Department of Constitutional Law and European Studies


Research projects
 1. Project: Public morality as a legitimate aim to limit rights and freedoms in the national and international legal order Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad, within the DIALOG programme financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education (agreement no. 0008/DLG/2019/10), 2020 – 2022, implemented by the Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences; the participants are Anna Młynarska-Sobaczewska, PhD, Professor at the Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences, Katarzyna Kubuj, PhD, and Aleksandra Mężykowska, PhD
 2. Accountability as a category of constitutional law, NCN (Opus) 2018/29/B/HS5/01771) (Project manager – Anna Młynarska-Sobaczewska, PhD, Prof. INP PAN)
 3. February 2015-February 2018 – The right to culture – legal model OPUS 7 2014/13/B/HS5/01325 (project manager – Anna Młynarska-Sobaczewska PhD, Prof. INP PAN), carried out by INP PAN
 4. Forum International sur la Constitution et les Institutions politiques (International Forum on Constitution and Political Institutions), Katarzyna Kubuj, carried out by: University of Lille

Research areas
 1. Institutions of Polish constitutional law: theoretical, dogmatic and comparative legal perspectives
 2. The impact of European law on selected institutions of constitutional law
 3. Selected constitutional institutions of European states
 4. Rights and freedoms: their constitutional and cultural determinants
 5. Control of the constitutionality of the law
 6. Lawmaking

Anna Młynarska-Sobaczewska, PhD, Professor INP PAN

 1. Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej [The authority of the state: The legitimising significance of law in the state of systemic transformation], TNOiK 2010,
 2. Utopian Concept, Mixed Structure, Digital Extent and New Claims: How to Take Seriously the Right to (Artistic) Culture?, 6 (2) International Human Rights Law Review 2017, Koninklijke Brill NV,
 3. Polish Constitutional Crisis: Political Dispute of Falling Kelsenian Dogma of Constitutional Review, European Public Law 23 (3) 2017,
 4. Prawo do kultury [Right to culture], Scholar 2018,
 5. Oblicza i aporie rozliczalności władzy sędziowskiej [Faces and aporias of accountability of judicial power], Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, 4(56), pp. 15–34.

Katarzyna Kubuj, PhD

 1. Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, Tryb, Kontrola [Amendment of the Constitution of the Fifth Republic of France: Subject, mode, control], Warsaw 2018.
 2. Rapport Pologne, [in:] L’initiative de la loi, J. P. Derosier (ed.), Paris 2018,
 3. Commentary on Articles 27–29, Article 34, Article 36 of the 1997 Constitution of the Republic of Poland, [in:], Konstytucja [Constitution]. Commentary, vol. I, M. Safjan, L. Bosek (eds.), Warsaw 2016,
 4. Kubuj K., Wawrzyniak J. (eds.), Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej [The Europeanisation of constitutions of the EU states], Warsaw 2011.
 5. Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń Francji [Implementing Community Law Based on the Experience of France], Warsaw 2006.

Aleksandra Mężykowska, PhD

 1. Procesy reprywatyzacyjne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej a ochrona prawa własności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Reprivatisation procedures in the countries of Central and Eastern Europe and protection of property in the system of the European Convention for Human Rights], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019,
 2. Legal Obligations of Poland Regarding the Restitution of Private Property Taken during World War II and by the Communist Regime in Light of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Polish Yearbook of International Law, XXXIX, 2019,
 3. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień Protokołu nr 16 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności [Implementation of the provisions of Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms into the Polish legal order], Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego [Polish Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law], 8/2017.

Anna Wójcik, MA

 1. Reckoning with the communist past in Poland thirty years after the regime change in the light of the European Convention on Human Rights, Polish Yearbook of International Law (2020), 39, 135-157,
 2. European Court of Human Rights, freedom of expression, and debating the past and history, Problems of Contemporary International, European and Comparative Law (2019), 17.
 3. Belavusau, U., & Wojcik, A, La criminalisation de l’expression historique en Pologne: la loi mémorielle de 2018, Archives de politique criminelle (2018), (1), 175–188,
 4. Prezentacja przetworzonego Znaku Polski Walczącej w ramach zgromadzeń publicznych [Presentation of the transformed symbol of Fighting Poland in public assemblies], Państwo i Prawo (2018), 12, 24–38,
 5. Gliszczyńska-Grabias, A., Baranowska, G., & Wójcik, A., Law-secured narratives of the past in Poland in the light of international human rights law standards, Polish Yearbook of International Law (2018), 38, 59–72.

Piotr Polak, MA

 1. The binding of the court by a judgment of the Constitutional Tribunal issued by an invalidly mandated assembly (reflections on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Warsaw of 20 June 2018, ref. no. V SA/Wa 459/18), ZNSA 2020, no. 3, pp. 62-86,
 2. Prawne aspekty transplantacji [Legal aspects of transplantation], [in:] Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcia transdyscyplinarne [The human body in scientific research and medical practice: Transdisciplinary approaches], ed. J. Pawlikowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2020, p. 263–275,
 3. P. Polak, J. Trzciński, Konstytucyjna zasada godności człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [The constitutional principle of human dignity in light of the jurisprudence of the Constitutional Tribunal], Gdańskie Studia Prawnicze, Vol. XL, 2018, pp. 257–274,
 4. The normative value of the reference to God and Christianity in the preamble to the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 6 (46) 2018, pp. 425–439.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
pok. 222
tel. (22) 65-72-781
dyżur: wtorki w godz. 10:30-12:00