dr Anna Urbańska-Łukaszewicz

Kontakt:
tel. 61 8520 260
email: a.urbanska-lukaszewicz@inp.pan.pl
dyżur: poniedziałki, 12.00-14.00

Prawo rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem stosunków majątkowych w rodzinie, sytuacja prawna małoletnich rodziców.

Bieżące granty

 • Współwykonawca: Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawne realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji: Kierownik projektu: ponadto prof. INP PAN i US dr hab. M. Andrzejewski (Narodowe Centrum Nauki, UMO-2015/19/B/HS5/03014, pole badawcze: Sytuacja prawna małoletnich rodziców).
 • Dotacja celowa: 2017-2018 Relacja pomiędzy rodzicami a dziećmi – problematyka prawno-ekonomiczna.

Projekty zakończone

 • Dotacja celowa: 2014-2015 Ochrona prawa własności i ochrona rodziny przy wykonywaniu prawa własności na nieruchomości.
 1. Wpływ nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 6.11.2008 r. na sytuację prawną małoletniej matki, Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze nr 22, Szczecin 2010 Współautorka (z dr M. Łączkowską, dr A.N. Schulz) – Repetytorium do prawa rodzinnego, C.H. Beck 2011
 2. Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy – skuteczne rejestry umów majątkowych małżeńskich? Rodzina i Prawo 2012, Nr 23
 3. Zakres uprawnienia małżonka do mieszkania będącego własnością współmałżonka, Studia Prawnicze 2013, nr 4
 4. Przenoszenie nieruchomości z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny – Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014 (Nr 5)
 5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach – Rodzina i Prawo 29/2014 współautorka z dr K. Jadach, K. Perzanowską
 6. Zarząd nieruchomością należącą do majątku wspólnego i służącą małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014 (Nr 6), M. Andrzejewski (red.)
 7. Zastosowanie art. 231 k.c. w sprawie o podział majątku wspólnego w: M. Nazar (red), Prawo cywilne- Stanowienie, Wykładnia i Stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodziny Profesora Jerzego Ignatowicza; Lublin 2015
 8. Zakres świadczeń alimentacyjnych określonych w ugodzie sądowej i pozasądowej w: [w:] J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowa i proceduralne, Tom 1, Toruń 2015
 9. Wykonywanie praw własności nieruchomości przez małżonków pozostających w ustawowym ustroju małżeńskim a ochrona rodziny, Warszawa 2016
 10. Skutki odwołania darowizny, która weszła do majątku wspólnego, w stosunku do jednego z małżonków, w: A. M. Arkuszewska, A. Kościółek, J.M. Łukaszewicz (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Toruń 2017
 11. Współautorka (razem z prof. M. Andrzejewskim, A.N. Schulz, M. Łączkowską) Równośćnierówność, dyskryminacja-niedyskryminacja – postrzeganie z perspektywy prawa rodzinnego w: G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red). O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa 2017
 12. Prawo i obowiązek małżonka współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym w: M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, P. Sobczyk (red.) Prawa i obowiązki członków rodziny, Warszawa 2017
 13. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji w: J. Łukasiewicz, M. Załucki (red.) Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, Toruń 2018