Nabór do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór wykonawców do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”. Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Szczegółowe wymagania i zakres obowiązków znajdują się w ogłoszeniu.


Nazwa instytucji: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Dokładny adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Data złożenia oferty: 11.02.2020 r.

Data ważności ogłoszenia: 23.02.2020 r.

Oferowane stanowisko: wykonawca w projekcie naukowym „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt
skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.

Zakres obowiązków:

Do zadań osób zatrudnionych w ramach projektu będzie należało, w szczególności:

 • opracowanie informacji o polskim porządku prawnym w zakresie objętym badaniami – zwłaszcza analiza orzecznictwa sądów;
 • udział w przygotowaniu materiałów i opracowań poświęconych prawu polskiemu;
 • współpraca przy organizacji konferencji i spotkań w ramach projektu.
 • Wymagania podstawowe dla kandydatów:

  • ukończone magisterskie studia prawnicze;
  • biegła znajomość języka angielskiego.

  Wymagania uzupełniające:

  W postępowaniu rekrutacyjnym będą preferowani kandydaci spełniający przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

  • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie prawa Unii Europejskiej – w szczególności ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego;
  • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości lub sądowego stosowania prawa;
  • udokumentowany dorobek naukowy;
  • udokumentowane doświadczenie organizacyjne.

  Forma zatrudnienia:

  • umowa cywilnoprawna.

  Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny;
  • curriculum vitae – wymieniające, w szczególności, dotychczasową działalność i osiągnięcia naukowe oraz aktywność organizacyjną;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji”.

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 lutego 2020 r.

  Dokumenty należy przesłać na adres kierownika projektu FRICoRe w Instytucie Nauk Prawnych PAN, dr. Mateusza Grochowskiego: mateusz.grochowski@inp.pan.pl

  W ramach procedury rekrutacyjnej skontaktujemy się z wybranymi osobami, które nadeślą
  zgłoszenia w konkursie.