Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 07.12.2021 – Standaryzacja nowych technologii – jej wpływ na zakres swobody wykonywanych uprawnień z patentu

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Aleksandry Kuźnickiej-Cholewy

obrona odbędzie się w dniu 7 grudnia 2020 roku o godz. 11.00
temat rozprawy doktorskiej:

Standaryzacja nowych technologii – jej wpływ na zakres swobody wykonywanych uprawnień z patentu


Promotor:
dr hab. Helena Żakowska-Henzler

Recenzenci:
Prof. dr hab. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – Uniwersytet Warszawski


Link do transmisji obrony online.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych.

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U z 2018 r. poz.261) oraz z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)