Regulacje prawne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa – Zagadnienia wybrane

W ramach serii Frontier Research prezentujemy Państwu długo oczekiwaną monografię pt. Regulacje prawne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa – zagadnienia wybrane pod redakcją prof. dr hab. Marka Szewczyka, dr hab. Ewy Szewczyk, prof. UZ oraz dr Lucyny Staniszewskiej.


Pandemia koronawirusa zaskoczyła cały świat i zdeterminowała nadzwyczajne działania władz publicznych. Polski prawodawca stara się z nią walczyć i niwelować jej skutki za pomocą działań na poziomie ustawodawczym oraz ustanawiania aktów rangi podustawowej. Wiele działań legislacyjnych miało i nadal ma na celu zapobieganie i zwalczanie epidemii, a więc ochronę zdrowia. Ze względu na obawy, niepewność i nieprzewidywalność przyszłości w czasie pandemii, jest to okres niewątpliwie trudny dla całego społeczeństwa. W tak szczególnym momencie, tym bardziej nabierają znaczenia działania prawodawcy, które powinny prowadzić do silniejszego niż zwykle poczucia przewidywalności jego działań i pewności prawa.

Pandemia wymusiła przeniesienie wielu aktywności do przestrzeni cyfrowej, a także przyśpieszyła jej rozwój w tych dziedzinach, w których jej wykorzystanie nie było powszechne. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna, w niespotykanym do tej pory stopniu, wpłynęła na regulacje wielu gałęzi naszego systemu prawnego. Wprowadzone w trybie interwencyjnym przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych6 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 istotnie wpłynęły, i wiele z nich nadal wpływa, między innymi na funkcjonowanie organów administracji publicznej i działanie sądów administracyjnych.

Przedkładane czytelnikowi opracowanie koncentruje się na ukazaniu rozwiązań prawnych wprowadzonych zarówno w procedurze administracyjnej, jak i sądowoadministracyjnej. Dotyka ono także ważkiego zagadnienia ograniczenia praw i wolności jednostek na skutek pandemii koronawirusa w Polsce.

Zebrane w niniejszą monografię rozważania sprowadzają się do wspólnych ustaleń, iż chaos i obawy związane z przyszłością w czasie i po pandemii nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla rozmycia gwarancji konstytucyjnych w aktach podstawowych bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, czy wreszcie stanowienia regulacji niezrozumiałej, chaotycznej, bez odpowiedniego vacatio legis, nadmiernie często nowelizowanej. Okres pandemii prowadzi w Polsce do naruszenia praw i wolności obywatelskich, związanych chociażby z organizowaniem pokojowych zgromadzeń.

Recenzent wydawniczy dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. UAM podkreślił, że prezentowana monografia ma doniosłe znaczenie i może zostać wykorzystana w praktyce administracyjnej, orzecznictwie sądów administracyjnych jak i w procesie dydaktycznym.


Publikacja wydana w modelu Open Access na licencji CC-BY 4.0 i jest dostępna m.in. w e-Bibliotece Prawniczej. Zapraszamy do lektury!

Opcjonalnie zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi rozdziałami publikacji.

Część I. Regulacje prawne w postępowaniu administracyjnym wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa

Marek Szewczyk
Ograniczenia kontaktów bezpośrednich w postępowaniu administractjnym w czasie pandemii (s. 18-25)
10.5281/zenodo.7027037

Agnieszka Korzeniowska-Polak
Przesłuchanie on-line w postępowaniu administracyjnym (s. 26-37)
10.5281/zenodo.7027091

Lucyna Staniszewska
Ochrona praw strony w postępowaniu administracyjnym zmodyfikowana specustawą koronawirusową (s. 38-50)
10.5281/zenodo.7048711

Ewa Szewczyk
The evolution of electronic service of documents in (general, tax and enforcement) administrative proceedings (s. 51-60)
10.5281/zenodo.7048709

Część II. Nowe regulacje prawne w postępowaniu sądowoadministracyjnym wprowadzone na skutek pandemii SARS-COV-2

Patrycja Joanna Suwaj
Od stacjonarnego do zdalnego. Zarządzanie zmianą w dobie pandemii COVID-19 w procesie sądowoadministracyjnym – szanse i zagrożenia (s. 62-73)
10.5281/zenodo.7048742

Ewa Szewczyk
Ograniczenie kontaktów bezpośrednich w postępowaniu sądowoadministracyjnym w czasie pandemii (s. 74-81)
10.5281/zenodo.7048877

Filip Lewandowski
Sądowa kontrola aktów prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Polsce i w Niemczech (s. 82-90)
10.5281/zenodo.7048885

Część III. Ograniczenia praw i wolności w czasie pandemii SARS-COV2

Sławomir Pawłowski
Konstytucyjność ograniczeń wolności i praw w czasie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem swobody przemieszczania się i wolności prowadzenia działalności gospodarczej – próba oceny z perspektywy czasu (s. 92-109)
10.5281/zenodo.7048897

Marlena Kruszyńska-Kośmicka
Prawne aspekty ograniczenia działalności gospodarczej – studium przypadku epidemii wirusa SARS-CoV-2 (s. 110-123)
10.5281/zenodo.7048901

Lucyna Staniszewska
Rozważania na temat administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia nakazów i zakazów związanych z przeciwdziałaniem pandemii (s. 124-137)
10.5281/zenodo.7048913


Redaktorzy: Marek Szewczyk, Ewa Szewczyk, Lucyna Staniszewska
Recenzja: Krzysztof Urbaniak
Seria wydawnicza: Frontier Research
e-ISBN: 978-83-66300-69-9
Ilość stron: 145