Adaptacja (przebudowa) pomieszczeń na potrzeby dostępnej architektonicznie czytelni INP PAN

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu:

  • zapewnienie osobom z szczególnym potrzebami (niepełnosprawnym ruchowo oraz niewidomym, niedowidzącym) równego, niedyskryminującego dostępu do zasobów biblioteki INP PAN (unikalnych nie tylko w skali kraju, ale także dla tej części Europy);
  • dostosowanie przestrzeni wspólnej parteru oraz pomieszczenia czytelni INP PAN dla osób niepełnosprawnych;
  • zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z biblioteki INP PAN zgodnie z nowymi, zmieniającymi się funkcjami bibliotek – adaptacja rosnących oczekiwań użytkowników;
  • usprawnienie obsługi użytkowników przez zaoferowanie im wolnego dostępu do księgozbioru cieszącego się największym zainteresowaniem;
  • poprawę stanu technicznego substancji budowlanej obiektu;
  • optymalne wykorzystanie przestrzeni pomieszczeń gospodarczych na parterze budynku.

Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie “zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca przed przedstawieniem koncepcji projektu będzie zobowiązany wykonać ekspertyzę techniczną nośności stropu w pomieszczeniu czytelni, audyt dostępności architektonicznej pomieszczenia i parteru budynku oraz uzgodnić z administratorem budynku – ZDP PAN możliwość przeniesienia drzwi wejściowych do pomieszczenia. Po wyborze koncepcji (z dwóch wariantów), Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i uzyska dla niej wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje i pozwolenia warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych (m.in. uzgodnienie zgodności projektu budowlanego z przepisami ppoż.; decyzja MWKZ; pozwolenie na budowę). Wykonawca przeprowadzi roboty budowlane oraz dostarczy pierwsze wyposażenie.