Home Page » Staff » prof. dr hab. Monika Szwarc

prof. dr hab. Monika Szwarc

Contact:
tel. (22) 65-72-885
email: monika.szwarc@post.pl
office hours: Monday, hours 15.00-16.00, room 216 (old 220)
 

Master of Law (University of Gdańsk, Faculty of Law). At the Institute of Legal Studies as Associate Professor (2004-2012) and Professor (2012 up to now).

Judicial application of EU law, in particular in criminal law and judicial cooperation in criminal matters; protection of fundamental rights, in particular in criminal law and judicial cooperation in criminal matters; diferentiated integration and enhanced cooperation in EU; substantive EU law, in particular the four freedoms of internal market.

Individual research projects:

 1. Primacy and direct effect – still together: Popławski II, Case C-573/17, Criminal proceedings against Daniel Adam Popławski, Common Market Law Review 58: 1–20, 2021 (co-author with D. Miąsik, 50%)
 2. „Effectiveness of EU Directives in National Courts – Judicial Dialogue Continues: The Court of Justice’s Judgment in C-545/17 Pawlak” Polish Yearbook of International Law 2019, s. 267-284 (co-author with D. Miąsik, 50%)
 3. Effectiveness of EU law and protection of fundamental rights – in search of balance in the context of the ne bis in idem principle. Studia Prawnicze, (4 (220), 37–58
 4. Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych w dziedzinie prawa karnego, Studia Prawnicze n 3/2017, s. 47-79 [Field of application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union by the Member States in the field of criminal law]
 5. Łączne zastosowanie sankcji administracyjnych i karnych w świetle zasady ne bis in idem (uwagi na tle orzecznictwa ETPC), Państwo i Prawo z. 12/2017 r., s. 43-56 [Cumulation of administrative and criminal sanctions in the light of ne bis in idem principle (remarks on the recent ECHR jurisprudence]
 6. Obowiązki państw członkowskich w zakresie notyfikacji przepisów technicznych na podstawie dyrektywy 2015/1535/UE oraz skutki ich naruszenia (w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), w: M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2016, s. 137-152 [Obligations of Member States’ concerning the notification of technical rules
 7. Stosowanie Karty Praw Podstawowych w dziedzinie prawa karnego Unii Europejskiej, w: D. Kornobis-Romanowska (red.) Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Sopot 2016, s. 165-186 [Application of the Charter of the Fundamental Rights of the European Union in EU criminal law]
 8. Swoboda przemieszczania się studentów w Unii Europejskiej – prawo dostępu do szkolnictwa wyższego i stypendiów w kontekście transnarodowym, Przegląd Prawa i Administracji VII, Wrocław 2016, str. 261-290 [Free movement of students in the European Union – access to higher education and scholarships in transborder context]
 9. The pillars of the European Union still exist? – European Court of Justice (Grand Chamber), Judgement of 6 May 2014, Case C-43/12, Commission v. European Parliament and Council), European Constitutional Law Review 2015 (vol. 11), nr 2, ss. 357-372
 10. Application of the Charter of Fundamental Rights in the Context of Sanctions Imposed by Member States for Infringements of European Union Law: Comment on Fransson Case, European Public Law, 2/2014, s. 229-245
 11. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na prawo karne UE, Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2014, s. 95-100 [Impact of the CJEU jurisprudence on the development of EU criminal law]
 12. National Report: Poland (w:) Union Citizenship: Development, Impact and Challenges. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014, Congress Publications Vol. 2, s. 719-744, Kopenhaga 2014
 13. Komentarz do art. 39-40, 42-46, 48 ust. 1, 49-50 Karty Praw Podstawowych, (w:) A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013
 14. Zasada niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo a odmowa wykonania ENA wydanego w celu odbycia kary (uwagi na tle art. 4 pkt 6 decyzji ramowej 2002/584), Europejski Przegląd Sądowy, nr 5/2013, s. 11-18 [Non-discrimination principle and refusal to execute European Arrest Warrant (remarks on art. 4 (6) of the Framework Decision 2002/584]
 15. Ograniczenia prawa dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów, Studia Prawnicze, nr 2/1013, s. 163-195 [Limits to the right of access to documents of the EU intitutions under Regulation No. 1049/2001]
 16. Comment on Kingdom of Spain v. Council, Italian Republic v. Council (cases C-274/11 and C-295/11), Polish Review of International and European Law 2013 (vol. 2), nr 4, ss. 95-108
 17. Sankcje w unijnych przepisach rolnych a zasada a zasada ne bis in idem – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-489/10 postępowanie karne v. Ł. Bonda (w:) A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, s. 894-921 (with J. Łacny, 50%) [Sanctions in the EU agricultural law and ne bis in idem principle – remarks on the ruling C-489/10 Bonda]
 18. Usługi medyczne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (zarys problematyki), w: K. F. Bolt, D. Sieniawska-Michalska, B. Węgrzynowski (red.), Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, Gdynia 2013, s. 51-68
 19. Komentarz do art. 251-257 (Trybunał Sprawiedliwości UE); do art. 326-334 (wzmocniona współpraca), w: A. Wróbel, J. Łacny, D. Kornobis-Romanowska (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Tom III, Warszawa 2012, s. 212-251; 934-967.
 20. Komentarz do art. 49, 51-53, w: A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak (red.), Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I, Warszawa 2012, s. 853-867; 884-902 (swoboda przedsiębiorczości)
 21. Legal Nature of European Union Agricultural Penalties, The European Criminal Law Associations‘ FORUM 2012 / 4 eucrim (współautorstwo z J. Łacny, 50%)
 22. Ewolucja definicji środka o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości – od Dassonville do Mickelsson, Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2012, s. 31-37
 23. Wzmocniona współpraca w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – podzieleni w jedności?, w: C. Mik (red.) Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa 2012, s. 247-272
 24. Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, Warszawa 2011, ss. 321 [The competences of the European Union to harmonise criminal law]
 25. Odmowa zastosowania przepisu ustawy karnej przez sąd z uwagi na niezgodność z przepisami TFUE statuującymi swobody rynku wewnętrznego, (w:) A. Wróbel (red.) Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Warszawa 2011, s. 663-695 [Non-application of the national criminal law on the grounds of non-conformity with the fundamental freedoms of the EU internal market]