II Kongres Kryminologiczny


W dniach 8-9 września 2022 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbył się II Kongres Kryminologiczny. Organizatorami Kongresu byli: Katedra Kryminologii UJ, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. St. Batawii oraz Koło Naukowe Kryminologii Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent Miasta Krakowa oraz Rektor UJ.

Otwarcia obrad dokonał kierownik Katedry Kryminologii UJ, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski. Wykład inauguracyjny pt. „Kręte drogi polskiej kryminologii” wygłosił prof. dr hab. Jan Widacki z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

W pierwszym dniu Kongresu odbyły się następujące panele: „Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”, „Zagadnienia teorii i metod kryminologii”, „Przestępczość zorganizowana i gospodarcza, „Przestępczość przeciwko wolności seksualnej”, „Problemy współczesnej cyberprzestępczości w ujęciu kryminologii”, „Różne formy przemocy”, „Problemy graniczne”, „Zielone obszary kryminologii I”.

Pierwszy dzień obrad zwieńczyła uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr hab. Janinie Błachut, wieloletniej prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ. Jubilatce wręczono księgę jubileuszową pt. „Polityka kryminalna: między teorią a praktyką”. W uroczystości udział wzięli uczestnicy i uczestniczki Kongresu oraz zaproszeni goście z najbliższymi Jubilatce oraz władzami uniwersytetu i wydziału na czele. Laudację ku czci prof. dr hab. Janiny Błachut wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Krajewski. W imieniu wspólnoty uczelni życzenia Jubilatce złożył rektor, prof. dr hab. Jacek Popiel, a ze strony społeczności wydziału – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, wraz z całym kolegium dziekańskim.

Drugi dzień obrad rozpoczął wykład dr hab. Dagmary Woźniakowskiej-Fajst z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pt. „Zbiorowości przestępców – wnioski z badań kryminologicznych”.

W drugim dniu Kongresu odbyły się następujące panele: „Zielone obszary kryminologii II”, „Reakcja prawnokarna”, „Zagadnienia penitencjarne”, „Przestępczość nieletnich”, „Panel młodych badaczek”, „Media społecznościowe w pracy organów ścigania”, „Kryminologiczne aspekty ochrony praw człowieka i prawa humanitarnego”, „Przestępczość przeciwko rodzinie”, „Varia kryminologiczne”.

Zgodnie z tradycją przyjętą podczas I Kongresu Kryminologicznego w Warszawie w 2019 r. wykład zamykający Kongres został wygłoszony przez przedstawiciela organizatora kolejnego Kongresu, prof. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku, i nosił tytuł „Blue Criminology: Zapobieganie przestępczości i sprawiedliwość karna w ujęciu retrospektywnym i współczesnym”.

W imieniu organizatorów Kongres podsumował i zamknął prof. dr hab. Krzysztof Krajewski. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 120 uczestników i uczestniczek ze wszystkich liczących się ośrodków kryminologicznych w Polsce.


Pełne sprawozdanie z II Kongresu Kryminologicznego dostępne jest w Biuletynie Kryminologicznym.