Nabór do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór wykonawcy do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”. Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.


Szczegółowe wymagania i zakres obowiązków znajdują się w ogłoszeniu.

Nazwa instytucji: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Dokładny adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Data ważności ogłoszenia: 21.10.2020 r.

Oferowane stanowisko: wykonawca w projekcie naukowym „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie.

Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.

Zakres obowiązków:

Do zadań osób zatrudnionych w ramach projektu będzie należało, w szczególności:

 • opracowanie informacji o polskim porządku prawnym w zakresie objętym badaniami – zwłaszcza analiza orzecznictwa sądów;
 • udział w przygotowaniu materiałów i opracowań poświęconych prawu polskiemu;
 • współpraca przy organizacji konferencji i spotkań w ramach projektu;
 • tłumaczenie materiałów stworzonych w ramach projektu z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski.

Wymagania podstawowe dla kandydatów:

 • ukończone magisterskie studia prawnicze;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagania uzupełniające:

W postępowaniu rekrutacyjnym będą preferowani kandydaci spełniający przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

 • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie prawa Unii Europejskiej – w szczególności ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego;
 • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości lub sądowego stosowania prawa;
 • udokumentowany dorobek naukowy;
 • udokumentowane doświadczenie organizacyjne.

  Forma zatrudnienia:

 • umowa cywilnoprawna.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae – wymieniające, w szczególności, dotychczasową działalność i osiągnięcia naukowe oraz aktywność organizacyjną;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2020 r.

Dokumenty należy przesłać na adres kierownika projektu FRICoRe w Instytucie Nauk Prawnych PAN, dr. Mateusza Grochowskiego: mateusz.grochowski@inp.pan.pl

W ramach procedury rekrutacyjnej skontaktujemy się z wybranymi osobami, które nadeślą zgłoszenia w konkursie.

Klauzula o ochronie danych osobowych Clause on the protection of personal data