Uprawnienia rodzicielskie pracowników


Problematyka uprawnień rodzicielskich pracowników jest istotna z wielu powodów społecznych i ekonomicznych. Dynamiczne przemiany, które są udziałem przepisów dotyczących ochrony rodzicielstwa, wynikające ze zmian społeczno-gospodarczych i kulturowych generują potrzebę ciągłego interpretowania tych przepisów. Dotyczy to przede wszystkim obszernej nowelizacji przepisów kodeksu pracy z 24 lipca 2015 r. Po kilku latach funkcjonowania tych regulacji pojawia się wiele wątpliwości oraz szczegółowych problemów, które objęto zakresem badań.


Jak zaznaczył w recenzji wydawniczej dr hab. Krzysztof Walczak:

„Publikacja dotyczy niezwykle ważnej kwestii dla osób wykonujących pracę i decydujących się na rodzicielstwo. Odnosi się m.in. do najnowszych zjawisk prawnych dotyczących polskiego prawa pracy. Autorka porusza m.in. kwestie: przepisów antydyskryminacyjnych, ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w związku z rodzicielstwem pracownika. Odrębnie traktuje poszczególne fazy rodzicielstwa pracownika, przedstawiając konsekwencje prawne poszczególnych uprawnień zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, co znajduje swoje uzasadnienie w różnorodności przyznanych uprawnień. Autorka w publikacji dokonuje analizy poszczególnych instrumentów ochronnych i wpisuje je w system prawa pracy.

Książka łączy podejście teoretyczne i praktyczne. Autorka wykazuje się nie tylko znajomością aktualnych przepisów, ale również ich funkcjonowaniem w praktyce.”

W pracy odniesiono się do urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego, pozostałych uprawnień rodzicielskich wynikających z kodeksu pracy. Poruszono także kwestie dotyczące uprawnień pracownic w ciąży i planujących rodzicielstwo, a także rozwiązania umowy o pracę z pracownikami korzystającymi z uprawnień rodzicielskich oraz pracownicami w ciąży. Wśród analizowanych szczegółowych zagadnień należy wymienić zwłaszcza: korzystanie z uprawnień rodzicielskich w przypadku wyrażenia zamiaru przez kilku uprawnionych członków najbliższej rodziny; podjęcie zatrudnienia przez nieubezpieczoną matkę w kontekście braku ochrony popołogowej; uprawnienia pracownicy, która urodziła dziecko w trakcie urlopu bezpłatnego, dopuszczalność świadczenia pracy podczas korzystania z urlopów macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego; gwarancje powrotu pracownika do pracy po zakończeniu korzystania z uprawnień rodzicielskich; realizację pracowniczego prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy przez osobę uprawnioną do urlopu wychowawczego.

Autor: Ewa Sunarowska-Drzewiecka


Autor: Ewa Sunarowska-Drzewiecka
Recenzja: Krzysztof Walczak
Seria:Basic Research
Rok wydania: 2021
e-ISBN: 978-83-66300-34-7 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.4702754
Ilość stron: 106
Format: ebook: pdf

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: ebook: 22.00

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia