Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Zakładzie Kryminologii

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Kryminologii INP PAN (stanowisko typu post-doc)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, kryminologia
DATA OGŁOSZENIA: 05.09.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.10.2023 r.
DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 15.10.2023 r.
DATA ROZPOCZĘCIA PRACY: 1 stycznia 2024 r.
TERMIN ZATRUDNIENIA: 24 miesiące
WYNAGRODZENIE: 10.680 złotych brutto


Opis (tematyka, oczekiwania):

 1. adiunkt, specjalista w zakresie prowadzenia badań jakościowych dotyczących powrotów migrantów z państw trzecich do państw pochodzenia; post-doc w międzynarodowym projekcie badawczym

Wymagania:

 1. stopień doktora w zakresie socjologii, antropologii, praw człowieka (na etapie aplikowania stopień doktora nie jest wymagany, wystarczy potwierdzenie terminu obrony; wybrana osoba musi legitymować się stopniem doktora najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy)
 2. doświadczenie w zakresie prowadzenia badań jakościowych,
 3. udokumentowane zainteresowanie badawcze w zakresie dotyczącym badań praw człowieka lub badań powrotów migrantów z państw trzecich do państw pochodzenia;
 4. udokumentowane zainteresowanie badawcze w zakresie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań jakościowych, w tym w zakresie dotyczącym powrotów migrantów z państw trzecich do państw pochodzenia;
 5. umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do analizy danych jakościowych (Nvivo lub MaxQDA);
 6. biegła znajomość języka angielskiego (udokumentowany poziom C2 lub świadectwo ukończenia studiów prowadzonych w języku angielskim),
 7. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie, w tym współpracy międzynarodowej,
 8. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu oraz działalność edukacyjną w Instytucie,
 9. wykazanie się publikacjami naukowymi z zakresu praw człowieka, praw migrantów, powrotów, polityki migracyjnej,
 10. dodatkowym atutem będzie biegła znajomość drugiego języka obcego.

Szczegółowy opis wymagań oraz zakresu obowiązków w języku angielskim znajduje się pod linkiem.


Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

  1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu;
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora (przedłożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy);
  4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej;
  5. list motywacyjny;
  6. wykaz publikacji;
  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”);
  9. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN;
  10. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  11. Przyszły pracownik jest zobowiązany do przedstawienia pracodawcy zgody na pobyt i wykonywania pracy w Polsce (w przypadku cudzoziemców).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście, pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Dokumenty mogą być złożone w języku polskim lub angielskim.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.11.2023 r.

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.

Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym, począwszy od 1 stycznia 2024 r.