Konkurs – profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, prawo administracyjne

DATA OGŁOSZENIA: 10.02.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.02.2020 r.

LINK DO STRONY: inp.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: profesor instytutu, nauki prawne, prawo administracyjne

DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 23.02.2020 r.


Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,
 2. znaczące osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa administracyjnego,
 3. działalność badawcza – znajomość metod badawczych i umiejętność prowadzenia badań naukowych, w tym pozyskiwania, analizy i opracowania materiału źródłowego,
 4. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa administracyjnego, potwierdzone publikacjami naukowymi,
 5. doświadczenie w prowadzeniu i wykonywaniu projektów naukowych,
 6. biegła znajomość języka angielskiego,
 7. osiągnięcia organizacyjne oraz zdolność aktywnego włączenia się w działalność organizacyjną w Instytucie,
 8. doświadczenie we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 9. osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej oraz zdolność aktywnego włączenia się w działalność edukacyjną w Instytucie,
 10. dodatkowym atutem będzie:
  • biegła znajomość drugiego języka obcego,
  • przynależność do towarzystw i organizacji naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz pełnione funkcje.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
 2. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 3. CV wraz z listem motywacyjnym,
 4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 5. wykaz publikacji,
 6. wykaz projektów badawczych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcję kierownika projektu lub wykonawcy,
 7. wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił lub pełni funkcję promotora,
 8. wykaz recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych,
 9. wykaz recenzji dla potrzeb Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 10. wykaz recenzji prac dla zagranicznych ośrodków naukowych,
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 12. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
 13. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
 14. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Instytut Nauk Prawnych PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Termin składania dokumentów upływa z dniem 23.02.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.02.2020 r.

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.

Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce.