Konkurs na stanowisko stypendysty / doktoranta w Zakładzie Prawa Europejskiego INP PAN

STANOWISKO: stypendysta / doktorant w Zakładzie Prawa Europejskiego INP PAN
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo Unii Europejskiej
DATA OGŁOSZENIA: 28.03.2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.05.2024 r.


Opis (tematyka, oczekiwania):

 1. stypendysta / doktorant, specjalista w zakresie prawa europejskiego i wybranej dziedziny prawa krajowego objętej harmonizacją prawa unijnego, w której prawo krajowe przewiduje sankcje w postaci kary pieniężnej nakładanej przez organ administracji (np. prawo telekomunikacyjne, zbiorowe interesy konsumentów, prawo energetyczne, ochrona danych osobowych, sprawy środowiskowe, sprawy podatkowe, transport kolejowy, transport lotniczy).

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra prawa,
 2. status uczestnika studiów doktoranckich albo doktoranta w szkole doktorskiej,
 3. zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie problematyki nakładania kar pieniężnych przez organy administracji i stosowania prawa UE przez krajowe sądy i organy administracji (potwierdzone treścią pracy magisterskiej lub publikacji oraz koncepcją udziału w grancie),
 4. umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,
 5. umiejętność pracy w zespole badawczym,
 6. umiejętność pozyskiwania materiałów źródłowych,
 7. zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,
 8. biegła znajomość co najmniej języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. podanie adresowane do kierownika projektu o przyznanie stypendium naukowego NCN,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa),
 3. zaświadczenia potwierdzającego status uczestnika studiów doktoranckich albo doktoranta w szkole doktorskiej,
 4. CV wraz z życiorysem naukowym ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 5. koncepcja udziału w realizacji grantu polegająca na opracowaniu samodzielnie lub we współautorstwie jednego lub dwóch artykułów naukowych w języku obcym, do publikacji w czasopiśmie zagranicznym dostępnym w Open Access (obejmująca punkty a i b):
  1. sporządzony w języku angielskim szczegółowy plan artykułu(-ów) dotyczącego wpływu zasad ogólnych (wybranej zasady) lub unijnych praw podstawowych (wybranego prawa) na krajowe postępowania karowe [np. w zakresie: 1) przesłanek wznowienia postępowania karowego lub sądowego w przypadku naruszenia prawa UE przy nałożeniu kary pieniężnej; 2) wpływu prawa UE na wysokość kar pieniężnych nakładanych przez krajowe organy administracji; 3) wpływu prawa UE na dopuszczalność kumulacji postępowań karowych za to samo naruszenie przed różnymi organami tego samego państwa członkowskiego oraz różnych państw członkowskich; 4) wpływu naruszenia art. 47 KPP na możliwość wyegzekwowania kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorcę przez krajowy organ administracji). Plan powinien obejmować co najmniej: główną tezę badawczą dowodzoną w artykule; propozycje tez szczegółowych składających się na poszczególne wątki zasługujące na zbadanie w artykule wraz z przypisaniem do tych tez najważniejszych orzeczeń TS / sądów krajowych, wykaz publikacji naukowych do wykorzystania przy opracowywaniu artykułu, harmonogram realizacji artykułu(-ów)]
  2. .

  3. sporządzony w języku angielskim szczegółowy plan artykułu poświęconego analizie zgodności polskich przepisów i praktyki ich stosowania z prawem unijnym w obszarze nakładania kar pieniężnych na linie lotnicze z tytułu nieprzekazania danych osobowych pasażerów. Plan powinien obejmować kilkuzdaniowe rozwinięcie co najmniej następujących elementów: łącznik postępowań karowych z prawem unijnym (akt prawa UE), regulacja kar nakładanych na przewoźników w prawie UE, regulacja polska, własna ocena zgodności regulacji krajowej / praktyki jej stosowania z co najmniej trzema zasadami prawa UE dotyczącymi postępowań karowych, wykaz orzecznictwa TS / sądów polskich, wykaz ewentualnych publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących takich kar); harmonogram realizacji artykułu,
 6. wykaz ewentualnych publikacji wraz z kopiami,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”).

Oferujemy

 1. możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym kierowanym przez dr hab., prof. INP PAN Dawid Miąsika i uzyskania lub rozwoju zaawansowanych kompetencji badawczych w obszarze relacji między prawem unijnym a prawem krajowym,
 2. możliwość budowy własnego dorobku naukowego w postaci samodzielnych publikacji artykułowych,
 3. stypendium na czas określony 6 miesięcy (w przypadku zadeklarowania 1 artykułu) z możliwością ewentualnego przedłużenia o maksymalnie 6 miesięcy, lecz nie dłużej niż do końca projektu (w przypadku zadeklarowania opracowania 2 artykułów),
 4. wysokość stypendium 5.000 PLN / miesiąc.

Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl (w tytule maila proszę wpisać „Konkurs kary pieniężne”). Termin składania dokumentów upływa z dniem 17.05.2024 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która może odbyć się stacjonarnie lub w trybie zdalnym w dniach 1-5.06.2024 r. Komisja stypendialna będzie oceniać przede wszystkim przedstawioną koncepcję udziału w realizacji grantu i harmonogram jej realizacji, a w dalszej kolejności dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/tki, jego/jej osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym. Komisja może przyznać 1 lub 2 stypendia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.06.2024 r. O wyniku konkursu każdy/każda z kandydatów/ek zostanie poinformowany/a drogą mailową.

Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie do Dyrektora INP w terminie 14 dni.