Dopuszczalność sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Informacje Ogólne

Celem badań będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy przesłanek, które stanowią o dopuszczeniu sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK). Przesłanki dopuszczalności sprawy przed MTK zostały określone w art. 17 Statutu Rzymskiego MTK. Ich poszczególne elementy nie zostały jednak dokładnie zdefiniowane w Statucie. W literaturze przedmiotu próbowano odtworzyć cele jakie przyświecały twórcom statutu, powstały liczne komentarze do tego dokumentu. MTK, który powstał w 2002 roku, choć nie miał do tej pory zbyt wielu okazji do określania swojej jurysdykcji, w tych przypadkach w których zajmował się dopuszczalnością sprawy, przyjmował stanowisko inne niż wypracowane zarówno przez twórców Statutu MTK jak i badaczy prawa międzynarodowego. Ta rozbieżność pomiędzy praktyką a doktryną i pracami przygotowawczymi wymaga kompleksowej analizy. Tak więc celem badań będzie rekonstrukcja przesłanek dopuszczalności sprawy w oparciu o orzecznictwo MTK, przy jednoczesnej krytycznej analizie pozostałych źródeł dotyczących powstania i działalności Trybunału.