dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Zakład naukowy: Zakład Prawa Konkurencji
Kontakt:
tel. (22)65-72-781
email: g_materna@wp.pl
dyżur: piątki w godz. 13:00-14:00, pok. 222 (dawny 230)

Zainteresowania naukowe:

Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie polskim i unijnym, przeciwdziałanie zmowom przetargowym w prawie konkurencji i w innych dziedzinach prawa.

Inne informacje:

Dr hab. Grzegorz Materna jest kierownikiem Podyplomowych Studiów „Prawo Konkurencji” oraz Podyplomowych Studiów „Prawo Ochrony Konsumentów” w INP PAN. Doświadczenie dydaktyczne zdobył prowadząc wykłady w INP PAN i w Szkole Głównej Handlowej.

Monografie:

 1. Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 512
 2. Pojęcie przedsiębiorcy w świetle polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 296

Artykuły w języku angielskim

 1. Cartels – the law and practice in Poland (w:) Chambers Global Practice Guide. Cartels 2019, (artykuł współautorski, z D. Hansberry-Bieguńską, M. Krasnodębską-Tomkiel, D. Podsiedzik-Malec), s. 247-257, ISBN: 978-0-85514-787-7
 2. Antitrust proceedings in investigations of competition-restricting practices in Poland [w:] C.I. Nagy (red.) The procedural aspects of the application of competition law: European frameworks – Central European perspectives, wydawnictwo Europa Law Publishing, Groningen 2016, s. 206-233 (współautorstwo z K. Kowalik-Bańczyk i M. Krasnodębską-Tomkiel – wkład własny pracy 45%)
 3. Activity of a booking platform administrator and a concerted practice of the companies using the platform – the commentary on the Court of Justice judgement in Case C-74/14 “Eturas” UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2016, s. 30-33

Rozdziały w książkach w języku polskim

 1. Rekompensata publiczna jako nowy środek eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK (w:) M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.) Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H.Beck, Warszawa 2017
 2. Internet: szczególny obszar rywalizacji przedsiębiorców, szczególne wyzwanie prawa ochrony konkurencji z perspektywy zakazu antykonkurencyjnych porozumień (w:) T. Targosz, P. Kostański, P. Podrecki (red.) Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
 3. Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokk do porozumień ingerujących w przebieg przetargów [w:] T. Skoczny (red.) Prawo konkurencji. 25 lat, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 237-252
 4. Oddziaływanie prawa ochrony konkurencji na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców na przykładzie reguł określających granice kooperacji konkurentów [w:] A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak (red.) Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa, wydawnictwo KNPPG, Toruń 2015, s. 43-54
 5. Formy zmów przetargowych oraz instrumenty ich zwalczania w prawie antymonopolowym – trudności w wykrywaniu niedozwolonych porozumień [w:] Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Materiały pokonferencyjne, wydawca: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2014, s. 7-19
 6. Komentarz do art. 4 pkt 1 i 2 [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 72-109 (rozszerzona i zaktualizowana wersja komentarza przygotowanego na potrzeby pierwszego wydania komentarza)
 7. Komentarz do art. 105a [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.Komentarz. 2. Wydanie, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1208-1233 (współautorstwo z M. Bernattem – wkład własny pracy 67%)
 8. Komentarze do art. 105b-105d [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1233-1252
 9. Komentarze do art. 105g-105h [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1255-1264
 10. Komentarz do art. 105j [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1276-1279 11. Komentarze do art. 105l-105m [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1280-1290
 11. Komentarze do art. 105o-105p [w:] T. Skoczny (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2. Wydanie, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1296-1302
 12. Kooperencja z perspektywy prawa ochrony konkurencji [w:] J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, M.K. Witek-Hajduk, G. Materna, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 56-104
 13. Pozyskiwanie dowodów w sprawach antymonopolowych – granice uprawnień Prezesa UOKiK [w:] A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki (red.) Państwo a gospodarka, wydawnictwo KNPPG, Toruń 2012, s. 141-156
 14. Komentarz do art. 101 (1) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.) Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Tom II, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 197-262
 15. Prawne aspekty zarządzania marką [w:] M.K. Witek-Hajduk (red.) Zarządzanie silną marką, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 58-88
 16. Zbiorowy zarząd prawami – rola organu antymonopolowego na tle przepisów prawa autorskiego [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.) Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Publikacja jubileuszowa z okazji dwudziestolecia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydawca: UOKiK, Warszawa 2010, s. 91-104
 17. Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie T-193/02 Laurent Piau przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich [w:] A. Jurkowska-Gomułka (red.) Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji 2004-2009, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 223-237
 18. Stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec organizacji zbiorowego zarządzania – granice ingerencji organu antymonopolowego [w:] K. Lewandowski (red.) Prawo autorskie a prawo konkurencji. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009, wydawca: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Poznań 2009, s. 45-56
 19. Komentarz do art. 4 pkt 1 i 2 ustawy [w:] T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 90-149
 20. Pluralizm organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w europejskim prawie konkurencji [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia INP PAN, wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, s. 536-544
 21. Pojęcie ‘przedsiębiorca’ a relacje między wspólnotowym i krajowym prawem ochrony konkurencji [w:] C. Banasiński, M. Kępiński, B. Popowska, T. Rabska (red.), Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, wydawca: UOKiK, Warszawa 2006, s. 47-58

