Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich


Projekty badawcze
 1. Projekt: Public morality as a legitimate aim to limit rights and freedoms in the national and international legal order Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad, w ramach programu DIALOG, finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 0008/DLG/2019/10), 2020 – 2022, realizuje INP PAN; uczestniczą dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN, dr hab. Katarzyna Kubuj oraz dr hab. Aleksandra Mężykowska
 2. Rozliczalność jako kategoria prawa konstytucyjnego, NCN (Opus) 2018/29/B/HS5/01771) (kierownik projektu – dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN)
 3. 02.2015-02.2018 – Prawo do kultury – model prawny OPUS 7 2014/13/B/HS5/01325 (kierownik projektu – dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN), realizował: INP PAN
 4. Forum International sur la Constitution et les Institutions politiques (Międzynarodowe Forum o konstytucji i instytucjach politycznych), Katarzyna Kubuj, realizuje: Uniwersytet w Lille

Obszary badawcze
 1. Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego – perspektywa teoretyczna, dogmatyczna i prawnoporównawcza.
 2. Wpływ prawa europejskiego na wybrane instytucje prawa konstytucyjnego.
 3. Wybrane instytucje ustrojowe państw europejskich.
 4. Prawa i wolności – ich ustrojowe i kulturowe uwarunkowania.
 5. Kontrola konstytucyjności prawa.
 6. Stanowienie prawa.

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

 1. Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej, TNOiK 2010,
 2. Utopian Concept, Mixed Structure, Digital Extent and New Claims: How to Take Seriously the Right to (Artistic) Culture?, 6(2) International Human Rights Law Review 2017, Koninklijke Brill NV,
 3. Polish Constitutional Crisis: Political Dispute of Falling Kelsenian Dogma of Constitutional Review, European Public Law 23 (3) 2017,
 4. Prawo do kultury (Right to culture – English edition), Scholar 2018,
 5. Oblicza i aporie rozliczalności władzy sędziowskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, Nr 4(56), s. 15-34.

dr hab. Katarzyna Kubuj

 1. Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, Warszawa 2018,
 2. Rapport Pologne, [w:] L’initiative de la loi, J. P. Derosier (red.), Paryż 2018,
 3. Komentarz do art. 27-29, art. 34, art. 36 Konstytucji RP z 1997 r., [w:], Konstytucja. Komentarz, t. I, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016,
 4. Kubuj K., Wawrzyniak J. (red.), Europeizacji konstytucji państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011,
 5. Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń Francji, Warszawa 2006.

dr hab. Aleksandra Mężykowska

 1. Procesy reprywatyzacyjne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej a ochrona prawa własności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [Reprivatisation procedures in the countries of Central and Eastern Europe and protection of property in the system of the European Convention for Human Rights], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019,
 2. Legal Obligations of Poland Regarding the Restitution of Private Property Taken during World War II and by the Communist Regime in Light of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Polish Yearbook of International Law, XXXIX, 2019,
 3. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień Protokołu nr 16 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności [Implementation of the provisions of Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms into the Polish legal order], Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego [Polish Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law], 8/2017.

mgr Piotr Polak

 1. Związanie sądu wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wydanym w nieprawidłowo umocowanym składzie (refleksje na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 459/18), ZNSA 2020, nr 3, s. 62-86,
 2. Prawne aspekty transplantacji, [w:] Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcia transdyscyplinarne, red. nauk. J. Pawlikowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020 r., s. 263-275,
 3. P. Polak, J. Trzciński, Konstytucyjna zasada godności człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XL, 2018, s. 257-274,
 4. The normative value of the reference to God and Christianity in the preamble to the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 6 (46) 2018 r., s. 425-439.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
pok. 222
tel. (22) 65-72-781
dyżur: wtorki w godz. 10:30-12:00