Konkurs – Asystent Centrum Prawa Rodzinnego

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent w Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN (z siedzibą w Poznaniu)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, prawo rodzinne, prawa dziecka

DATA OGŁOSZENIA (AKTUALIZACJA): 18.06.2020 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO: 10.07.2020 r.

LINK DO STRONY: inp.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki prawne, prawo rodzinne, prawa dziecka

NOWA DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 10.07.2020 r.


Opis (tematyka, oczekiwania):

 1. asystent, specjalista w zakresie prawa rodzinnego oraz praw dziecka

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra prawa – ukończenie studiów prawniczych z wynikiem co najmniej dobrym,
 2. zainteresowanie i doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego oraz praw dziecka,
 3. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie prawa rodzinnego oraz praw dziecka,
 4. biegła znajomość języka angielskiego,
 5. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 6. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu.

Mile widziane:

 1. osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa rodzinnego oraz praw dziecka, w tym publikacje naukowe,
 2. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
 3. doświadczenie w obsłudze projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
 4. biegła znajomość drugiego języka obcego,

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa),
 3. CV wraz z listem motywacyjnym,
 4. życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej,
 5. dydaktycznej oraz organizacyjnej,

 6. praca magisterska w wersji elektronicznej,
 7. >wykaz publikacji,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
 10. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
 11. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście, pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Instytut Nauk Prawnych PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Przedłużenie termin składania dokumentów upływa z dniem 10.07.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2020 r.

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.

Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 1 roku w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym, począwszy od 1 października 2020 r. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce.

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN z siedzibą w Poznaniu (61-725), ul. Mielżyńskiego 27/29.