Strona główna » Nabór do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Nabór do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór wykonawcy do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”. Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.


Szczegółowe wymagania i zakres obowiązków znajdują się w ogłoszeniu.

Nazwa instytucji: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Dokładny adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Data ważności ogłoszenia: 21.10.2020 r.

Oferowane stanowisko: wykonawca w projekcie naukowym „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie.

Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.

Zakres obowiązków:

Do zadań osób zatrudnionych w ramach projektu będzie należało, w szczególności:

 • opracowanie informacji o polskim porządku prawnym w zakresie objętym badaniami – zwłaszcza analiza orzecznictwa sądów;
 • udział w przygotowaniu materiałów i opracowań poświęconych prawu polskiemu;
 • współpraca przy organizacji konferencji i spotkań w ramach projektu;
 • tłumaczenie materiałów stworzonych w ramach projektu z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski.

Wymagania podstawowe dla kandydatów:

 • ukończone magisterskie studia prawnicze;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagania uzupełniające:

W postępowaniu rekrutacyjnym będą preferowani kandydaci spełniający przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

 • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie prawa Unii Europejskiej – w szczególności ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego;
 • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości lub sądowego stosowania prawa;
 • udokumentowany dorobek naukowy;
 • udokumentowane doświadczenie organizacyjne.

  Forma zatrudnienia:

 • umowa cywilnoprawna.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae – wymieniające, w szczególności, dotychczasową działalność i osiągnięcia naukowe oraz aktywność organizacyjną;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2020 r.

Dokumenty należy przesłać na adres kierownika projektu FRICoRe w Instytucie Nauk Prawnych PAN, dr. Mateusza Grochowskiego: mateusz.grochowski@inp.pan.pl

W ramach procedury rekrutacyjnej skontaktujemy się z wybranymi osobami, które nadeślą zgłoszenia w konkursie.

Klauzula o ochronie danych osobowych Clause on the protection of personal data