dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN

Zakład naukowy: Zakład Prawa Karnego
Kontakt:
tel. (0-22) 826-75-71
email: jolantahara@gmail.com
dyżur: środy w godz.11:00-12:00, 216 (dawny 220)
 • Od 1979 r. pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych PAN ( asystent, adiunkt, docent, prof. nadzwyczajny).
 • 1976-1979 – aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim.
 • 1988 r. – doktorat INP PAN, praca doktorska „Wymiar kary za wykroczenie”, promotor prof. dr hab. Jan Skupiński.
 • 2004 r. – habilitacja INP PAN, monografia habilitacyjna „Grzywna w prawie wykroczeń. Model ustawowy i praktyka”.

Prawo karne materialne, polityka kryminalna, prawo wykroczeń.

 • Kierownik projektu badawczego „Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości karnej”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w latach 2007-2010.
 • Wykonawca w projekcie badawczym „Reforma Prawa Wykroczeń”. Kierownik projektu – dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN. Projekt Narodowego Centrum Nauki, realizowany w latach 2017-2020.
 • Od 2014 r. Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego.
 • Od 1995 r. Członek Zarządu Polskiej Sekcji AIDP (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego).

Doświadczenia dydaktyczne:

 • 1994-1999 – adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2000-2010 – adiunkt i profesor nadzwyczajny w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.
 • 2010- 2017 – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, a następnie w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
 • Od 2004 r. – seminarium doktorskie z prawa karnego w ramach Studiów Doktoranckich w INP PAN.
 1. Problem stosowania kary aresztu wobec sprawców wykroczeń, „Państwo i Prawo”1984, nr 1.
 2. Sądowa kontrola nad orzecznictwem kolegiów do spraw wykroczeń – problem wciąż aktualny, „Państwo i Prawo” 1989 nr 2.
 3. Wymiar kary za wykroczenie ( rozwój ustawodawstwa do kodyfikacji z 1971 r. „Studia Prawnicze” 1989 nr 4.
 4. Podstawowe dyrektywy wymiaru kary (w świetle dyskusji wokół art.50 k.k.), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990, nr 4.
 5. Polskie prawo wykroczeń w świetle rezolucji XIV Kongresu AIDP, „Zagadnienia Wykroczeń” 1990, nr 1.
 6. Karanie wykroczeń w postępowaniu mandatowym (w:) Polityka karna w Polsce (red. J. Skupiński), Warszawa 1990.
 7. Ustawowy wymiar kary w części szczególnej prawa wykroczeń, „Przegląd Prawa Karnego” 1991, nr 1.
 8. Leading directives of punishment In the light of Polish Criminal Code (w:) Criminal Policy and Sentencing In Transition, Helsinki 1992.
 9. Postępowanie mandatowe – regulacja ustawowa i praktyka, „Przegląd Prawa Karnego” 1994, nr 10.
 10. Adjudication In cases of petty offences In the light of human rights standards (w:) Human Rights and Criminal Justice, Warszawa 1994.
 11. Postępowanie w sprawach o wykroczenia a międzynarodowe standardy karnoprocesowe (w:) Standardy praw człowieka a polskie prawo karne (red. J. Skupiński, J. JakubowskaHara), Warszawa 1995.
 12. Ewolucja modelu kontroli sadowej w sprawach o wykroczenia, „Przegląd Prawa Karnego” 1999, nr 19.
 13. Karanie drobnych wypadków niewłaściwego korzystania z subwencji i dotacji w prawie karnym (w:) Fraude de Subencjones Comunitarias y Corrupcion Delitos Financieros, Fraude y Corrupcion en Europa. Program Grotius Penal II, Salamanca 2002.
 14. Oszustwo urzędnicze w polskim prawie karnym (wspólnie z J. Skupińskim) (w:) Fraude y Corrupcion en la Administracion Publica (red. J.C. Ferre Olive, E. Musco, B. KunickaMichalska, J. Allimeida Cabral), Salamanca 2003.
 15. Pranie pieniędzy w Polsce. Fenomenologia i kierunki przeciwdziałania (wspólnie z J. Skupińskim) (w:) Blanqueo de Dinero y Corrupcion, Salamanca 2004.
 16. The Offence of Defamation with the use of Internet In Polish Criminal Law (wspólnie z C. Nowak) (w:) Penal Legislation In the Fight Against Financial Crimes, Fraud and Corruption Fraud Internet Crimes, (red. J. C. Ferre, E. Musco, B. Kunicka-Michalska, J. Allimeida Cabral), Grotius II Penal Programme, Salamanca 2004.
 17. Grzywna w prawie wykroczeń. Model ustawowy i praktyka (monografia), Warszawa 2004.
 18. Przestępstwo zniesławienia przez Internet w prawie polskim (wspólnie z C. Nowak), „Studia Prawnicze” 2005, nr 4.
 19. O lepsze zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego w prawie karnym (w:) Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r, (red. T. Bojarski), Lublin 2006.
