Global Legal Information

Celem realizacji projektu jest stworzenie platformy www Global Legal Information, stającej rzetelny i aktualny punkt dostępu do informacji o systemach prawa państw i organizacji międzynarodowych, tj. aktów normatywnych i ich dostępnych wersji językowych, zasobów elektronicznych udostępnianych online (zasoby otwartych repozytoriów, platform wydawniczych/czasopism naukowych).

Portal internetowy realnie zwiększy dostępność informacji naukowej prawnej (łatwość dotarcia do niej / jej wyszukania). Będzie służył udostępnianiu ustrukturyzowanej informacji o ramach prawnych, regulujących realizację innowacyjnych projektów wszystkich dziedzin nauki i gałęzi gospodarki zarówno w krajowym systemie prawnym, jak i w prawie Unii Europejskiej, prawie międzynarodowym czy krajowych systemach prawnych państw obcych. W tym kontekście, projekt ma na celu pobudzenie innowacyjności społeczno-gospodarczej przez zwiększenie dostępności (ułatwienie dotarcia do) fachowej informacji prawniczej: zarówno w postaci aktów prawnych, orzecznictwa, jak i publikacji naukowych dostępnych w modelu OA, przez jej udostępnienie w postaci ustrukturyzowanej. Platforma Global Legal Information będzie oferować użytkownikom wiedzę z zakresu prawa aktualną, dostępną w dowolnym miejscu i czasie, przekazywaną w atrakcyjny sposób.
Platforma ułatwi prowadzenie badań z zakresu komparatystyki prawniczej. która pozwalając zrozumieć analogie i różnice pośród alternatywnych wzorców prawnych. Wg. B. Liberskiej pogłębienie współzależności między krajami i regionami wskutek globalizacji i rosnących przepływów międzynarodowych oraz działalności korporacji transnarodowych, co prowadzi do jakościowo nowych powiązań między firmami, rynkami i gospodarkami. Niespotykane wcześniej możliwości rozwoju gospodarczego stają się wyzwaniem dla poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze prawa. W tym kontekście zasadniczą funkcją komparatystyki prawniczej staje się wypracowywanie oraz udostępnianie podmiotom tworzącym i stosującym prawo krajowe narzędzi do właściwego procesu oceny i do dokonywania adekwatnych transplantacji obcych norm prawnych czy innowacji wspartych na zapożyczonych ideach. Tylko wówczas komparatystyka prawnicza może mieć zdolność subwersji i wywoływania przełomowych zmian – również w obszarze jurysprudencji.

Projekt stanowi rozwinięcie działań podejmowanych przez Global Legal Information Network Foundation (GLIN, GLIN2) w zakresie zwiększenia dostępności informacji prawnej. W tym kontekście, platforma jako produkt realizacji projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki niewątpliwie przyczyniłaby się do kształtowania odbioru społecznego polskiej nauki na forum międzynarodowym. Planowane jest przeprowadzenie kampanii marketingowej w czterech głównych językach konferencyjnych (angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim) warunkującej skuteczne dotarcie do użytkowników zagranicznych. Udostępniając odnośniki do polskich publikacji prawniczych wydanych na licencjach CC-BY wraz z opisami metadanowymi w czterech językach interfejsu użytkownika, platforma przyczynia się do umiędzynarodowienia polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć.
Projekt ma przyczynić się do zwiększenia świadomości użytkowników Internetu odnośnie ruchu OA, spopularyzować jego założenia i korzyści wynikające z publikowania w tzw. otwartym dostępie dla wydawców i autorów.

Udostępnienie publikacji prawniczych (naukowej informacji prawnej) wpłynie na poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką. Badania wskazują jednoznacznie, że informacja prawna (z źródeł prawa) i informacja prawnicza (z tekstów orzecznictwa i doktryny) – odpowiednio usystematyzowane w struktury wiedzy i umiejętności praktycznych – są kluczowe dla procesów decyzyjnych, przekładających się na funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji państwowych, a także osób fizycznych (zwykłych użytkowników).

Platforma Global Legal Information będzie wspierać procesy innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji. Dzięki realnemu zwiększeniu dostępności materiałów edukacyjnych w dyscyplinie prawo (w tym zasobów informacji sektora publicznego ze źródeł nauki) możliwe jest zwiększenie się potencjału komercjalizacyjnego wyników badań w dyscyplinie nauk prawnych. Efekty badań / prac eksperckich są wykorzystywane de facto we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w obszarze tzw. nowych technologii, transferu wiedzy i innowacji dla gospodarki, stymulowania rozwoju (który zawsze poprzedza analiza otoczenia prawnego, ułatwiona dzięki udostępnieniu publikacji naukowych prawniczych). Realizacja projektu przyczyni się do transpozycji wyników prac badawczych do praktyki stosowania prawa, wspierając innowacyjność gospodarki.

