Konkurs na ofertę szkoleń językowych dla INP PAN

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem: Kursy językowe dla pracowników naukowych i pracowników administracji INP PAN.


A. Kurs języka angielskiego dla administracji


 • 120 godzin
 • 1 grupa do 14 osób
 • Materiały szkoleniowe dostarcza wykonawca
 • Poziom zajęć dostosowany do poziomu grupy
 • Godziny zajęć od 9:00 do 16:00

B. Kurs języka angielskiego prawniczego


 • 120 godzin
 • 2 grupy do 14 osób
 • Materiały szkoleniowe dostarcza wykonawca
 • Poziom zajęć dostosowany do poziomu grupy
 • Godziny zajęć do ustalenia z grupą

C. Kurs języka niemieckiego prawniczego


 • 120 godzin
 • 2 grupy do 14 osób
 • Materiały szkoleniowe dostarcza wykonawca
 • Poziom zajęć dostosowany do poziomu grupy
 • Godziny zajęć do ustalenia z grupą

D. Kurs języka francuskiego prawniczego


 • 120 godzin
 • 1 grupa do 14 osób
 • Materiały szkoleniowe dostarcza wykonawca
 • Poziom zajęć dostosowany do poziomu grupy
 • Godziny zajęć do ustalenia z grupą

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z następującymi warunkami:

 • termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 12 listopada 2019 r.
 • miejsce realizacji zamówienia: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
 • warunki płatności: płatność na podstawie faktury.

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert, kryterium oceny.

 1. ofertę można złożyć:
  • osobiście w siedzibie INP: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w sekretariacie – pokój 220, II piętro
  • przesłać na adres: INP PAN ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wersji elektronicznej na e-mail: o.bodnar@inp.pan.pl
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2019 r. do godz. 11.00. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. Oferta powinna zawierać informacje o doświadczeniu i wykształceniu lektorów a także o godzinach w jakich byłaby możliwość zorganizowania kursów.
 4. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria, które nie podlegają negocjacji: elastyczność harmonogramu zajęć (20%), przygotowanie merytoryczne i doświadczenie lektorów prowadzących kursy (30%) cena (50%)
 5. Do podpisania umowy z wybranym wykonawcą, zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.
 6. Oferta musi zawierać:
  • wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
  • inne – oferta musi być podpisana czytelnie przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta w zakresie jego praw majątkowych. Wszelkie zmiany treści oferty (poprawki, przekreślenia) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn.
 8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie bądź mailowo Wykonawcy, którego ofertę wybrano.