dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: kaminski@if.uj.edu.pl
dyżur: środy w godz. 13.00-15.00, pok. 216

Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2012-2016). Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016).

Autor ośmiu książek i niemal dwustu innych publikacji naukowych. Publikował również wielokrotnie w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim”.

Specjalizuje się w prawie praw człowieka, zwłaszcza w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pozostałe obszary zainteresowań badawczych to prawo międzynarodowe publiczne, prawo porównawcze (m.in. analiza kultur prawnych), teoria prawa.

Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów. Współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Article XIX, Amnesty International, Justice Initiative, Open Society Institute, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka”. Członek kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego” i stały recenzent kilku krajowych oraz zagranicznych periodyków naukowych.

Pełnomocnik prawny w licznych postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu; reprezentował m.in. rodziny ofiar zbrodni katyńskiej.

Monografie:

 1. Skarga katyńska (Katyń Complaint), Arcana, Kraków: 2015.
 2. Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Analiza krytyczna (Limitations of freedom of expression permitted under the European Convention of Human Rights. A critical assessment), Warszawa,Wolters Kluwer: 2010.

Rozdziały w pracach zbiorowych oraz artykuły naukowe:

 1. Koncepcja praw człowieka w islamie a prawa człowieka – szkic problemu (The concept of human rights in Islam and human rights – an outline of the problem), [w:] P. Czubik, K. Magdoń (eds.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej (Islam in domestic and international legal perspective), Stowarzyszenie Ryza, Kraków: 2017,
 2. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zbrodni katyńskiej – od nadziei do rozczarowania (Judgments of the European Court of Human Rights in the case of Katyń Massacre – from hope to disappointment), 26 Zeszyty Katyńskie 70 (2017),
 3. Kilka uwag o standardach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczących traktowania uchodźców w państwie przyjmującym (Some remarks on the standards of the Council of Europe and the European Union regarding treatment of refugees in the hosting state), [w:] G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (eds.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego (On Human Rights. Book in Honour of Profesor Roman Wieruszewski), Warszawa, Wolters Kluwer: 2017,
 4. Czy standardy prawne dotyczące prasy sprawdzają się w przypadku Internetu? (Does legal standards applicable to the press are feasible in the Internet area), [w:] K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak (eds.), Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego (Right to privacy as a rule of the information society), Warszawa, Beck: 2017,
 5. Czy spółki są podmiotami praw człowieka? (Do business companies benefit human rights protection?), [w:] A. Ploszka (ed.) Biznes i prawa człowieka – współczesny stan dyskusji (Business and human rights – present-day state of debate), HFHR,Warszawa: 2017,
 6. Swoboda wypowiedzi a zachowanie powagi i bezstronności wymiaru sprawiedliwości – uwagi na kanwie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Freedom of expression and the issue of maintaining the authority and impartiality of the judiciary – remarks on the case law of the European Court of Human Rights, 1 Krajowa Rada Sądownictwa 5 (2017),
 7. Decyzje w sprawach cudzoziemców a ochrona informacji niejawnych (Decisions taken in aliens’ cases and the protection of classified information, [w:] D. Pudzianowska (ed.) Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych (Legal status of aliens in Poland and contemporary international challenges) Wolters Kluwer, Warszawa: 2016,
 8. Działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2014 r. (Activities of the European Court of Human Rights in 2014), 11 Europejski Przegląd Sądowy 35 (2016),
 9. Czy sędzia ma prawo do własnej niezależności? (Does judge has a right to his/her own independance?), 3-4 Kwartalnik o Prawach Człowieka 25 (2016), Prawo sędziego do własnej niezależności (The right of judge to his/her own independence), X In Gremio 26 (2016),
 10. Media pluralism in Poland (współuautorstwo z D. Bychawska- Siniarska), [w:] A comparative analysis of media freedom and pluralism in the EU Member States, European Parliament study, Brussels: 2016,
 11. Wolność wypowiedzi a ochrona uczuć osób wierzących w Europejskim Trybunale Praw Człowieka – uwagi na kanwie sprawy Pussy Riot (Freedom of expression and the protection of believers’ feelings in the case law of the European Court of Human Rights – some thoughts on the Pussy Riot case), [w:] F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki (eds.), O wolności słowa i religii. Praktyka i teoria (On freedom of expression and freedom of religion. Praxis and theory), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa: 2016, Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości (The European Convention of Human Rights and the right to an independent judicial system), 9 Europejski Przegląd Sądowy 4 (2016),
 12. Prowokacja dziennikarska a Europejska Konwencja Praw Człowieka (Journalist’s provocation and the European Convention of Human Rights), [w:] J.W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko (eds.), Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi (Between Clio and Themis. Book offered to Professor Jacek Sobczak), Wydawnictwo Silva Rerum, Warszawa: 2016,
 13. Anforderungen der EMRK in Bezug auf die sexuelle Orientierung, [w: ] C. D. Classen, D. Richter, B. Łukańko (eds.) „Sexuelle Orientierung“ als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, Mohr Siebeck, Tübingen: 2016,