Artykuły w czasopismach w języku polskim

 1. Premiowanie wdrażania programów compliance w ramach publicznoprawnego egzekwowania prawa konkurencji Unii Europejskiej – uwagi krytyczne (współautorstwo z A. Szmigielskim), Europejski Przegląd Sądowy 2/2020, s. 17-26
 2. Gwarancje niezależności organu ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+ a status Prezesa UOKiK, Europejski Przegląd Sądowy 10/2019, s. 19-26
 3. „Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 6/2019, s. 92-106
 4. Klauzule o zakazie konkurencji jako bariera rozwoju alternatywnych kanałów rezerwacji taksówek w świetle decyzji Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 27.06.2018 r. (sprawa I801B, Taxi – Milano), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2018, s. 154-162
 5. Ograniczenia dopuszczalności zmiany przez Prezesa UOKiK zakresu analizy sprawy po wszczęciu właściwego postępowania administracyjnego, Glosa nr 4/2018, s. 79-93
 6. Ograniczenie dopuszczalności nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w wyniku ponownej oceny zachowania przedsiębiorcy na tle gwarancji ochrony jednostki przed dublowaniem interwencji prawnej – przegląd orzecznictwa, Glosa nr 2/2018, s. 92-106
 7. Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 2/2018, s. 31- 49
 8. Obowiązki przedsiębiorców w toku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.11.2016 r., VI ACa 1141/15, Glosa nr 4/2017, s. 99-108
 9. Wertykalne porozumienia cenowe – ewolucja orzecznictwa sądowego i praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK, Glosa nr 2/2017
 10. Perspektywy przeciwdziałania przed nadużywaniem instytucji tzw. zamówień in-house przez Prezesa UOKiK na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2017 (współautorstwo z M. Krasnodębską-Tomkiel)
 11. Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli i antykonkurencyjnych porozumień, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 5/2016, s. 20-57 (współautorstwo z M. Krasnodębską-Tomkiel i D. Hansberry-Bieguńską – wkład własny 48%)
 12. Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa na tle art. 8 ETPCz, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2015, s. 8-23
 13. Standard dowodu w sprawach ograniczających konkurencję uzgodnień między przedsiębiorcami – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.01.2015 r. (III SK 39/14), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 4/2015, s. 83-90
 14. Zmowy przetargowe – granice i formy kooperacji w świetle aktualnej praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 10/2015, s. 14-21
 15. Realizacja przez Komisję Europejską uprawnień kontrolnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji – przegląd orzecznictwa, Europejski Przegląd Sądowy nr 7/2015, s. 35-40
 16. Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do układów zbiorowych pracy – glosa do wyroku TS z 4.12.2014 r. w sprawie C-413/13 FNV Kunsten Informatie en Media przeciwko Staat der Nederlanden, Europejski Przegląd Sądowy nr 4/2015, s. 24-30
 17. Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 2(4)/2015, s. 11-26 (współautorstwo z A. Zawłocką-Turno – wkład własny pracy 57%)
 18. Uchwały i inne akty związków przedsiębiorców jako źródło ograniczenia konkurencji w postępowaniach o zamówienie publiczne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2014, s. 15-21.
 19. Ustalanie przez związek przedsiębiorstw kryteriów kształtowania wynagrodzeń za usługi ich członków w świetle zakazu określonego w art. 101 ust. 1 TFUE – glosa do wyroku TS z 18.7.2013 r. w sprawie C-136/12 Consiglio nazionale dei geologi przeciwko Autorità garante della concorrenza e del mercato oraz Autorità garante della concorrenza e del mercato przeciwko Consiglio nazionale dei geologi, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2014, s. 41-49
 20. Zakres podmiotowy zakazu zmów przetargowych w polskim prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12/2013, s. 4-13
 21. Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2011 r., internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 5(2)/2013, s. 8-17
 22. Ochrona rynku przed konkurentem działającym nielegalnie jako przesłanka oceny porozumienia w aspekcie art. 101 TFUE – glosa do wyroku TS z 7.02.2013 r. w sprawie C-68/12 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky przeciwko Slovenská sporiteľňa a.s., Europejski Przegląd Sądowy nr 9/2013, s. 40-46
 23. Antymonopolowa ocena wysokości stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w świetle znowelizowanego prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2013, s. 28-36
