dr Beata Czarnecka-Dzialuk (urlop bezpłatny)

Zakład naukowy: Zakład Kryminologii
Kontakt:
email: beatacd@poczta.onet.pl
dyżur: urlop bezpłatny
 • ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie w INP PAN, aplikację sądową, podyplomowy kurs wiktymologii (Inter-University Centre Dubrovnik), szkolenia mediacyjne;
 • należy do Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. St. Batawii, Europejskiego Towarzystwa Kryminologii oraz Europejskiego Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ).

sprawiedliwość naprawcza, mediacja, reakcja na przestępczość I nieprzystosowanie społeczne nieletnich, wiktymologia, środki probacyjne, stosowanie środków karnych

 • Wykłada na kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim (wiktymologia, sprawiedliwość naprawcza, nowe trendy w kryminologii i wiktymologii), na studiach podyplomowych z zakresu mediacji (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku).
 • Współorganizowała 18-tą Letnią Szkołę Sprawiedliwości Naprawczej Europejskiego Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej nt. “Child-friendly Restorative Justice”, która odbyła się na WPiA UG w lipcu 2019 r.
 • Rozprawie doktorskiej “Postępowanie przed sądem rodzinnym w sprawach o czyny karalne nieletnich” przyznano wyróżnienie w konkursie “Państwa I Prawa”.
 • „Restorative Justice: Strategies for Change” (RJS4C) (2019-2023)– projekt międzynarodowy koordynowany przez Maynooth University Department of Law, Restorative Justice Nederland, European Forum for Restorative Justice – członek grupy koordynującej program w Polsce.
 • „Przestępczość i jej kontrolowanie w rzeczywistości społecznej i politycznej” (2009 – 2011) nr NN 110 058136 – członkostwo w zespole.
 • „Kariery kryminalne nieletnich sprawców przestępstw” – (2010–2012)No. N N110 088939, MNiSW – odpowiedzialna za temat “Dalsze losy nieletnich uczestników eksperymentalnego programu mediacji z pokrzywdzonym”.
 • “Stan i perspektywy rozwoju probacji w Polsce”, zakończony publikacją książkową w 2010, nr 1H02A 034 28, MNiSW – członkostwo w zespole.
 • “Stosowanie w praktyce programów sprawiedliwości naprawczej: współpraca brytyjsko-polska w świetle standardów międzynarodowych” British Academy i Zakład Kryminologii INP PAN (2004–2006) – współkierowanie.
 • “Victim-offender mediation: organization and practice in the juvenile justice systems” (2002-2004), (JAI/2002/GRP/029), Italian National Research Council (CNR) i Komisja Europejska – Grotius Programme ( 2002–2004) – członkostwo w zespole – współautorstwo raportu krajowego.
 • “Restorative justice developments in Europe” – (2002 –2004), COST Action A21 European Cooperation in Science and Technology – koordynowanie uczestników z Polski.
 • “Ewaluacja projektu eksperymentalnego programu mediacji w sprawach nieletnich o czyny karalne” (1997-1999,) No. 1 HO2A00313, grant Komitetu Badań Naukowych – kierownik grantu.
 1. B. Czarnecka-Dzialuk, O umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich – w oczekiwaniu na zmiany, (w:) M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy dla prof. Beaty Gruszczyńskiej, Warszawa 2020, s. 367-383.
 2. B. Czarnecka-Dzialuk, Enhancing the role of the judiciary in restorative justice: challenges for Poland, (w:) B. Pali, K. Lauwaert, S. Pleysier (red.), The Praxis of Justice – Liber Amicorum Ivo Aertsen; Eleven International Publishing; 2019, s. 191-200.
 3. B. Czarnecka-Dzialuk, Restorative Justice In Schools – Lessons Learned From Poland -The Example Of Gdańsk Centre For School And Peer Mediation, (w:) D.S.W. Wong, T. Gavrielides, Restorative Justice in Educational Settings and Policies: Bridging the East and West, London 2019, s. 53-63.
 4. B. Czarnecka-Dzialuk, Remarks on the Subjectivity of Juveniles, (w:) P. Kozłowski, A. Rękas, M. Gorzko (red.), Podmiotowość dziecka w wybranych obszarach rzeczywistości społeczno-prawnej, Social Studies: Theory and Practice, Vol 5, 2018, No. 2, s. 63-74.
 5. B. Czarnecka-Dzialuk, Jeszcze o sprawiedliwości naprawczej. Nowa Rekomendacja CM/Rec(2018)8 Komitetu Ministrów dla Państw-Członków dotycząca sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, (w:) W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.), Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019, s. 657-674.
