dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z zakresu prawa administracyjnego w 2003 r. Uniwersytet Wrocławski, habilitacja z zakresu prawa ochrony środowiska w 2014 r. INP PAN.

Od marca 2005 r. pracownik naukowy Instytutu Nauk Prawnych. Aktualnie kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska i zastępca przewodniczącego Rady Naukowej INP. Kierownik i wykonawca w projektach naukowych NCN, promotor w zakończonym sukcesem przewodzie doktorskim (2018 r.), recenzent w trwających i zakończonych przewodach doktorskich oraz habilitacyjnych. Prowadzi działalność popularyzującą naukę na łamach czasopisma Aura i Las Polski. Współpracuje, jako ekspert, z instytucjami publicznymi i prywatnymi.

Kierowane projekty naukowe:

W ciągu ostatnich 5 lat A. Habuda uczestniczył w realizacji dwóch projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W jednym z nich (Ochrona środowiska w działalności sądów i trybunałów) był wykonawcą, w drugim (Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim) pełnił funkcje kierownika.

  1. Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013,
  2. Polskie prawo leśne, Warszawa 2016 – redakcja naukowa i współautor,
  3. Instrumenty ochrony krajobrazu w prawie ochrony przyrody, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka, zeszyt nr 2/43/2016,
  4. Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim, Warszawa 2017 – współautor i redakcja naukowa,
  5. Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji, Warszawa 2017 – współautor,
  6. Nowe wyzwania wynikające z ewolucji odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, [w:] Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Warszawa 2017,
  7. Aktualne wyzwania prawnej ochrony przyrody w Polsce, [w:] Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, (red.) A. Barczak i P. Korzeniowski, Studia i Rozprawy T. (MXCV) 1021, Szczecin 2018,
  8. The Right to the Environment in the Republic of Poland, Studia Prawnoustrojowe nr 44/2019.