 24. Znaczenie częstotliwości naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej przy nakładaniu kar pieniężnych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.08.2009 r. (III SK 17/09), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 1/2013, s. 102-106
 25. Sądowy nadzór nad wykonywaniem kontroli (przeszukania) u przedsiębiorcy w toku postępowania przed Prezesem UOKiK, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2012, s. 19-24
 26. Prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach antykonkurencyjnych porozumień dystrybucyjnych przeciwko ich organizatorom, Przegląd Prawa Handlowego nr 5/2012, s. 42-49
 27. Granice zastosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej do działalności organizatorskiej samorządu terytorialnego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2/2012, s. 101-110
 28. Uprzednie naruszenie przepisów ustawy a wymiar kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2011, s. 7-13
 29. Cenowe praktyki ograniczające konkurencję w zakresie hurtowego odbioru ścieków – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.02.2009 r. (III SK 29/08), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 4/2010, s. 112-121
 30. Glosa do wyroku SN z 2.04.2009 r. (III SK 19/08), Lex 2010
 31. Glosa do wyroku ETS wyrok TS z dnia 23 kwietnia 2009 r., C-425/07 P, Lex 2010
 32. Stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec organizacji zbiorowego zarządzania – granice ingerencji organu antymonopolowego, Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach Nr 2/2010 (zaktualizowana wersja referatu, której pierwotna wersja ukazała się w publikacji zbiorowej pod red. K. Lewandowskiego), s. 87-94
 33. Wpływ prawa UE na polskie wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2010, s. 22-27
 34. Status uczelni publicznych i niepublicznych w sprawach abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2010, s. 10-16
 35. Status stowarzyszenia sportowego jako przedsiębiorstwa w świetle art. 82 i 86 Traktatu WE – glosa do wyroku ETS w sprawie C-49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE), Europejski Przegląd Sądowy nr 12/2009, s. 44-50
 36. Organizowanie usług użyteczności publicznej w prawie ochrony konkurencji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20.11.2008 r. (III SK 12/08), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 3/2009, s. 102-113
 37. Adresaci zakazu praktyk ograniczających konkurencję w prawie polskim i wspólnotowym, Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2009, s. 29-37
 38. Status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w świetle prawa ochrony konkurencji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.12.2007 r. (III SK 16/07), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 1/2009, s. 71-89
 39. Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Przegląd Prawa Handlowego nr 4/2008, s. 27-33
 40. Czynniki mające wpływ na karę pieniężną za naruszenie przez jednostkę samorządu terytorialnego zakazów praktyk ograniczających konkurencję – glosa, Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 1/2008, s. 95-103
 41. Metody ustalania przez Komisję grzywien za naruszenie art. 81 i 82 TWE, Europejski Przegląd Sądowy nr 7/2007, s. 4-12
 42. Praktyki ograniczające konkurencję organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – przegląd orzecznictwa 2002-2006, Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 4/2006, s. 98-107
 43. Odpowiedzialność komunalnego zakładu budżetowego za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Samorząd Terytorialny nr 7-8/2005, s. 57-61
 44. Ochrona konkurencji w rozszerzonej Unii Europejskiej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2005, s. 14-20
 45. Publiczne instytucje ubezpieczenia zdrowotnego w świetle prawa antymonopolowego, Państwo i Prawo nr 6/2005, s. 65-80
 46. Umowne klauzule antykonkurencyjne w transakcjach koncentracji przedsiębiorstw – orzecznictwo wspólnotowe i polskie, Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2/2005, s. 112-121
 47. Nowe wspólnotowe reguły grupowych wyłączeń umów o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2004, s. 13-18
 48. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i ich członkowie w świetle definicji przedsiębiorcy z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2004, s. 23-31
 49. Nadużywanie pozycji dominującej przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w prawie wspólnotowym, Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2003, s. 8-13
 50. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a wykonywanie praw autorskich, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2002, s. 51-88