 6. B. Czarnecka-Dzialuk, Kary kombinowane – kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności orzekane na podstawie art. 37b k.k. Zagadnienia teoretyczne i praktyka orzecznicza, Warszawa 2017, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS-Czarnecka-Dzialuk-B.-Kary-kombinowane-kary-pozbawienia-wolno%C5%9Bci.pdf.
 7. B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Refleksje o sytuacji ofiar przestępstw w świetle badań, (w:) L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka (red.), Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, Warszawa 2017, s. 115-130.
 8. B. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, D. Wójcik, W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość. Programy korekcyjno-edukacyjne, Warszawa 2017.
 9. B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Zmiany w angielskiej probacji – czy resocjalizacja stanie się biznesem?, (w:) K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Warszawa 2017, s. 189-204.
 10. B. Czarnecka-Dzialuk, European Model for Restorative Justice with Children and Young People. Conclusions for Poland, The Polish Journal of Criminology, 2016, nr 2, s. 163-177.
 11. B. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, Zagadnienia recydywy nieletnich w świetle badań zagranicznych i polskich, (w:) G. Kudlak (red.), Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju, Warszawa 2016. s. 83-108.
 12. B. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, Kontrowersje wokół reagowania na przejawy demoralizacji nieletnich. Opinie praktyków, Prawo w Działaniu, 2015, nr 23, s. 313-344.
 13. B. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, Przejawy demoralizacji jako podstawa działań podejmowanych wobec nieletnich przez sądy rodzinne, Prawo w Działaniu, 2015, nr 22, s. 238-284.
 14. B. Czarnecka-Dzialuk, Poland: twenty years of restorative justice implementation, Restorative Justice: An International Journal, 2015, Vol. 3, Issue 3, s. 396-404.
 15. B. Czarnecka-Dzialuk, Access to mediation for victims of domestic violence, https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-12/beata-conference-on-access-to-mediation-in-dv-cases.pdf
 16. K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, Ashgate 2015.
 17. B. Czarnecka-Dzialuk, Profilaktyczne aspekty sprawiedliwości naprawczej – prezentacja wyników badań nieletnich uczestników mediacji,( w:) M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań 2014, s. 275-284.
 18. B. Czarnecka-Dzialuk, Juveniles at the cross-roads reoffending-desistance: role of mediation – example from Poland, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, 2012–2013, nr 20, s. 56-62.
 19. B. Czarnecka-Dzialuk, Rola sprawiedliwości naprawczej w reagowaniu na przestępczość i demoralizację nieletnich, (w:) K. Sawicki, K. Konaszewski (red.), Środowiskowy wymiar niedostosowania. Teorie – badania – praktyka, Białystok 2014, s. 55-64.
 20. B. Czarnecka-Dzialuk, Dalsze losy nieletnich uczestników eksperymentalnego programu mediacji z pokrzywdzonymi, (w:) J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacje w prawie, Kraków 2014, s. 389-400.
 21. K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.
 22. B. Czarnecka- Dzialuk, K. Drapała, A. Więcek-Durańska, Odpowiedzialność nieletnich za czyny z art. 10 § 2 k.k. przed sądem karnym, Archiwum Kryminologii, 2013, t. XXXIV, s. 275-366.
 23. B. Czarnecka- Dzialuk, O doskonaleniu przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych oraz nieletnich, (w:) J. Utrat-Milecki (red.), Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, Warszawa 2013, s.233-247.
 24. B. Czarnecka- Dzialuk, Perspektywy i bariery mediacji w opinii prokuratorów i sędziów, (w:) L. Mazowiecka (red.), Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego, Warszawa 2013, s. 113-120.
 25. B. Czarnecka- Dzialuk, Mediacja w sprawach karnych w opinii sędziów i prokuratorów, (w:) A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, s. 978-988.
 26. B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Reagowanie na czyny karalne i demoralizację nieletnich – koncepcje teoretyczne, statystyki i opinie sędziów rodzinnych, (w:) A. Siemaszko (red.), Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011, s. 868-922.
 27. P. Bachmat, K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, B. Gruszczyńska, R. Kulma, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durańska, D.Wójcik, Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010.
 28. B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań, Warszawa 2001.