Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie


Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się kolejna monografia z serii Basic Research – praca zbiorowa „Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie” pod redakcją dr hab. Marka Andrzejewskiego.

Dr hab. Małgorzata Baldwicka-Szczyrba, prof. UG w recenzji napisała m.in.: Wobec przemian społecznych analiza instytucji pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem, jak i przysposobienia stanowi pole badawcze pozwalające także ocenić obowiązujące unormowania pod kątem ich aktualności, przy uwzględnieniu obranej przez Autorów perspektywy. Uregulowania prawne dotyczące zarówno pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem oraz przysposobienia, mają na celu ochronę dobra dziecka, w tym zwłaszcza jego świata emocji i ładu potrzebnego dla harmonijnego przeżywania dzieciństwa. Dlatego zagadnienia będące przedmiotem monografii wymagają odpowiedniego podejścia i wyczucia badacza, z uwagi na to, że odnoszą się do spraw związanych z osobą małoletnią, której dobro wymaga szczególnej ochrony w świetle obowiązujących prawnych regulacji, a która jest niejako „skazana” na decyzje dorosłych. Za niezwykle wartościową i interesującą dla nauki uznaję obraną przez autorów perspektywę badań w odniesieniu do relacji dzieci ‑ rodzice (inne osoby dorosłe) poprzez postawienie osoby małoletniej niejako „w centrum rozważań”. Kompleksowa analiza tytułowych instytucji z punktu widzenia dobra dziecka jest pożądana wobec istotnego jej znaczenia dla stosunków rodzinno-prawnych, a także dokonujących się tak gwałtownie przemian społecznych i światopoglądowych.

Podjęta w publikacji tematyka stanowi interesujący z punktu widzenia nauki, jak i praktyki, przedmiot badań. Wiele zagadnień związanych z badaną materią nie zostało dotychczas w nauce omówionych w sposób odpowiednio usystematyzowany i pogłębiony w jednej monografii, zwłaszcza przy próbie odejścia od dominującego paradygmatu badania spraw rodzinnych wyłącznie z perspektywy dorosłych, na rzecz analiz tworzonych w sposób należycie odzwierciedlających pozycję prawną dziecka.

Dużym walorem pracy jest to, że autorzy trafnie rozpoznają problemy praktyczne związane ze stosowaniem przepisów prawa w zakresie omawianych instytucji i starają się pokazać odpowiednie rozwiązania. W każdej części pracy zawarta jest szczegółowa, wieloaspektowa analiza całego spektrum zagadnień wynikających ze stosowania prawa w zakresie pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem i przysposobienia przy trafnej diagnozie występujących w praktyce problemów.


Wydana w modelu Open Access publikacja powstała w ramach realizacji grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne realizacji zasady dobra dziecka oraz partycypacji” (umowa z NCN nr UMO-2015/19/B/HS5/03014). Jest dostępna w e-Bibliotece Prawniczej dla wszystkich użytkowników.

Opcjonalnie, zachęcamy również do lektury poszczególnych części (rozdziałów) publikacji:

Marek Andrzejewski
Sytuacja prawna wychowanka pieczy zastępczej (s. 15-77)
10.5281/zenodo.4404822

Joanna Zajączkowska-Burtowy
Kontakty z dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu (s. 79-116)
10.5281/zenodo.4420321

Janusz Gajda
Stosunki prawne pomiędzy rodzicami a dziećmi w świetle uregulowań współczesnego prawa aborcyjnego (s. 117-162)
10.5281/zenodo.4404826


Redakcja: Marek Andrzejewski
Recenzja: dr hab. Małgorzata Baldwicka-Szczyrba, prof. UG
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66300-30-9 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-31-6 (ebook)
Ilość stron: 162
Format: książka (oprawa miękka), ebook: pdf
Cena: książka 20.95 zł brutto, ebook: OA

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: książka 20.95, ebook: OA

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia