prof. dr hab. Irena Rzeplińska

Kontakt:
tel. (22)65-72-751
email: irenkarzeplinska@wp.pl
dyżur: czwartki w godz. 9.00-11.00, pok. 248, II p.

Aktualna afiliacja naukowa

Instytut Nauk Prawnych PAN (profesor emerytowana)

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Kryminolog, prawnik, badaczka przestępczości cudzoziemców w Polsce i na świecie (autorka pierwszych badań kryminologicznych i pierwszej monografii na temat przestępczości cudzoziemców w Polsce – wydanej przez Scholar w 2000 r.). Organizator programu poradnictwa prawnego dla uchodźców i migrantów w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (od 1992r.), autorka i współautorka odwołań i skarg na decyzje w postępowaniach administracyjnych w sprawach uchodźców i migrantów, współautorka opinii (wraz z zespołem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) do kolejnych projektów ustaw o cudzoziemcach w Polsce.

Obserwatorka jako kryminolog obecności migrantów w społeczeństwach europejskich, w tym w Polsce, na przestrzeni lat i współcześnie: migranci jako sprawcy przestępstw i pokrzywdzeni przestępstwem, kultury przyjęcia migrantów w społeczeństwach europejskich i ich uzasadnienia.

 • Profesor emerytowana w Instytucie Nauk Prawnych PAN
 • Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego najstarszego polskiego czasopisma kryminologicznego: „Archiwum Kryminologii”
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. St. Batawii

Kierownik projektów badawczych

 • „Nieletni dawniej i dziś”; finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki,
 • Przestępczość cudzoziemców i migrantów w Polsce: „SIC – Modułowy Wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”; finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS 11, zakończenie projektu w 2020 r.

Współautor wraz z zespołem pracowników Zakładu Kryminologii INP PAN publikacji

 • „Społeczno –polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce”, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013.
 • „Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives”, ASHGATE Publ. Ltd., 2015.
 • Redaktor naukowy wraz z W. Klausem i M. Laskowską publikacji: „Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne”, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2017.
 • przestępczość nieletnich, sylwetki społeczne, dalsze losy nieletnich sprawców przestępstw, kontrolowanie przestępczości nieletnich,
 • zagadnienia punitywności, przestępczość jako zjawisko w debacie publicznej,
 • Kariery kryminalne sprawców przestępstw,
 • Przestępczość cudzoziemców i migrantów we współczesnej Europie,
 • Prawo do azylu, prawa uchodźców i migrantów – analiza etnograficzno- kryminologiczna,
 • Kryminologiczne aspekty sztucznej inteligencji.

Realizowane projekty badawcze

 • „Nieletni dawniej i dziś”; finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki,
 • Przestępczość cudzoziemców i migrantów w Polsce: „SIC – Modułowy Wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”; finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS 11, zakończenie projektu w 2021 r.
 • Obszary badawcze:

  • Przestępczość nieletnich, sylwetki społeczne, dalsze losy nieletnich sprawców przestępstw, kontrolowanie przestępczości nieletnich,
  • Zagadnienia punitywności, przestępczość jako zjawisko w debacie publicznej,
  • Kariery kryminalne sprawców przestępstw,
  • Przestępczość cudzoziemców i migrantów we współczesnej Europie,
  • Prawo do azylu, prawa uchodźców i migrantów – analiza etnograficzno- kryminologiczna,
  • Kryminologiczne aspekty sztucznej inteligencji.

  Zajęcia dydaktyczne

  • seminarium doktorskie z kryminologii na studiach doktoranckich w INP PAN, wykłady na kierunku kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, wykłady na Studiach Podyplomowych „Migracje Międzynarodowe”, organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 1. I. Rzeplińska, J. Włodarczyk-Madejska: Przestępczość cudzoziemców w Polsce na podstawie danych policyjnych statystyk przestępczości 2013 -2016, „Studia Prawnicze” nr 4/2018.
 2. I. Rzeplińska, Migranci w Polsce w XXI wieku – przestępcy i ofiary przestępstw” [w:] J. Kulesza, A. Liszewska(red.), Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga Jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
 3. I. Rzeplińska i J. Włodarczyk – Madejska: „Policyjna statystyka przestępczości. Zawartość i wnioski”, w: M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński, Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom Jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 4. I. Rzeplińska, Wyjście – wielokrotni sprawcy przestępstw – recydywiści – a szanse ich resocjalizacji [w:] Księga Jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król – Bogomilskiej, wyd. C.H.Beck (w druku).
 5. W. Klaus, M. Lévay, I. Rzeplińska, M. Scheinost, Refugees and asylum seekers in Central-European Countries – reality, politics and the creation of fear in societies [w:] H. Kury, S. Redo (red.), Refugees and Migrants in Law and Policy Challenges and Opportunities for Global Civic Education, Springer 2018, s. 457-494.
 6. W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2017.
 7. I. Rzeplińska, J. Włodarczyk – Madejska: Przestępczość cudzoziemców w Polsce na podstawie policyjnych statystyk przestępczości [w:] W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red. naukowa), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2017.
 8. I. Rzeplińska, Społeczeństwo polskie wobec migrantów, [w:] K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Warszawa 2017.
 9. I. Rzeplińska: Zapobieganie przestępczości. cudzoziemców w Polsce, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXVIII 2016.
 10. I. Rzeplińska: Cudzoziemcy – sprawcy przestępstwa przekupstwa na terenie Polski, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXVIII 2016.
 11. W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska – Fajst, Victimisation and delinquency of minors in Central – European Countries [w:] H. Kury, S. Redo, E. Shea (eds), Women and Children as Victims and Offenders: Background – Prevention – Reintegration. Suggestions for Succeeding Generations, Springer 2016.
 12. K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. WoźniakowskaFajst, D. Wójcik, Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, Ashgate 2015.
 13. K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. WoźniakowskaFajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.
 14. I. Rzeplińska, Z badań nad karierami kryminalnymi nieletnich, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej, Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, (red.) A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013.
 15. K. Buczkowski, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, Rola polityków i mediów w społecznym odbiorze przestępczości, „Studia Prawnicze”, 2012, nr 2 (191).
 16. I. Rzeplińska, Nieletni i reakcja na ich czyn, w: A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Tom I, Toruń 2012.
 17. I. Rzeplińska, Cele i zadania działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie migracji i praw cudzoziemców – wprowadzenie do dyskusji na posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Migrantów, w: Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2012.
 18. I. Rzeplińska, Pa, pa, recydywo!!! O bezsensie regulacji w prawie karnym odpowiedzialności karnej w warunkach recydywy [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Tom II. Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 19. A. Kossowska, K. Buczkowski, W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, The role of politicians and the media in society’s perception of crime [w:] A. Šelih, A. Završnik (eds.), Crime and Transition in Central and Eastern Europe, New York-Heidelberg-Dordrecht-London, Springer 2012.
 20. I. Rzeplińska, Kariery kryminalne nieletnich skazanych w warunkach art. 10 § 2 k.k., [w:] A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011.
 21. W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, Punitivity In Polish Law, Public Opinion, And Penal Policy, w: H. Kury, E. Shea (eds.), Punitivity. International Development. Vol. 2: Insecurity and Punitiveness, Bochum 2011.
 22. I. Rzeplińska, Nieletni w badaniach katamnestycznych – dorosła przestępczość dawnych nieletnich [w:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2009.