Aktualizacja bazy e-Polskiej Bibliografii Prawniczej

Z dniem 19 lipca 2023 r. zespół Polskiej Bibliografii Prawniczej rozpoczął realizację projektu, którego główne zadanie – tj. bieżąca aktualizacja bazy należy do stałego zakresu zadań statutowych INP PAN.

Tworząc bazę e-PBP, zespół prowadzi stały monitoring coraz większej liczby publikacji o tematyce prawniczej: zawartości 280 bieżących czasopism z zakresu nauk prawnych oraz monografii prawniczych (w tym publikacji zbiorowych, dla których tworzone są rekordy analityczne – III poziom szczegółowości). W ten sposób powstaje niewątpliwie najbardziej kompletna i aktualna baza bibliograficzna (aktualizowana codziennie w kontrze do modułów PBP w SIP Lex i Legalis). Dla publikacji dostępnych online bez ograniczeń dodawane są linki do pełnej treści i identyfikatory DOI w formie odesłania do dokumentu (niestety wiele identyfikatorów podawanych przez wydawców nie jest faktycznie rejestrowanych). Jeżeli publikacja dostępna online posiada abstrakt – jest on również kopiowany do bazy e-PBP. W naukach prawnych aktualność informacji naukowej jest podstawowym założeniem, sformułowanym już w latach 70. przez amerykańskich informatologów i bibliologów w ramach teorii zarządzania informacją Just In Time. Ze względu na dynamiczne zmiany w stanie prawnym, bibliografia prawnicza nie może sobie pozwolić na kilku-/kilkunastoletnie opóźnienie, jakie jest standardem w wielu bibliografiach humanistycznych, regionalnych itp. Dzięki realizacji zadania zakładane jest podniesienie poziomu aktualności bazy przez zmniejszenie opóźnienia indeksowania publikacji względem daty ich wydania czy w praktyce – dostępności w jednej z bibliotek, w której realizowane są kwerendy. Monografie (w tym publikacje zbiorowe) katalogowane są właściwie bez opóźnienia, jak tylko są one dostępne w warszawskich bibliotekach, gdzie członkowie zespołu projektowego realizują kwerendy. Również czasopisma, zwłaszcza te wysokopunktowane i ukazujące się regularnie są indeksowane bez większych opóźnień wydawniczych.

W ramach realizacji projektu prowadzone jest także retrospektywne uzupełnienie bazy o tzw. polonika, tj. starsze i nieujęte w bazie PBN publikacje polskich autorów wydawane za granicą oraz publikacje zagranicznych autorów dotyczące polskiego systemu prawa. W 2022 r. zadanie to było realizowane wyłącznie w odniesieniu do publikacji zagranicznych, dostępnych w zasobach elektronicznych licencjonowanych przez INP PAN. Zadanie ma na celu promocję nauki polskiej w dyscyplinie nauk prawnych oraz podniesienie jakości infrastruktury naukowej przez udostępnienie zagranicznym badaczom (nieznającym języka polskiego) łatwej w obsłudze, aktualizowanej na bieżąco wyszukiwarki publikacji dotyczących polskiego systemu prawa (i jego poszczególnych dziedzin) w trzech językach konferencyjnych.

W projekcie przewidziano prace niezbędne dla podtrzymania i rozwoju efektów realizacji projektu „e-PBP – nowa odsłona Polskiej Bibliografii Prawniczej”, realizowanego w programie DIALOG na podstawie umowy 0310/DLG/2018/10 w latach 2019–2021) w zakresie relewantności wyników wyszukiwania i intuicyjności działania wyszukiwarki. W 2022 r. w skupiono się na korekcie danych e-PBP (zapewniające poprawność formalną tworzonych przez redaktorów e-PBP rekordów bibliograficznych i poprawność merytoryczną opracowania, zwłaszcza w zakresie klasyfikacji i haseł przedmiotowych) oraz drobnych poprawkach w zakresie poprawy szablonu interfejsu wyszukiwarki.