Inne publikacje (w tym sprawozdania i prace o charakterze popularyzatorskim)

 1. “The Polish Government amends the national foreign investments control scheme and obliges investors from outside the EEA or from non-OECD countries to notify their transaction”, e-Competitions Bulletin, 19 June 2020, Art. N° 95961
 2. “La risposta dell’autorità polacca per la concorrenza alle pratiche sleali COVID-19” // “Polish Competition Authority’s response to unfair conduct related to Covid-19 outbreak”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 13/20 del 1° aprile 2020
 3. “Vendita di stampanti in Polonia: decisione nei confronti della Brother Central & Eastern Europe GmbH per aver importo prezzi minimi di rivendita ai rivenditori online // Sales of printers in Poland: Polish Competition Authority decision against Brother Central & Eastern Europe GmbH for imposing minimum resale prices on online retailers”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 6/20 del 13 febbraio 2020
 4. „Individuazione di pratiche restrittive in Polonia: L’autorità polacca per la concorrenza migliora il suo programma per i whistle-blowers // Detection of restrictive practices in Poland: Polish Competition Authority enhances its program for whistle-blowers”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 1/20 dell’8 gennaio 2020
 5. „L’autorità polacca per la concorrenza ha aperto un procedimento contro ‘Allegro’, una piattaforma di shopping online// The Polish Competition Authority opened antimonopoly proceedings against ‘Allegro’, an online shopping platform”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 1/20 dell’8 gennaio 2020
 6. “VII Convegno Antitrust di Trento, Trydent, 11-13 kwietnia 2019 roku” (sprawozdanie z konferencji), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 4/2019, s. 142-144
 7. „The Polish President of the Office of Competition and Consumer Protection imposes sanctions on two undertakings for colluding in public-institution tenders for the supply of bread (Natex/Dziewit)”, 30 December 2015, e-Competitions Bulletin December 2015, Art. N° 92106 (dodany do biuletynu: 11.2019)
 8. „Costruzione del gasdotto Nord Stream 2: L’autorità polacca ha inflitto un’ammenda di 172 milioni di PLN (circa 40 milioni di euro) a Energy Management Holding Switzerland per non aver fornito informazioni nell’ambito di un procedimento per una presunta violazione delle norme polacche in materia di concentrazioni // Construction of the Nord Stream 2 gas pipeline: UOKiK imposed 172 mln PLN (approximately 40 mln EUR) fine to Energy Management Holding Switzerland for failing to provide information within a proceedings concerning alleged violation of the Polish merger rules”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 37/19 del 13 Novembre 2019
 9. „Servizi postali in Polonia: L’Autorità di concorrenza polacca accerta l’intesa tra due partecipanti ad una gara d’appalto per la fornitura di servizi postali e di consegna di pacchi tramite corriere” // “Postal services in Poland: The Polish Competition Authority issued a decision finding that two bidders colluded in a tender organized by “Poczta Polska” (the Polish postal operator) for subcontractors to provide the delivery of postal and courier parcel services”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 32/19 del 9 ottobre 2019