Ustanawiając program dotacyjny Pan Minister dr hab. Przemysław Czarnek, wskazywał, że jego zakres został tak dobrany, by podkreślić wzajemne zależności i korzyści w obszarach nauka – innowacyjność – gospodarka, zaś celem jest poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz promowanie innowacyjności w badaniach naukowych. Projekt wpisuje się w realizację powyższych celów, wykorzystując narzędzia technik informatycznych nie tylko do rozwoju kapitału społecznego (w tym sektora prywatnego) przez umożliwienie podniesienia kompetencji, rozwoju osobistego i zawodowego (zdobywania wiedzy w drodze samokształcenia przy wykorzystaniu publikacji dostępnych w repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, bazach wiedzy i innych zewnętrznych, otwartych źródłach informacji, do których będzie odnosiła platforma Global Legal Information). Realizacja projektu ma szansę przyczynić się do zmiany sposobu postrzegania nauki prawa jako niezbędnej do utrzymania innowacyjności gospodarki i zapewniania rozwoju społecznego.

Projekt, zwiększając dostępność szeroko pojętej informacji prawniczej jako jednego z narzędzi edukacji prawniczej i realizacji prawa do sądu, wpisuje się w zasady odpowiedzialności nauki (rozbudzanie ciekawości poznawczej – w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i kryminalizacją, integracja społeczności lokalnej z ośrodkami akademickimi). Może stać się narzędziem pozwalającym na realizację jednego z praw podstawowych – prawa do sądu. W wytycznych w Sprawie Skrajnego Ubóstwa i Praw Człowieka, przedłożonych Radzie Praw Człowieka Zgromadzenia Ogólnego ONZ 18 lipca 2012 r. przez Specjalnego Sprawozdawcę ds. Skrajnego Ubóstwa i Praw Człowieka, Magdalenę Sepúlvedę Carmonę, w odniesieniu do realizacji prawa do równej ochrony prawnej, dostępu do sądu, prawa do skutecznych środków odwoławczych wskazano na obowiązki państw w zakresie zapewnienia osobom żyjącym w ubóstwie możliwość korzystania z prawa do poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji na temat wszelkich decyzji dotyczących ich życia, zwłaszcza informacji na temat tego, w jaki sposób można wzmacniać prawa i wolności oraz regulować kwestie zadośćuczynienia za ich naruszenie, przez zwiększenie dostępności informacji prawnej dla osób żyjących w ubóstwie, między innymi poprzez rozpowszechnianie jej w sposób urozmaicony i odpowiednio przystosowany, uwzględniający kulturową specyfikę adresatów, a jednocześnie przez podjęcie działań pozytywnych w celu zagwarantowania, że osoby żyjące w ubóstwie będą mogły czerpać korzyści z udogodnień wynikających z postępu nauki, oraz w celu zapewnienia tym osobom dostępu do informacji i programów naukowych oraz rezultatów badań naukowych. Platforma mogłaby stać się istotnym elementem systemu bezpłatnej pomocy prawnej, realizującym wskazane powyżej rekomendacje w skali globalnej.


W 2022 r. zakończono budowę systemu GLI opartego o wdrożenia dwóch open source’owych systemów: KOHA i VuFind, realizowano działania z zakresu dostosowania interfejsu webowego aplikacji do potrzeb użytkowników (zgodnie z badaniami UX/UI obejmującymi dwa moduły: bazy aktów prawnych i bazy orzecznictwa). W pierwszych miesiącach 2022 r. zaadaptowano język informacyjno-wyszukiwawczy (w warstwie formalnej oparty o format opisu bibliotecznego Marc21 dla dokumentów silva rerum – wobec braku zastosowań powyższego dla baz/interfejsów multimedialnych; w warstwie deskryptywnej – opracowany na podstawie wskazań i zaleceń kierownik projektu dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, prof. INP PAN i dr. Piotra Polaka. Negatywnie zweryfikowano możliwość zaadaptowania języka informacyjno-wyszukiwawczego ePBP.

Od czerwca 2022 r. trwały prace nad zapewnieniem contentu bazy. Redaktorki bazy / specjalistki ds. informacji naukowej opracowały rekordy prezentujące bazy aktów prawnych prawa powszechnie obowiązującego na poziomie centralnym wszystkich państw i wybranych organizacji międzynarodowych oraz bazy orzecznictwa sądów centralnych 114 państw (część z państw dla których nie opracowano rekordów informacyjnych nie ma własnych baz). Informacje o źródłach informacji o źródłach prawa (aktach prawnych i judykaturze) będą prezentowane w systemie w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim.