie,
  • pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów regulacyjnych,
  • pracownicy biur rzeczników praw konsumentów, Inspekcji Handlowej i inni pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
  • pracownicy Federacji Konsumentów i innych organizacji konsumenckich,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych,
  • pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego,
  • osoby zajmujące się naukowo prawem ochrony konsumentów,
  • inne osoby zainteresowane prawem ochrony konsumentów.
 4. Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach, a także – poza zajęciami – zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.
 5. Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.
 6. Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym pozycje z zakresu prawa ochrony konsumentów i prawa europejskiego.
 7. Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
 8. Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez:
  • pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego
  • formalne rozliczenie obecności na zajęciach; ilość nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może dotyczyć więcej niż 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, a nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności (w okresie całości studiów).
 9. Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie.
 10. Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.
 11. Świadectwo – Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Ochrony Konsumentów” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Studia podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów” zostały objęte patronatem przez Federację Konsumentów

 1. Podstawowe źródła prawa regulujące problematykę ochrony praw konsumentów w prawie polskim (uregulowania z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i uregulowania sektorowe) oraz w prawie Unii Europejskiej, w tym znaczenie prawa i orzecznictwa sądów UE dla stosowania prawa ochrony konsumentów przez polskie organy i sądy oraz dla pozycji prawnej konsumenta.
 2. Ochrona konsumentów w systemie prawa, uzasadnienie tej ochrony oraz podstawowe pojęcia wyznaczające zakres zastosowania przepisów regulujących problematykę ochrony praw konsumentów, tj. „konsument” oraz „przedsiębiorca”.
 3. Właściwość, kompetencje i znaczenie najważniejszych organów, instytucji i stowarzyszeń odpowiedzialnych za ochronę praw konsumentów w Polsce, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, innych inspekcji państwowych, rzeczników praw konsumentów i Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
 4. Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w tym praktykami rynkowymi wprowadzającymi w błąd, agresywnymi praktykami rynkowymi oraz przed stosowaniem sprzecznych z prawem kodeksów dobrych praktyk.
 5. Prawa przysługujące konsumentowi przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą, w tym zasady i tryb zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od takiej umowy.
 6. Zasady i tryb podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów), w tym rodzaje rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa UOKiK, reguły i praktyka nakładania sankcji za naruszenie przepisów ustawy oraz zastosowanie tzw. rekompensaty publicznej.
 7. Ochrona indywidualnych interesów konsumentów, w tym rodzaje roszczeń konsumenckich, reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich na drodze sądowej i w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Relacje między ochroną konsumentów a uregulowaniami służącymi ochronie konkurencji, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji;
 9. Ochrona praw konsumentów w świetle regulacji sektorowych dotyczących m.in. rynków usług energetycznych, telekomunikacyjnych, finansowych.
 10. System nadzoru rynku i kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu.
 11. Regulacje dotyczące kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz dotyczące spełniania wymagań przez wyroby przeznaczonych dla konsumentów, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów.
 12. Orzecznictwo z zakresu ochrony konsumentów: decyzje Prezesa UOKiK, wyroki SOKiK i innych sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego, a także orzecznictwo sądów unijnych.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

Podstawowe zagadnienia prawa ochrony konsumentów.

 1. Wykład inauguracyjny.
 2. Główne kierunki ewolucji polskiego prawa ochrony konsumentów.
 3. Prawo ochrony konsumentów w systemie źródeł prawa – podstawowe źródła prawa regulujące problematykę prawa ochrony konsumentów w prawie polskim i w prawie UE.
 4. Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe w kontekście prawa ochrony konsumentów.
 5. Pojęcie konsumenta w prawie ochrony konsumentów.
 6. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie ochrony konsumentów.
 7. Organy, instytucji i stowarzyszenia tworzące sieć ochronę konsumentów w Polsce.

Uregulowania prawne służące ochronie indywidualnych praw konsumenta.

 1. Ochrona konsumentów przed praktykami mogącymi zniekształcać ich zachowania rynkowe – ujęcie ogólne.
 2. Działania wprowadzające w błąd w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Nieuczciwa reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów szczególnych.
 4. Agresywne praktyki rynkowe.
 5. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich.
 6. Zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta i wyłączenia z tego zakresu.
 7. Obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem.
 8. Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 9. Zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 10. Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.
 11. Ochrona praw konsumentów na rynku usług energetycznych.
 12. Ochrona praw konsumentów na rynku usług finansowych.
 13. Ochrona praw konsumentów w turystyce.
 14. Ochrona praw konsumentów w branży deweloperskiej.
 15. Rodzaje roszczeń przysługujących konsumentom.
 16. Reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich na drodze sądowej.
 17. Reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 18. Warsztaty z zakresu praktycznych aspektów realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz niedozwolonych postanowień umownych.