 10. „Vendite di prodotti dietetici in Polonia: l’Autorità polacca garante della concorrenza apre un procedimento antimonopolio contro il distributore polacco di vitamine, erbe e integratori e contro due dirigenti di tale società per presunto accordo RPM” // “Sales of dietary supplements in Poland: Polish Competition Authority opens antimonopoly proceedings against the Polish distributor of vitamins, herbs and supplements, and against two managers of that company for alleged RPM agreement”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 20/19 del 22 maggio 2019
 11. „Distribuzione di camion in Polonia: avviato un procedimento nei confronti dei rivenditori DAF e di nove dirigenti per una presunta ripartizione del mercato”// “Distribution of trucks in Poland: investigation opened against dealers of DAF trucks and 9 managers for alleged market sharing”, Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza Newsletter n. 16/19 del 17 aprile 2019
 12. Nowe technologie, Big Data i gospodarka cyfrowa: aktualne wyzwania dla prawa konkurencji (od redaktora prowadzącego), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2018, s. 6-7
 13. XIII Antitrust Conference ‘Antitrust between EU Law and National Law’, Treviso (Włochy), 24-25 maja 2018. Sprawozdanie z konferencji, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 8/2018, s. 171-175
 14. Sprawozdanie z seminarium naukowego pn. Głos w sprawie racjonalizacji stosowania zgód warunkowych w sprawach koncentracji przedsiębiorców (o możliwości zmiany decyzji o zgodzie warunkowej), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 5/2017, s. 129-132 (współautostwo z dr J. Łukawskim)
 15. The Polish Competition Authority approves an acquisition of control by the leading Polish insurance company of a direct competitor (Powszechny Zakład Ubezpieczeń), Bulletin e-Competitions, http://www.concurrences.com/Bulletin, June 2017 – 2, No. 84330
 16. The Polish Competition Authority fines a professional association for anticompetitive conduct aimed at the governmental treatment of infertility programme (Association of Medical Centers), Bulletin e-Competitions, http://www.concurrences.com/Bulletin, November 2016, No. 81975
 17. The Polish Competition Authority imposes sanctions for retail price maintenance in the wristwatch distribution sector while announcing a new economic-based approach to vertical agreements (Swatch), Bulletin e-Competitions, http://www.concurrences.com/Bulletin, December 2015, Art. No. 77426
 18. The Polish Competition Authority accepts commitments concerning online sales of prams and strollers (Emmaljunga), Bulletin e-Competitions, http://www.concurrences.com/Bulletin, November 2015-II, Art. No. 76793
 19. Brak prawa antymonopolowego nie oznacza zgody na zmowy, Dziennik Gazeta Prawna z 17 kwietnia 2013 r.
 20. Rynkowym konkurentom nie wolno uzgadniać wielkości produkcji, Dziennik Gazeta Prawna z 10 października 2012 r.
 21. Urząd może pytać o tajemnice, Dziennik Gazeta Prawna z 11 lipca 2012 r.
 22. Do współpracy z urzędem warto przystąpić wcześnie, Dziennik Gazeta Prawna z 6 czerwca 2012 r.
 23. Śledząc zmowę, urząd sprawdzi przedsiębiorcę, Dziennik Gazeta Prawna z 18 kwietnia 2012 r.
 24. Organizacje zbiorowego zarządzania są przedsiębiorcami, Rzeczpospolita z 27 października 2008 r.
 25. Ochrona konkurencji a usługi pogrzebowe, Rzeczpospolita z 11 kwietnia 2006 r.
 26. Mała firma i komunalny monopolista. Jak się bronić przed nadużywaniem pozycji dominującej, Rzeczpospolita z 20 września 2005 r.
Wybrane publikacje