Zaproszenie do składania ofert w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówieniea

W ramach procedury szacowania wartości zamówienia Instytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 72, 00-330 (Pałac Staszica) zaprasza do przedstawienia informacji o szacunkowej wartości zamówienia polegającego na usłudze inwestorstwa zastępczego dla realizacji inwestycji budowalnej pn. „Pracownia Naukowa INP PAN – usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania dachu Pałacu Staszica”


ISTOTNE WARUNKI SZACOWANIA

 1. Niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:
  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i
  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub
  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.
 3. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 10 miesięcy od podpisania umowy. Termin wykonania obejmuje datę podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 4. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu, dostawy sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, eksploatacji sprzętu oraz opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) i pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy.
 5. Szacunki należy złożyć droga elektroniczną na adres e-mail: m.kozlowska@inp.pan.pl w terminie do 17.11.2021 r., godzina 12.00
 6. Szacunek musi zawierać co najmniej:
  • dane oferenta;
  • datę sporządzenia oferty;
  • proponowany zakres zadań wchodzących zakres usługi inwestorstwa zastępczego;
  • ofertę cenową wyrażoną w polskich złotych;
  • proponowany termin realizacji inwestycji.
 7. Szacunki, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Dla przygotowania informacji konieczne jest uwzględnienie zaleceń konserwatorskich. Dokumentacja ta, wraz z pozostałymi dokumentami opisującymi stan pomieszczenia może zostać udostępniona zainteresowanym oferentom na wniosek (mailowy – na adres cin@inp.pan.pl lub pisemny – na adres Zamawiającego).
 9. Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniu po mailowym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Biblioteki INP PAN (tel. 22 65-72-738).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania będzie wybór inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji pn. „Pracownia Naukowa INP PAN – usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania dachu Pałacu Staszica”, do którego obowiązków będzie należeć kompleksowa obsługa inwestycji wraz z wyborem wykonawców realizujących inwestycję oraz nadzór nad realizacją inwestycji, rozliczenie inwestycji z wykonawcami ją realizującymi, a w szczególności:

 1. w fazie przedwykonawczej:
  1. uzyskanie niezbędnych danych i materiałów do projektowania inwestycji;
  2. przygotowanie planu zamówień i dostaw inwestorskich;
  3. opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, obejmującej inwentaryzację budowlaną, przedmiar robót, specyfikację techniczną zawierającą także opis szczegółowy technologii prowadzenia robót, kosztorys inwestorski robót i prac koniecznych do wykonania oraz nadzór autorski, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego lub przygotowanie
   i przeprowadzenie na podstawie pełnomocnictwa, w imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
   i przygotowanie projektu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, obejmującej inwentaryzację budowlaną, przedmiar robót, specyfikację techniczną zawierającą także opis szczegółowy technologii prowadzenia robót, kosztorys inwestorski robót i prac koniecznych do wykonania oraz nadzór autorski, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego wraz z odbiorem ww. dokumentacji;
  4. opiniowanie projektowanych rozwiązań pod względem kosztów;
  5. przygotowywanie wszelkich wniosków i wystąpień do organów i gestorów sieci i urządzeń
   w sprawach dotyczących realizacji inwestycji oraz uzyskiwanie na rzecz i w imieniu inwestora wszelkich zgód i uzgodnień warunkujących prawidłową realizację robót budowlanych (zwłaszcza operatu ppoż., wniosku o zgodę na prowadzenie robót budowlanych, pozwolenia na budowę);
  6. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ofertowo-negocjacyjnego) na podstawie pełnomocnictwa, w imieniu i na rzecz Zamawiającego o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia oraz przeprowadzenie tych postępowań wraz z oceną ofert, przeprowadzeniem negocjacji, rekomendacją wyboru oferta oraz zawarciem umowy z wykonawcą,
 2. w zakresie zarządzania projektem:
  1. realizacja obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi branżami, zgodnie
   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
  2. dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą Prawo budowlane, w tym m.in.
   o terminie rozpoczęcia budowy, wyznaczaniu / zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (inspektora nadzoru, kierownika budowy / robót, osoby sprawującej nadzór autorski), zmianie pozwolenia na budowę, zakończeniu budowy;
  3. wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków inwestora wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowanie na bieżąco realizacji obowiązku wykonawcy robót budowlanych w zakresie zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców oraz przedstawianie Zamawiającemu zaopiniowanych zgłoszeń podwykonawców;
  4. współpraca z wykonawcami realizującymi inwestycję oraz kwalifikowanie nadzoru autorskiego do zapłaty;
  5. przygotowanie do archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Rzeczowym Wykazem Akt Zamawiającego dokumentacji robót budowalnych, zwłaszcza wszelkich protokołów prób
   i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
 3. w fazie wykonawczej:
  1. uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu robót budowlanych w terminie określonym w umowie na wykonanie robót budowlanych i jego systematyczna aktualizacja;
  2. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go wykonawcy robót budowlanych;
  3. organizacja zabezpieczenia ppoż. i bhp terenu budowy;
  4. ustalenie i egzekwowanie zasad utrzymania porządku na terenie budowy i przylegającej bezpośrednio do niej części wspólnej budynku porządku;
  5. zapewnienie obecności inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie codziennej obecności inspektora nadzoru w okresie prac rozbiórkowych, zaś na etapie pozostałych robót budowlanych co najmniej raz w tygodniu;
  6. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – odbiór dziennika budowy od kierownika budowy;
  7. organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych na budowie, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom;
  8. kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz umową z wykonawcą robót;
  9. analiza zagrożeń i wprowadzanie rozwiązań korygujących (naprawczych);
  10. opiniowanie robót zamiennych, dodatkowych, zaniechanych;
  11. sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji inwestycji w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego; powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczanie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót budowlanych;
  12. kontrolowanie i egzekwowanie terminowości wykonania robót budowlanych w stosunku do harmonogramu robót oraz podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót;
  13. sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez wykonawcę robót materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa;
  14. wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody lub akceptacji w formie ustnej lub pisemnej oraz udzielanie wykonawcom realizującym inwestycję wszelkich wskazówek i wyjaśnień (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem / nadzorem autorskim / nadzorem inwestorskim);
  15. zgłaszanie wykonawcy dokumentacji projektowej zastrzeżeń do dokumentacji zgłaszanych przez inwestora lub wykonawców podczas realizacji robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek lub dokonywanie niezbędnych wyjaśnień;
  16. uzgadnianie z nadzorem autorskim możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli istnieje taka konieczność;
  17. kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonywane protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym;
  18. dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą i odbioru ostatecznego inwestycji, w tym:
   • stwierdzenie gotowości do odbioru;
   • sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego lub odbioru końcowego;
   • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, wyposażenia;
  19. udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany wykonawcy realizującego inwestycję;
  20. przekazanie przedmiotu odbioru (inwestycji) Zamawiającemu;
 4. w fazie powykonawczej:
  1. nadzór i egzekwowanie usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów
  2. sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania przez kierownika budowy / robót dokumentacji powykonawczej;
  3. przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej;
 5. w zakresie rozliczenia inwestycji:
  1. dokonywanie bieżącej analizy kosztów na zakończenie każdego etapu realizacji projektu;
  2. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym – kontrola rozliczeń finansowych z wykonawcami realizującymi inwestycję, w tym w szczególności:
   1. weryfikacja kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę;
   2. sprawdzanie kosztorysu wykonawczego i faktur częściowych lub końcowych przedkładanych przez wykonawców realizujących inwestycję, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie Zamawiającemu do zapłaty na podstawie zatwierdzonych i podpisanych protokołów odbioru;
   3. przygotowywanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań od wykonawców za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty jest zastrzeżony w umowach zawartych z wykonawcami, w ciągu 7 dni od daty ich złożenia przez wykonawcę;
  3. rozliczenie okresowe i końcowe inwestycji.