Publicznoprawna ochrona konsumentów na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 1. Status i kompetencje Prezesa UOKiK jako centralnego organu administracji publicznej w zakresie ochrony konsumentów oraz rodzaje postępowań w sprawach z zakresu ochrony konsumentów.
 2. Pojęcie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Rodzaje praktyk zakazanych – ujęcie ogólne.
 3. Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
 4. Nieuczciwe praktyki rynkowe i czyny nieuczciwej konkurencji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
 5. Misseling jako praktyka naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
 6. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – warsztaty.
 7. Reguły proceduralne w postępowaniach z zakresu ochrony konsumentów.
 8. Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów.
 9. Sankcje administracyjne w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów.
 10. Sankcje penalne w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów (w ustawie uokk).
 11. Rekompensata publiczna jako środek eliminacji naruszeń praw konsumentów przez Prezesa UOKiK.
 12. Postępowania dotyczące ochrony praw konsumentów a standardy ochrony praw w EKPC i w Karcie Praw Podstawowych UE.
 13. Postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć Prezesa UOKiK.
 14. Publicznoprawna ochrona praw konsumentów a uregulowania służące ochronie konkurencji.

Wykładowcami dotychczasowych edycji Studiów byli:

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska – Kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, były Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w INP PAN, radca prawny, adwokat;
 2. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ – członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kancelaria Prawnicza Modzelewska & Paśnik Competition Regulation Litigation;
 3. dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN – Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w INP PAN, b. dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK;
 4. dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ – Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, b. członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lubasz i Wspólnicy;
 5. dr hab. Stanisław Piątek, prof. WZ UW – kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW;
 6. dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN – kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN, adwokat, Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki Sp.j.;
 7. prof. dr hab. Monika Szwarc – Zakład Prawa Europejskiego INP PAN;
 8. dr hab. Maciej Bernatt, prof. UW – kierownik Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania UW;
 9. dr Antoni Bolecki – radca prawny, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy;
 10. dr Piotr Cybula – Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie;
 11. dr Maciej Gac – prawnik w zespole prawa konkurencji w kancelarii Hogan Lovells;
 12. dr Mateusz Grochowski – Zakład Prawa Prywatnego INP PAN;
 13. dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Zakład Prawa Konkurencji INP PAN, b. Prezes UOKiK (w latach 2008-2014), partner w kancelarii Hansberry Tomkiel Sp.k.;
 14. dr hab. Ewa Stefańska – Sędzia Sądu Najwyższego, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW;
 15. dr Anna Zientara – Katedra Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW;
 16. Anna Dąbrowska-Hanas – radca prawny, b. zastępca dyrektora Departamentu Prawnego oraz Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK;
 17. Agnieszka Kowalczyk-Zagaj – radca prawny, b. naczelnik w Departamencie Polityki Konsumenckiej UOKiK, Kancelaria Prawnicza Modzelewska Paśnik Competition Regulation Litigation;
 18. Małgorzata Kozak – dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich w Urzędzie Regulacji Energetyki, była wiceprezes UOKiK;
 19. Jarosław Król – b. Wiceprezes UOKiK (w latach 2005-2014) odpowiedzialny m.in. za stosowanie prawa ochrony konsumentów, Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis;
 20. Dorota Podsiedzik-Malec – radca prawny, b. dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB; b. dyrektor Departamentu Prawnego UOKiK;
 21. mec. Anna Mlostoń-Olszewska – Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi, długoletni pracownik Delegatury UOKiK w Łodzi;
 22. Artur Szmigielski – Asystent w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN, pracownik Departamentu Ochrony Konkurencji UOKIK;
 23. Aleksandra Kapnik – naczelnik wydziału w UOKiK;
 24. Maciej Czapliński – Radca Prezesa UOKiK.
KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Paulina Ochman
tel.: +48 699 856 879
e-mail: p.ochman@inp.pan.pl

DYŻURY

poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (październik 2024 – czerwiec 2025)