Pracownia naukowa INP PAN – usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania dachu Pałacu Staszica

Ze względu na nieszczelny dach attyki Pałacu Staszica w pomieszczeniu pracowni naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN doszło do zawilgocenia i w efekcie odpadnięcia płatu tynku z części sufitu,, a także zawilgocenia przewodów instalacji elektrycznej, skutkujących częstymi, powtarzającymi się awariami prądu. Wcześniej kilkakrotnie pracownicy INP PAN zgłaszali zarządcy nieruchomości widocznie powiększającą się szczelinę na ścianie powyżej biurek.

Całość prac projektowych związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej warunkującej rozpoczęcie inwestycji zlecono inwestorowi zastępczemu. Po otrzymaniu wyników ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej dachu nad pomieszczeniem pracowni (opracowanej w grudniu 2021 r.) od początku 2022 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej, obejmujące analizę dokumentacji archiwalnej i inwentaryzację. Projekt architektoniczno-budowlany został wykonany przez projektanta Macieja Utlińskiego w lutym 2022 r., zaś projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany i projekt techniczny w branży elektrycznej w kwietniu 2022 r., przedmiary robót wraz z kosztorysami nakładczymi, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR). Dla w/w dokumentacji projektowej uzyskano decyzje warunkujące możliwość rozpoczęcia inwestycji: decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZW.5142.422.2022.BL z dnia 23 marca 2022 r. pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych oraz decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 113/Ś/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.


Sfinansowane dzięki pozyskaniu dotacji celowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki na inwestycje związane z działalnością naukową (tryb szczególny) roboty budowlane dotyczą naprawy substancji zabytkowej po zalaniu obejmowały elementy takie jak w szczególności:

  • usunięcie i utylizacja resztek gruzu z przestrzeni nad sufitem podwieszanym, zalegającego miejscowo na częściach wsporników żelbetowych i wykonanie innych niezbędnych prac rozbiórkowych i przygotowawczych do realizacji zamówienia;
  • demontaż istniejącej instalacji i urządzeń elektrycznych (tj. jednostki wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia klimatyzacji, układu automatyki i sterowania oknem dachowym), które uległy zalaniu wskutek przeciekania dachu oraz ich wymianę;
  • wymianę osprzętu elektrycznego;
  • modernizację i montaż tablic rozdzielczych;
  • naprawę ścian w miejscach ubytku tynku lub spękań ścian i sztukaterii poprzez miejscowe skucia i uzupełnienie tynków i sztukaterii na terenie całego pomieszczenia;
  • wykonanie nowych profili sztukaterii na ścianach, suficie, ościeży drzwi i w miejscach, gdzie jest to konieczne (zostały one oznaczone w dokumentacji projektowej);
   malowanie wszystkich ścian i sufitu na kolor biały RAL 9003;
  • uzupełnienie zniszczonych fragmentów parkietu drewnianego wraz z ich cyklinowaniem i lakierowaniem oraz konserwację listew cokołowych w całym pomieszczeniu;
  • przebudowę instalacji elektrycznych natynkowych i podtynkowych, wg opisu szczegółowego wraz z montażem nowych punktów elektrycznych, wg opisu części instalacyjnej;
  • dostosowanie pomieszczenia do wymagań ochrony przeciwpożarowej (wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi o klasie odporności EI60 z odtworzeniem płycin wg widoków drzwi istniejących);
  • malowanie drzwi istniejących drewnianych na kolor RAL 9001;
  • oczyszczenie żeliwnych kaloryferów żeberkowych i rur c.o. poprzez usunięcie istniejących powłok i malowanie istniejących na kolor RAL 9001 farbami termoodpornymi antykorozyjnymi syntetycznymi;
  • montaż opraw oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją projektową;
  • mocowanie czujników ppoż. w pomieszczeniu gospodarczym przylegającym do pracowni w miejscach, w których są one urwane.

  Kalendarium inwestycji:

  • 23 marca 2021 r. – wystąpienie szkody i zamknięcie pomieszczenia pracowni ze względu na stan techniczny pomieszczenia przez służbę BHP Instytutu
  • 20 października 2021 r. – zawarcie umowy nr 7265/IB/SP/2021 w przedmiocie przyznania przez Ministra Edukacji i Nauki dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową pn. Pracownia naukowa INP PAN – usunięcie szkód powstałych wskutek przeciekania dachu Pałacu Staszica
  • 9 grudnia 2021 r. – wydanie przez WUOZ w Warszawie zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji
  • 14 grudnia 2021 r. – zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym
  • grudzień 2021 r. – ekspertyza techniczno-konstruktorska świetlika w pomieszczeniu pracowni wraz z pokryciem dachu attyki od pokrycia do konstrukcji
  • styczeń – luty 2022 r. – inwentaryzacja dla celów budowlanych; opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji (Sema Architekci Maciej Utliński, proj. Maciej Utliński)
  • 23 marca 2022 r. – decyzja MWKZ – pozwolenie na prowadzenie robót budowlach, polegających na usunięciu szkód powstałych wskutek przeciekania dachu wraz z przebudową instalacji elektrycznej w pracowni naukowej INP PAN w Pałacu Staszica
  • 21 kwietnia 2022 r. – wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji
  • 17 października 2022 r. – zawarcie umowy na roboty budowlane
  • 25 października – 9 grudnia 2022 r. – roboty budowlane
  • grudzień 2022 r. – usuwanie usterek i wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót budowlanych
  • 10 marca 2023 r. – zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych – wykonanie dodatkowego oświetlenia dla stanowisk pracy
  • 15 marca 2023 r. – rozpoczęcie robót dodatkowych, niezbędnych do oddania pomieszczenia do bezpiecznego, zgodnego z przepisami użytkowania
  • 17 marca 2023 r. – ujawnienie nieszczelności dachu attyki nad pomieszczeniem pracowni naukowej
  • maj 2023 r. – naprawa dachu przez administratora budynku
  • czerwiec – lipiec 2023 r. – usuwanie wad wykonawczych i skutków nienależytego wykonania robót realizowanych prowadzonych pod koniec 2022 r.
  • sierpień 2023 r. – wykonanie dodatkowego oświetlenia pracowni naukowej (spełniającego wymagania dla pomieszczeń – min. 500 lux)
  • 4 października 2023 r. – odbiór robót budowlanych w zakresie doświetlenia pracowni i zabezpieczenia wejścia na poziom techniczny.
  • październik-grudzień 2023 r. – usuwanie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego
  • 29 grudnia 2023 r. – montaż przez Inwestora w trybie gospodarczym (wobec nieskutecznych wezwań do usunięcia wad robót) barierek zabezpieczających wejście na poziom techniczny/antresolę. Prawidłowość wykonania zabezpieczenia potwierdził inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inspektor BHP, która w październiku dokonała kontroli odcinkowej, stwierdzając brak prawidłowego zabezpieczenia otworu stropowego.