Dr hab. Jacek Chlebny, prof. UŁ

Aktualna afiliacja naukowa

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1994 r., doktora habilitowanego – w 2013 r. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz problematyką cudzoziemców. W 1994 r. został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od 10 kwietnia 2015 r. do 17 lutego 2022 r. był Wiceprezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesem Izby Ogólnoadministracyjnej. Na podstawie postanowienia Prezydenta RP z dnia 3 lutego 2022 r. został powołany na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Problematyka imigracyjna i udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej.

 1. J. Chlebny, Przekroczenie granicy przez cudzoziemca zamierzającego złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 23.07.2020 r., sprawy połączone 40503/17, 42902/17 i 43643/17, M.K. i inni przeciwko Polsce, „Europejski Przegląd Sądowy” 2020, nr 12, s. 47-52.
 2. J. Chlebny, Prawo o cudzoziemcach. Komentarz. Warszawa 2020 (współautor i redaktor).
 3. J. Chlebny, W Chróścielewski, R. Hauser, Realizacja prawa do wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej podczas przekraczania [w:] J. Korczak, K. Sobieralski (red), Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Wrocław 2019, s. 65-79.
 4. J. Chlebny, Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy. Wyrok ETPC z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie M.A. i inni przeciwko Litwie (wniosek nr 59793.17), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, 2019, nr 1, s. 92-95.
 5. J. Chlebny, Public Order, National Security and the Rights of Third-Country Nationals in Immigration Cases, “European Journal of Migration and Law” 2018, nr 20, s. 115–134.
 6. J. Chlebny, Public order, national security and the rights of the third country nationals in immigration and citizenship cases, general report 2017. http://ecli.aca-europe.eu/index.php/en/seminars.
 7. J. Chlebny, Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu w związku z pozbawieniem ochrony międzynarodowej [w:] B. Jaworska-Dębska, Z. Duniewska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, R. Michalska-Badziak, P. Korzenowski (red.), O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, Łódź 2017, s. 67-79.
 8. J. Chlebny, Zakres sądowej kontroli decyzji dublińskiej [w:] D. Pudzianowska (red.), Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 135-149.
 9. J. Chlebny, Wpływ orzecznictwa sądów europejskich na ochronę praw uchodźców w Polsce [w:] VIII Seminarium Warszawskie Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 2015, s.125-133.
 10. J. Chlebny, How a national judge implements judgments of the Strasbourg Court [w:] A. Seibert-Fohr, M. E. Villinger (red.) Judgments of the European Court of Human Rights – Effects and Implementation, Ashgate Nomos. “Studies of the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law” vol. 2, 2014, s. 237-249.
 11. J. Chlebny, Prawo do informacji i pomocy tłumacza w sprawie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Wrocław 2014, tom II, s. 613-626.
 12. J. Chlebny, Prawo cudzoziemca do pobytu w kraju przyjmującym w czasie trwania procedury uchodźczej [w:] O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013, s. 230-246.
 13. J. Chlebny, Ochrona tymczasowa przed wydaleniem cudzoziemca, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, z. 6, s. 21- 39.
 14. J. Chlebny, Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, Warszawa 2011, ss. 430.
 15. J. Chlebny, Rozpoznanie ponownego wniosku o nadanie statusu uchodźcy [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość, Toruń 2010.
 16. J. Chlebny, Dowód z przesłuchania strony w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, z. 5–6 , s. 42 – 58.
 17. J. Chlebny, Europejskie standardy postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy [w:] A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak (red.), Europejska przestrzeń sądowa, Wrocław 2010, s.123-143.
 18. J. Chlebny, Procedural Dilemmas Resulting from National Security and Public Order Concerns, “Dignitas, The Slovenian Journal of Human Rights” 2008, No. 39-40 (guest editors: Mark Ockelton, Boštjan Zalar), s. 31-41.
 19. J. Chlebny, Ochrona interesu publicznego a prawo cudzoziemca do pobytu w Polsce, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 10, s.15-22.
 20. J. Chlebny, Ustalanie okoliczności faktycznych w sprawach o udzielenie cudzoziemcowi ochrony, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 6, s. 53-64.
 21. J. Chlebny (współautor i redaktor), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2005, ss. 805.
 22. J. Chlebny, Stosowanie Konwencji praw człowieka w sprawach o nadanie statusu uchodźcy [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005 r., Warszawa 2005, s. 59-74.
 23. J. Chlebny, Ochrona sądowa w sprawach dotyczących osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy – doświadczenia i perspektywy [w:] „Miscellanea Iuris Gentium, Cracoviae A.D. MMIV” 2004, No VII, s. 19-33.
 24. J. Chlebny, Zagadnienia proceduralne w sprawach o nadanie statusu uchodźcy w orzecznictwie NSA, „Państwo i Prawo” 2002, nr 5, s. 47-59.
 25. J. Chlebny, Ocena ustawodawstwa o uchodźcach w świetle praktyki orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 4, s. 44-55.
 26. J. Chlebny, W. Trojan, The Refugee Status Determination Procedure in Poland, “International Journal of Refugee Law” 2000, vol. 12, s. 212-234.
 27. J. Chlebny, Poland [w:] Asylum Practice and Procedure, Country-by-Country Handbook, Trenton Publishing, 1999, s. 139-149.