 14. Źródła prawa w systemie common law (Sources of law in the common law system), 3 Rejent 9 (2016),
 15. Kilka aktualnych uwag o Europejskiej konwencji praw człowieka i strasburskim Trybunale (Several up-to-date reflections on the European Convention of Human Rights and the Strasbourg Court), [w:] M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (eds.) Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej (The European Convention of Human Rights – its application practice and functioning in the European legal space), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole: 2016,
 16. Spółka i inne podmioty gospodarcze jako „skarżący” w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Companies and other economic entities as „complainants” in the sense of the European Convention of Human Rights), [w:] A. Bodnar, A. Ploszka (eds.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu (Impact of the European Convention of Human Rights on the functioning of bisness), Wolters Kluwer, Warszawa: 2016,
 17. Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – cicha strasburska rewolucja (The right to receive information in the European Convention of Human Rights – a quiet and unreported revolution), XIV Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 7 (2016), Zakaz karania bez podstawy prawnej – orzecznictwo ETPCz za lata 2011–2014 (Prohibition of punishment without law (art. 7) in the ECtHR case law in 2011-2014), 8 Europejski Przegląd Sądowy 25 (2015),
 18. „Katyński wyrok” Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle prawa międzynarodowego (Katyń Massacre judgment of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights), [w:] E. Karska (ed.) Globalne problemy ochrony praw człowieka (Global problems of the human rights protection), UKSW, Warszawa: 2015,
 19. The Katyń Massacres before the European Court of Human Rights: From Justice Delayed to Justice Permanently Denied, 29 (4) East European Politics & Societies 784 (2015),
 20. Gdzie i jak mogą się skarżyć uczestnicy konfliktu na Ukrainie? (Where and how may complain the participants of the conflict in Ukraine), 2 Studia Prawnicze KUL 107 (2015),
 21. Prawa człowieka a działalność międzynarodowych trybunałów karnych – perspektywa współczesnych konfliktów zbrojnych (Human rights and the activities of international criminal courts), [w:] A. Bodnar (ed.), Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe (Human rights – contemporary international issues), HFHR,Warszawa: 2015,
 22. Styl orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (The style of judgments of the European Court of Human Rights), [w:] E. Łętowska, I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski (eds.) Uzasadnianie decyzji stosowania prawa (Justification of law-application decisions) (eds.), Wolters Kluwer, Warszawa: 2015,
 23. Immunitet jurysdykcyjny państwa między klasycznym prawem międzynarodowym a prawem praw człowieka – uwagi na kanwie wyroku Al-Adsani przeciwko Wielkiej Brytanii (State’s jurisdictional immunity between public international law and human rights law – some comments on Al-Adsani v. United Kingdom judgment, [w:] Izabela Skomerska-Muchowska (ed.), Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym (Evolution of the public law immunities), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 2015,
 24. Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2014 r. Czy to jeszcze ten sam trybunał? (European Court of Human Rights in 2014. Is the same court?), 6 Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 69 (2015),
 25. Prawo do wolnych wyborów w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Right to free elections in the European Convention of Human Rights), XIII Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 7 (2015),
 26. Some Remarks on Freedom of Expression Standards in the Internet Era, 403 Nova Acta Leopoldina NF 43 (2014),
 27. International Law Aspects of the Situation in Ukraine, [w:] K. Bachmann, I. Lyubashenko (eds.), The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention, Peter Lang, Frankfurt am Main: 2014,
 28. Ukraina w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Ukraine in the case law of the European Court of Human Rights), XII Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 11 (2014),
 29. Ochrona dziennikarskich źródeł – drzwi bardzo wąsko uchylone (Protection of journalist sources – doors very narrowly open), 3 Kwartalnik o Prawach Człowieka 14 (2014),
 30. Działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2013 r. (Activities of the European Court of Human Rights in 2010), 12 Europejski Przegląd Sądowy 28 (2014),
 31. Uprawnienia i obowiązki dziennikarskie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Journalists’ rights and obligations in the case law of the European Court of Human Rights), [w:] Status prawny dziennikarza (Legal status of the journalist) (ed. W. Lis), Wolters Kluwer, Warszawa: 2014,
 32. Odmowa zarejestrowania organizacji mniejszości śląskiej (Another ‘no’ to the organisation of Silesian minority), 2 Kwartalnik o Prawach Człowieka 5 (2014), reprinted in: 11 Prawo Europejskie w Praktyce 36 (2014),
 33. Answers to the Questions for the Grand Chamber hearing in the case of Janowiec and Others v. Russia, XXXIII Polish Yearbook of International Law 295 (2013),
 34. The Katyń Massacre before the European Court of Human Rights: a Personal Account, XXXIII Polish Yearbook of International Law 205 (2013),
 35. Działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2012 r. (Activities of the European Court of Human Rights in 2012), 7 Europejski Przegląd Sądowy 30 (2013),
 36. Katyń before the European Court of Human Rights, 3 New Eastern Europe 21 (2013),