Rozpoczęcie realizacji projektu JuLIA

1 lutego rozpoczęła się realizacja projektu Justice, fundamentaL rIghts and Artificial intelligence (JuLIA), finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w JUST 2027 Programme.

Instytut jest członkiem konsorcjum koordynowanego przez Universidad Pompeu Fabra (Włochy), w skład którego wchodzą także Universita Degli Studi Di Trento (Włochy), Universite De Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines (Francja), Rijksuniversiteit Groningen (Holandia), Universidade De Coimbra (Portugalia), Consejo General Del Poder Judicial (Hiszpania), Fondatsiya Libre (Bułgaria), Studiecentrum Rechtspleging (Dania), Fondazione Bruno Kessler (Włochy), Scuola Superiore Della Magistratura (Włochy).

Jest to kolejny, po Fundamental Rights in Courts and Regulation (FRICoRe; 2019-2022)Roadmap to European effective Justice (RE-Jus; 2016-2018), projekt realizowany przez zespół pod kierownictwem dr. Mateusza Grochowskiego i kolejny projekt, w którym podejmuje zagadnienia wyzwań stawianych przez rozwój sztucznej inteligencji w obszarze prawa prywatnego czy wymiaru sprawiedliwości.

Projekt będzie poświęcony perspektywom wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w celu automatyzacji podejmowania decyzji przez sądy i organy administracji oraz roli, jaką w tym zakresie odgrywa prawo UE i prawa podstawowe. Mając na uwadze nadchodzące zmiany w unijnych ramach prawnych dotyczących sztucznej inteligencji (AI), projekt JuLIA koncentruje się na ochronie praw podstawowych, na które ma wpływ (pół)automatyczne podejmowanie decyzji (ADM). Przyczyni się do poprawy zrozumienia konsekwencji prawnych algorytmicznego podejmowania decyzji dla rzetelnego procesu, sprawiedliwego postępowania administracyjnego i innych praw podstawowych oraz zasad prawa, takich jak m.in. niedyskryminacja.

Projekt będzie realizowany przez okres 36 miesięcy, a jego wartość to 948 965,88 € (w tym 42 828,89 € dla INP PAN).

W efekcie realizacji projektu powstaną materiały szkoleniowe – pięć podręczników zawierających symulacje ADM w hipotetycznych przypadkach w oparciu o orzecznictwo, ogólne zasady UE i przyszłe przepisy UE oraz cztery moduły e-learningowe; zostanie zorganizowanych także sześć transnarodowych wydarzeń szkoleniowych, w tym laboratoriów wymiaru sprawiedliwości do symulacji ADM w hipotetycznych przypadkach i siedem laboratoriów online w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców, a także konferencja kończąca i podsumowująca projekt. Oczekuje się, że realizacja JuLIA przyczyni się do opracowania prawnych ram analitycznych ADM i ich wykorzystania w różnych kontekstach (rynki sądowe, administracyjne, zdrowotne, konsumenckie), spójnych wytycznych w celu zapewnienia zgodności orzecznictwa sądowego i projektów legislacyjnych z prawami podstawowymi i zasadami praworządności, a ponadto podniesienie współpracę networkingową (między uczestnikami szkoleń i trenerami) w zakresie rozpowszechniania najlepszych praktyk dla sądownictwa.