 20. Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów (współautorzy: J. Kosonoga, H. Kuczyńska, B. Kunicka-Michalska, C. Nowak, J. Skupiński) (w:) Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN (red. W. Czapliński), Warszawa 2006.
 21. Refleksje na temat modelu kary grzywny w kodeksie karnym i jego praktycznej realizacji (w:) Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej (red. J. Jakubowska-Hara), C. Nowak, J. Skupiński), Warszawa 2008.
 22. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem jako środek karny (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008.
 23. Uwagi na temat kary ograniczenia wolności w prawie wykroczeń (w:) Prawo ochrony środowiska i prawo karne (red. H. Lisicka) Wrocław 2008.
 24. W kwestii rezygnacji z kary aresztu w prawie wykroczeń (w:) Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca (red. Ł. Pohl), Poznań 2009.
 25. Grzywna jako alternatywa pozbawienia wolności (w:) Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej (red. naukowa J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński), Warszawa 2009.
 26. Obowiązek naprawienia szkody w prawie wykroczeń (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej (red. W. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, T. Oczkowski), Warszawa 2010.
 27. Z problematyki bezwypadkowego prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011.
 28. O potrzebie zmian w prawie wykroczeń (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla (red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel), Warszawa 2012.
 29. Zarys prawa (współautorzy: J. Barcz, A. Bierć, S. Korycki, J. Kuciński, W. Sanetra), Warszawa 2012.
 30. Grzywna orzekana przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego (red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska), Warszawa 2013.
 31. Rola kary grzywny w polityce kryminalnej (w:) Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności (red. J. Utrat-Milecki), Warszawa 2013.
 32. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka w ustawodawstwie i praktyce sądowej (w:) Pozbawienie wolności – funkcje i koszty (red. A. Rzepliński, I. Rzepliński, M. Niełaczna, P. Wiktorska), Warszawa 2013.
 33. Kilka refleksji na temat kary grzywny w związku z nowelizacją kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. (w:) Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej (red. M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz), Wrocław 2015.
 34. Kodeks wykroczeń. Komentarz (red. P. Daniluk), współautorzy: M. Budyn-Kulik, P. Daniluk, P. Gensikowski, M. Iwański, J. Kulesza, M. Kulik, M. Leciak), Warszawa 2016.
 35. Elementy prawa karnego (w:) Zarys prawa (red. J. Kucinski), Warszawa 2016.
 36. Kilka uwag w kwestii alternatywnych form reakcji na wykroczenia (w kontekście reformy prawa wykroczeń) (w:) Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu (red. J. Sawicki, K. Łucarz), Wrocław 2016.
 37. Kierunki zmian polityki karnej w świetle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. (w:) Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości (red. K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorowska, D. Woźniakowska-Fajst), Warszawa 2017.
 38. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznana krzywdę jako środek kompensacyjny w polskim prawie karnym (w:) Ochrona prawna pokrzywdzonego (red. T. Kaczmarek, M. Filipowska-Tuthill, J. Żylińska), Wrocław 2017.
 39. Kilka uwag w kwestii ochrony interesów pokrzywdzonego w prawie wykroczeń na tle regulacji w prawie karnym (w:) Z problematyki wiktymologii (red. L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka), Warszawa 2017.
 40. W sprawie reformy systemu sankcji w prawie wykroczeń (w:) O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Hoca (red. D. Mucha), Opole 2018.
 41. Kary. Środki oddziaływania wychowawczego. Środki związane z warunkowym poddaniem sprawcy próbie (w:) Reforma Prawa Wykroczeń, tom I (red. P. Daniluk), C.H. Beck, Warszawa 2019.
 42. “Kierunki reform polskiego prawa wykroczeń” (współautor K. Łucarz) (w:) Reforma prawa wykroczeń, tom 2 (red.P. Daniluk), Wyd. C.H. Beck, 2020.
 43. “Czy prawo wykroczeń powinno być nadal samodzielną dziedziną prawa” (w:) Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, (red. A. Liszewska, J. Kulesza), Wyd. U. Ł., Łódź 2020.