Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
dostawę wraz z montażem regałów metalowych stacjonarnych do magazynu głównego Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN
oraz dostawę dodatkowych półek do regałów metalowych

W ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego Instytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (NIP: 525-000-93-93 REGON: 000325802) zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na dostawę wraz z montażem regałów do magazynu głównego Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN, w ramach inwestycji pn. Modernizacja magazynu bibliotecznego, oraz dostawę dodatkowych półek do regałów metalowych.

Szacowana na podstawie rozeznania rynku wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.

Kod CPV: 39155000 – Meble biblioteczne, 39155100 – Wyposażenie bibliotek

 

1. Niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dokonania zakupu.

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:
a) zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub
b) zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.


Zamówienie składa się z czterech części.

Część 1: dostawa i montaż metalowych regałów stacjonarnych otwartych do magazynu głównego Biblioteki INP PAN na III piętrze Pałacu Staszica, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacyjnym.

Część 2: dostawa dodatkowych metalowych półek do regałów stacjonarnych Sysco malowanych proszkowo kolor RAL 9002 wraz z elementami mocującymi (zaczepami) do samodzielnego montażu przez Zamawiającego, wg. następującej specyfikacji:
• 10 półek o wymiarach 760x240mm (do regałów o wymiarach 800x250mm)
• 4 półki o wymiarach 970x240mm (do regałów o wyrach 1000x250mm)
• 1 półka o wymiarach 1200×2400 (do regału o wymiarach 1200x250mm)

Część 3: dostawa dodatkowych metalowych półek do regałów jezdnych Varia Foreg 2000L wraz z elementami mocującymi (zaczepami) do samodzielnego montażu przez Zamawiającego, wg. następującej specyfikacji:
• 7 półek o wymiarach 930x250mm
• 11 półek o wymiarach 970×250 mm

Część 4: dostawa dodatkowych metalowych półek do regałów jezdnych (pozbawionych oznaczenia producenta i typu, zamontowanych w magazynie czasopism 055) wraz z elementami mocującymi (zaczepami) do samodzielnego montażu przez Zamawiającego, wg. następującej specyfikacji:
• 24 półki o wymiarach 750x250mm
• 4 półki o wymiarach 800x250mm

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania.

Ogłoszenie
Część 1. Dokumentacja projektowa
Część 2. Dokumentacja fotograficzna
Część 3. Dokumentacja fotograficzna
Część 4. Dokumentacja fotograficzna
Załącznik 4. Wzór umowy
Załącznik 5. Wzór protokołu końcowego
Załącznik 6. Formularz oferty


Kontakt: cin@inp.pan.pl

Wizja lokalna w pomieszczeniu magazynu bibliotecznego możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu.


Aktualizacja zaproszenia w dniu 23 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie zaktualizowane (zmiany oznaczone kolorem czerwonym)
Odpowiedzi na zapytania, skierowane przez Oferentów

Zamawiający informuje, iż w związku z publikacją na stronie internetowej oraz w BIP w dniu 23 czerwca  2023 r. odpowiedzi na zapytania skierowane przez oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem regałów metalowych stacjonarnych do magazynu głównego Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz dostawę dodatkowych półek do regałów metalowych, przedłuża termin składania ofert do dnia 26 czerwca 2023 r.  do godz. 17:00.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w treści Zaproszenie do składania ofert, polegające na:

1) zmianie terminu składania ofert z dnia 23.06.2023 r. na dzień 26.06.2023 r. bez zmiany godziny składania ofert (sekcja: Składanie ofert, pkt 3);

2) zmianie terminu związania ofertą z dnia 22.07.2023 r. na dzień 25.07.2023 r. (sekcja: Wybór oferty, pkt 6).

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest zapewnieniem niezbędnego dodatkowego czasu na przygotowanie i złożenie ofert przez wykonawców, którzy wystąpili do Zamawiającego o wyjaśnienia  opisu przedmiotu zamówienia nie później niż 21 czerwca 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert wraz z odpowiedziami na zapytania oferentów jest dostępne pod linkiem.