Dr Grażyna Baranowska została powołana jako ekspertka do Grupy Roboczej ONZ ds. Wymuszonych Zaginięć

Dr Grażyna Baranowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN została powołana do roli ekspertki w Grupie Roboczej ONZ ds. Wymuszonych Zaginięć.

Zadaniem ekspertów i ekspertek Grupy jest pośredniczenie w komunikacji między osobami zgłaszającymi zaginięcie a odpowiednim rządem w celu wyjaśnienia losu osoby zaginionej. Grupa bada przypadki zaginięć, przygotowuje raporty oraz opinie. Eksperci oraz ekspertki prowadzą również działania prewencyjne poprzez wspieranie państw w wdrażaniu Deklaracji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, wizytacje oraz doradztwo.


Cieszymy się z sukcesu Dr Grażyny Baranowskiej i życzymy dalszych osiągnięć na drodze zawodowej.