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PLANOWANĄ INWESTYCJĄ I STAN TECHNICZNO_ARCHITEKTONICZNY POMIESZCZENIA, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA JEST INWSETYCJA

Planowana inwestycja w pomieszczeniu pracowni naukowej INP PAN (o powierzchni 75 m2) obejmuje następujące roboty budowlane konieczne do wykonania w celu usunięcia skutków przeciekania poszycia dachowego Pałacu Staszica:

 1. demontaż do ponownego montaż opraw świetlnych, czujek ppoż, a następnie ich ponowny montaż po wykonaniu niezbędnych prac budowlanych;
 2. skucie tynków z ścian i sufitu w całym pomieszczeniu i wywozu powstałego w ten sposób gruzu (w pierwszym miesiącu po przekazaniu placu budowy);
 3. wykonanie dalszych prac rozbiórkowych (rozbiórka podwieszanego sufitu i demontaż stalowej konstrukcji podtrzymującej sufit);
 4. osuszenie ścian i sufitu przed podjęciem dalszych robót budowalnych (etap ten potrwa maksymalnie do końca drugiego miesiąca robót, oszacowanie, jak długo potrwa będzie możliwe dopiero po skuciu tynków);
 5. zdemontowanie zawilgoconej instalacji elektrycznej (w tym okablowania pozostawionego bez izolacji w przestrzeni nad podwieszanym sufitem) i wymiany jej na nową instalację elektryczną wraz z bruzdowaniem ścian; sprawdzenia instalacji elektrycznej (m.in. pomiar rezystencji);
 6. wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniu pracowni i przylegającej do niej serwerowni (stwierdzono, że zawilgocenie doprowadziło do przegnicia okablowania w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, powodującego zwarcia i częste awarie instalacji klimatyzacyjnej skutkujące cieknięciem skraplanego powietrza na serwery, iskrzeniem w instalacji elektrycznej; podczas ostatniej awarii z 10.06, usuniętej 15.06 serwisant wskazał na wymianę urządzenia wraz z okablowaniem jako rozwiązanie właściwsze od doraźnego usunięcia awarii, powtarzającej się 1-2 razy w roku w okresie wzrostu temperatury).
 7. naprawa drewnianego parkietu;
 8. naprawa stolarki drzwiowej (renowacja trzech skrzydeł drzwiowych demontowanych na czas robót budowlanych w pomieszczeniu 326);
 9. położenie nowych tynków (wraz z odtworzeniem sztukaterii), malowanie ścian i sufitów, rur instalacji c.o. i kaloryferów.

Zainteresowani oferenci mogą zapoznać się z zaleceniami konserwatorskimi (stan sprzed wystąpienia szkody, tj. 2017 rok), Raportem z przeprowadzonych prac przygotowawczych na potrzeby skosztorysowania planowanych robót remontowych biblioteki INP PAN, wyk. Przez dr inż. L. Kruszkę, mgr inż. M. Andruszczaka oraz inż. T. Kłoszewskiego (sierpień 2017), dokumentacją fotograficzną ujawniania szkody (marzec 2021) oraz inwentaryzacją i projektem budowlanym pomieszczenia opracowanym na potrzeby poprzednio prowadzonych robót budowlanych (2009).