prof. dr hab. Andrzej Bierć

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: jedrzej.bierc@gmail.com
dyżur: wtorki w godz. 13:00-15:00, pok. 216
 • 1972 r. – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem.
 • Pracownik naukowy INP PAN (dr – 1975 r., dr hab. – 1987 r., tytuł profesora – 1999 r.).
 • 1988 – 1991 r. – wicedyrektor INP PAN do spraw naukowych.
 • Od 2003 r. kierownik Zakładu Prawa Prywatnego, a od 2011 r. przewodniczący Rady Naukowej INP PAN.
 • Redaktor naczelny kwartalnika „Studia Prawnicze” (od 2003 r.) oraz członek komitetów redakcyjnych wielu prawniczych czasopism naukowych.
 • Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (wykłady, seminaria magisterskie).
 • Staże i pobyty badawcze w akademiach nauk państw europejskich.

Prawo prywatne.

 • Arbiter, ekspert w zakresie tworzenia prawa, adwokat, radca prawny.
 • Wieloletni prezes Sądu Arbitrażowego przy Związku Banków Polskich, a przez cztery kadencje sekretarz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
 • W latach 1994-1996 członek Zespołu ekspertów do spraw harmonizacji prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich przy Komitecie Integracji Europejskiej, a także – członek Zespołu do spraw reformy prawa bankowego przy NBP.
 • W ramach Reformy Gospodarczej (po 1989 r.) współautor podstaw prawnych rynku kapitałowego, a w szczególności prawa kart płatniczych, ochrony danych osobowych kredytobiorców i sądownictwa arbitrażowego; autor licznych ekspertyz prawnych oraz opinii o projektach ustaw, publikowanych w „Przeglądzie Legislacyjnym”.
 1. Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 (wydanie pierwsze – 2012r., wydanie drugie – 2015r.);
 2. Freedom of Contract against the Constitutional Non-discrimination Principle, Studia Prawnicze 2018, nr 3;
 3. Teoretyczno – prawne poszukiwania sposobu „oznaczenia” państwa w obrocie prywatno – prawnym (współaut.), Studia Prawnicze 2016, nr 3;
 4. Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie, w.: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2009;
 5. Racjonalna procedura prawodawcza jako podstawa dobrego prawa, w.: Prawo XXI wieku. Księga Pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2006;
 6. Lobbying in Legislation, w.: Ethical Problems in Rapid Advancement of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2005;
 7. Ochrona danych osobowych w sferze działalności gospodarczej w Polsce (aspekty cywilnoprawne), w.: Ochrona danych osobowych pod red. M. Wyrzykowskiego, Warszawa 1998;
 8. Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, Studia Prawnicze 1998, nr 3;
 9. Prawo kart płatniczych w Polsce na tle standardów europejskich (uwagi de lege ferenda), Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3-4;
 10. Ewolucja form prawnych współdziałania w układzie uspołecznionym gospodarki rolnej, w.: Instytucje prawne w reformowanej gospodarce narodowej pod red. L. Bara, Ossolineum 1989;
 11. Przedsiębiorstwa wspólne w gospodarce żywnościowej. Zagadnienia organizacyjnoprawne, Ossolineum 1987;
 12. Społecny podnik jako forma organizace zemedelske vyroby, v.: Uloha prava pri rizeni narodniho hospodarstwa, Praha 1984;
 13. Partycypacja pracowników w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, Państwo i Prawo 1989, nr 4;
 14. Podstawowe założenia reform system zabezpieczenia społecznego rolników indywidualnych, Państwo i Prawo 1983, nr 7.